Rak­tár­ava­tó a Lekkerlandnál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Be­köl­tö­zött a Lekkerland Ma­gyar­or­szág a bu­da­pes­ti Harbor park­ban fel­épült új, 7700 négy­zet­mé­te­res, mo­dern rak­tár­ba. Az OMV-vel, a Lukoillal és a Jet Conocóval kö­tött új be­szál­lí­tói meg­ál­la­po­dá­sok szük­sé­ges­sé tet­ték a vál­la­lat szá­má­ra az át­köl­tö­zést. A ma­gyar convenience nagy­ke­res­ke­dő or­szág­szer­te 3500-faj­ta ter­mék­kel lát­ja el több mint 1600 ve­vő­jét, köz­tük a 200 új töl­tő­ál­lo­más shopjait is sa­ját gép­jár­mű­park­já­val. Az áru­kész­let ki­bő­vült a tel­jes Pepsi szor­ti­ment­tel, to­váb­bá ha­zai mi­nő­sé­gi bo­rok szé­les vá­lasz­té­ká­val.
– Az új rak­tár­ban op­ti­ma­li­zál­juk a mun­ka­fo­lya­ma­to­kat, és be­ve­zet­jük a Lekker­land Eu­ró­pa-szer­te be­vált mi­nő­sé­gi és lo­gisz­ti­kai szab­vá­nya­it – hang­sú­lyoz­za Haiman Fe­renc, a ma­gyar le­ány­vál­la­lat ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja. – Az új te­lep­he­lyünk majd­nem dup­lá­ja az elő­ző­nek, és ked­ve­zőbb föld­raj­zi el­he­lyez­ke­dé­sé­nek kö­szön­he­tő­en kön­­nyen el­ér­he­tő az ös­­szes au­tó­pá­lya és fon­to­sabb fő­út­vo­nal.

Kapcsolódó cikkeink