Rak­tár a ház­gyár he­lyén

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

4,5 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal 3 hek­tá­ros lo­gisz­ti­kai köz­pon­tot hoz lét­re a DHL Express Ma­gyar­or­szág Kft. Bu­da­pes­ten. A köz­pont vár­ha­tó­an 2007 au­gusz­tus-szep­tem­be­ré­ben ké­szül el.
Dél-Pes­ten, az egy­ko­ri ház­gyár he­lyén egy 7000 négy­zet­mé­te­res rak­tár épül, a hoz­zá kap­cso­ló­dó 1400 négy­zet­mé­te­res iro­dá­val. Mel­let­te pe­dig a cég 4200 négy­zet­mé­te­res köz­pon­ti iro­dá­ja, leg­mo­der­nebb in­for­ma­ti­kai rend­szer­rel, au­to­ma­ta kül­de­mény­szor­tí­ro­zó be­ren­de­zés­sel fel­sze­rel­ve. A DHL fi­nan­szí­roz­za a lo­gisz­ti­kai te­rü­let par­ko­sí­tá­sát, a kör­nye­ző út­há­ló­zat ki­épí­té­sét és fej­lesz­té­sét, va­la­mint a jár­dák, gya­lo­gos át­ke­lő­he­lyek ki­ala­kí­tá­sát is.
A DHL Express Ma­gyar­or­szág Kft. 2005-ös, mint­egy 7,5 mil­li­árd fo­rin­tos ár­be­vé­tel­ét 2006-ban 25 szá­za­lék­kal, 9,3 mil­li­árd fo­rint­ra nö­vel­te. Ügy­fe­le­ik szá­ma meg­ha­lad­ja a 15 ez­ret.
A DHL cé­gek ma­gyar­or­szá­gi te­vé­keny­sé­gé­ből, az exp­res­­sz szál­lí­tá­sok­ból és köz­úti fu­va­ro­zá­sok­ból 2006-ban 20 mil­li­árd fo­rint fe­let­ti for­gal­mat re­a­li­zál­nak.
A DHL anya­cé­ge a kö­zel­múlt­ban több hoz­zá tar­to­zó ki­sebb cé­get egye­sí­tett: a lé­gi exp­res­­sz szol­gál­ta­tá­sok eu­ró­pai és vi­lág­pi­a­ci ve­ze­tő­jét a DHL Expresst, a lé­gi és ten­ge­ri áru­szál­lí­tás és az eu­ró­pai köz­úti szál­lít­má­nyo­zás pi­ac­ve­ze­tő­jét, a DHL Global Forwardingot, va­la­mint a szer­ző­dé­ses lo­gisz­ti­kai és el­lá­tá­si lánc me­nedzs­ment pi­ac­ve­ze­tő­jét a DHL Exel Supply Chaint. Ez­zel a vi­lág leg­na­gyobb önál­ló lo­gisz­ti­kai vál­la­la­ta jött lét­re. Ez azt is je­len­ti, hogy ha­ma­ro­san jo­gi­lag is egye­sül a két ma­gyar­or­szá­gi DHL cég, az exp­res­­sz szál­lí­tá­sok­kal fog­lal­ko­zó DHL Express Ma­gyar­or­szág Kft. és a köz­úti, lé­gi és ví­zi szál­lít­má­nyo­zás­ra, va­la­mint lo­gisz­ti­kai te­vé­keny­ség­re sza­ko­so­dott DHL Nem­zet­kö­zi és Lo­gisz­ti­kai Kft.
A DHL Nem­zet­kö­zi és Lo­gisz­ti­kai Kft. a Danzas le­ány­vál­la­la­ta­ként volt je­len ko­ráb­ban Ma­gyar­or­szá­gon, ami­kor azon­ban 2002-ben a Deutsche Post World Net 100 szá­za­lé­kos tu­laj­dont szer­zett a DHL-ben, el­dön­töt­te, hogy DHL né­ven egye­sí­ti a cé­ge­ket. A jo­gi fú­zió Eu­ró­pa több or­szá­gá­ban már meg­tör­tént.

Kapcsolódó cikkeink