Si­ke­res SPAR edény­ak­ció, foly­ta­tás­sal

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

El­kép­zel­he­tet­le­nül nagy si­kert ho­zott a SPAR edény­ak­ci­ó­ja, az ered­mé­nyek még a lánc szak­em­be­re­it is meg­hök­ken­tet­ték. Ne­he­zen le­he­tett ugyan­is el­hin­ni, hogy a ma­gyar SPAR-vá­sár­lók edény­igé­nye négy hó­nap alatt an­­nyi lett, mint Né­met­or­szág egyévi WMF-edény igé­nye, és már meg­ha­lad­ta a fél­mil­lió da­ra­bot. Pe­dig így van, az okok mö­gött pe­dig el­sõ­sor­ban a ter­mék ki­vá­ló mi­nõ­sé­gét és na­gyon ked­ve­zõ árát kell ke­res­ni. Mind­ez vis­­sza­tük­rö­zi a SPAR 75 éves si­ker­tör­té­ne­tét, amely­nek az a tu­da­tos ke­res­ke­dõi at­ti­tûd az alap­ja, mi­sze­rint a ve­võk­nek csak a leg­fris­sebb, leg­igé­nye­sebb árut kí­nál­ja, a leg­jobb mi­nõ­ség­ben és ked­ve­zõ áron. E fi­lo­zó­fia ré­sze a kü­lön­fé­le vá­sár­lói igé­nyek­hez iga­zo­dó szé­les áru­vá­lasz­ték, a von­zó ár­szint és a ve­võ­ket part­ner­nek te­kin­tõ, õket ki­szol­gá­ló vál­la­la­ti irány­elv.
Mind­ez együt­te­sen hoz­ta a WMF-edény­ak­ció si­ke­rét, amely­re te­kin­tet­tel a SPAR az ak­ci­ót – az ere­de­ti 2006. de­cem­ber 1-jei idõ­pon­tot mó­do­sít­va – 2007. már­ci­us 31-ig meg­hos­­szab­bí­tot­ta, il­let­ve ed­dig vál­lalt ga­ran­ci­át, hogy vá­sár­ló­ik a meg­szer­zett SPAR-pontokat be­vált­hat­ják e kü­lön­le­ges edé­nyek­re. Az új idõ­pont­nak meg­fe­le­lõ­en a há­ló­zat mó­do­sí­tot­ta az ak­ci­ó­hoz fû­zõ­dõ nye­re­mény­já­ték sor­so­lá­si idõ­pont­ját 2007. áp­ri­lis 6-ára.
A WMF-edé­nyek év­ti­ze­dek óta vi­lág­hí­rû­ek. A Württembergi Acél­mû­vek (WMF) vál­la­la­tot Daniel Straub és a Schweizer fi­vé­rek ala­pí­tot­ták 1853-ban. A fi­a­tal vál­la­lat 1862-ben el­nyer­te a lon­do­ni vi­lág­ki­ál­lí­tás for­ma­ter­ve­zé­si arany­ér­mét, majd nem­zet­kö­zi hír­név­re tett szert, és az 1910-es évek­re Württemberg leg­na­gyobb gyá­ra lett. Eb­ben az idõ­ben a ter­mék­ka­ta­ló­gu­su­kat már vi­lág­szer­te 12 nyel­ven je­len­tet­ték meg. A WMF tör­té­ne­té­nek egyik leg­ki­emel­ke­dõbb ered­mé­nye­ként, 1927-ben a Krupp acél­mû­vek­kel kö­zö­sen, meg­al­kot­ta a Cromargan ne­mes­acél öt­vö­ze­tet. A Cromargan egye­dül­ál­ló tu­laj­don­sá­gai ré­vén nap­ja­ink­ban is az edé­nyek és evõ­esz­kö­zök alap­anya­gát ad­ja. A SPAR kí­ná­latá­ban sze­rep­lõ hét­fé­le WMF-edények is eb­bõl, a leg­ki­emel­ke­dõbb hasz­ná­la­ti és ápo­lá­si tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­zõ Cromargan ne­mes­acél­ból ké­szül­tek. A kü­lön­le­ges öt­vö­zet króm­tar­tal­ma a rozs­da­men­tes­sé­get, nik­keltar­tal­ma a sav­ál­ló­sá­got és a fé­nyes­sé­get biz­to­sít­ja.

Kapcsolódó cikkeink