Re­ál­ke­re­se­tek: vis­­sza két évet

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A GKI Gaz­da­ság­ku­ta­tó ZRt.-nek az Erste Bank együtt­mű­kö­dé­sé­vel ké­szült elő­re­jel­zé­se sze­rint idén a nö­ve­ke­dés üte­me las­sul, a kül­ső és bel­ső egyen­súly azon­ban ja­vul. A prog­nó­zis sze­rint a nyug­dí­jak re­ál­ér­té­ke lé­nye­gé­ben nem vál­to­zik, és a re­ál­jö­ve­de­lem két­szá­za­lé­kos mér­sék­lő­dé­se el­le­né­re a la­kos­ság fo­gyasz­tá­sa vár­ha­tó­an nem csök­ken.
A ma­gyar gaz­da­ság nö­ve­ke­dé­si üte­mét nem el­ső­sor­ban a ha­zai fo­gyasz­tás és be­ru­há­zás di­na­mi­ká­ja, ha­nem az eu­ró­pai kon­junk­tú­ra és ah­hoz kap­cso­ló­dó­an a ki­vi­tel és a be­ho­za­tal di­na­mi­ká­ja kö­zöt­ti kü­lönb­ség ha­tá­roz­za meg. Ezért a ki­iga­zí­tá­si és re­form­prog­ram csak ki­sebb mér­ték­ben las­sít­ja a ma­gyar gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dést. A GDP 2007-ben leg­alább há­rom szá­za­lék­kal emel­ke­dik. Emel­lett élénk, 8 szá­za­lék kö­rü­li nö­ve­ke­dés vár­ha­tó az ipar­ban, míg a ke­res­ke­de­lem­ben alig több mint stag­ná­lás­ra szá­mít­hat­nak.
Az üz­le­ti szfé­rá­ban a ta­va­lyi­hoz ha­son­ló bér­ki­áram­lás­ra le­het szá­mí­ta­ni, va­gyis foly­ta­tó­dik a 7 szá­za­lék kö­rü­li brut­tó ke­re­set­nö­ve­ke­dés. A net­tó ke­re­se­tek azon­ban – az egész­ség­biz­to­sí­tá­si já­ru­lék eme­lé­se, az adó­ked­vez­mé­nyek szű­kí­té­se – kö­vet­kez­té­ben éves át­lag­ban en­nél 3 szá­za­lék­pont­tal ki­sebb mér­ték­ben emel­ked­nek. Az szja-tábla mó­do­sí­tá­sa – az al­só kulcs sáv­ha­tá­rá­nak eme­lé­se, il­let­ve a szo­li­da­ri­tá­si kü­lön­adó – dif­fe­ren­ci­ál­tan hat. Vég­ered­mény­ben, az üz­le­ti szfé­rá­ban a re­ál­ke­re­se­tek csak 1-2 szá­za­lék­kal csök­ken­nek. A költ­ség­ve­té­si szek­tor­ban az ös­­sze­sí­tett bér­tö­meg nem emel­ke­dik, de az egy fő­re eső brut­tó ke­re­set 2 szá­za­lék­kal nő. Ös­­szes­sé­gé­ben a nem­zet­gaz­da­sá­gi re­ál­ke­re­se­tek mint­egy 3,5 szá­za­lék­kal csök­ken­nek, és ez­zel a két év­vel ez­előt­ti szint­re es­nek vis­­sza.
A nyug­dí­jak re­ál­ér­té­ke lé­nye­gé­ben nem vál­to­zik, de ezen be­lül a csak az in­de­xá­lás mi­at­ti nyug­díj­eme­lés­ben ré­sze­sü­lők szá­má­ra a nyug­dí­jak vá­sár­ló­ér­té­ke – a mér­sék­lő­dő re­ál­bé­rek ha­tá­sá­ra – kis­sé csök­ken, míg a nyug­díj­kor­rek­ci­ós kör­be tar­to­zók re­ál­nyug­dí­ja 3,5 szá­za­lék­kal emel­ke­dik. A re­ál­jö­ve­de­lem két­szá­za­lé­kos mér­sék­lő­dé­se el­le­né­re a la­kos­ság fo­gyasz­tá­sa vár­ha­tó­an nem csök­ken. A net­tó meg­ta­ka­rí­tás az új hi­tel­fel­vé­tel las­su­lá­sa mi­att emel­ke­dik, a GDP 5,5 szá­za­lé­ka lesz.
Az ál­lam­ház­tar­tá­si de­fi­cit 2007-ben az elő­irány­zott 6,8 szá­za­lék­nál ki­sebb, 6 szá­za­lék kö­rü­li le­het.

A GKI Gaz­da­ság­ku­ta­tó Rt. prog­nó­zi­sa a ma­gyar nem­zet­gaz­da­ság 2007. évi fo­lya­ma­ta­i­ról
2004 2005 2006. I-XI. hó 2006 2007
(becslés) (előrejelzés)
1. A GDP vo­lu­men­in­de­xe (%) 105,2 104,2 104,1* 104,1 103,0
2. Az ipa­ri ter­me­lés in­de­xe (ös­­sze­ha­son­lí­tó áron, %) 107,4 107,3 110,3 110 108
3. Nem­zet­gaz­da­sá­gi be­ru­há­zá­sok in­de­xe (ö. á., %) 107,9 105,6 99,6* 102 104
4. Az épí­té­si-sze­re­lé­si te­vé­keny­ség in­de­xe (ö. á., %) 106,8 116,6 98,4 100 104
5. A kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom vo­lu­men­in­de­xe (%) 105,8 105,8 104,5 104 101,5
6. A ki­vi­tel vál­to­zá­sá­nak in­de­xe (fo­lyó áron, euróban, %) 115,3 111,4 115,7 115 113
7. A be­ho­za­tal vál­to­zá­sá­nak in­de­xe (fo­lyó áron, euróban, %) 113,2 108,3 113,4 113 110
8. A kül­ke­res­ke­del­mi mér­leg hi­á­nya (mil­li­árd euró) 3,9 2,8 2,1 2,3 1,1
9. A fo­lyó fi­ze­té­si és tő­ke­mér­leg együt­tes hi­á­nya 6,7 5,3 3,7* 5 4,5
(mil­li­árd euró)
10. Az euró át­la­gos ár­fo­lya­ma (fo­rint) 251,7 248,0 264,3** 264,3** 252
11. Az ál­lam­ház­tar­tás hi­á­nya (pénz­for­gal­mi szem­lé­let­ben,
he­lyi ön­kor­mány­zat­ok nél­kül, mil­li­árd fo­rint) 1284,1 984,4 2034** 2034** 1450
12. A brut­tó át­lag­ke­re­set in­de­xe 106,1 108,8 107,7 107,3 105
13. Fo­gyasz­tói ár­in­dex 106,8 103,6 103,9** 103,9** 106
14. Fo­gyasz­tói ár­in­dex az idő­szak vé­gén
(elő­ző év azo­nos hónap=100) 105,5 103,3 106,5** 106,5** 104
15. Mun­ka­nél­kü­li­sé­gi rá­ta az idő­szak vé­gén (%) 6,3 7,3 7,5** 7,5** 8
* I-III. ne­gyed­év; ** éves (elő­ze­tes) tény For­rás: KSH, MNB, PM

Kapcsolódó cikkeink