Ra­ko­dó­gé­pe­ket cse­rélt a BILK

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A BILK Kombiterminál Zrt. ta­valy hoz­zá­kez­dett mo­bil ra­ko­dó­gép-flot­tá­já­nak le­cse­ré­lé­sé­hez.– Két új gé­pet sze­rez­tünk be, mint­egy 300 mil­lió fo­rint ér­ték­ben – tud­tuk meg Fá­bi­án Zol­tán­tól, a cég kép­vi­se­lő­jé­től. – Emel­lett fon­tos be­ru­há­zás­nak bi­zo­nyult a da­ru in­for­ma­ti­kai szoft­ve­ré­nek fej­lesz­té­se rend­sze­rünk­kel együtt, amely­nek ré­vén a da­ru pon­tos és au­to­ma­ti­kus tá­ro­ló­té­ri in­for­má­ci­ó­kat szol­gál­tat, va­la­mint félautomatikus üzem­re ké­pes.
A BILK ös­­szes­sé­gé­ben ered­mé­nyes évet zárt ta­valy, a kon­té­ner­for­ga­lom 19 szá­za­lék­kal nö­ve­ked­ve át­lép­te a 100 000 TEU for­gal­mat.
Fá­bi­án Zol­tán nem lát­ja el­ér­he­tet­len­nek azt a kor­mány­za­ti célt, hogy Ma­gyar­or­szág ke­let és nyu­gat kö­zöt­ti lo­gisz­ti­kai, át­ra­kó bá­zis le­gyen.
– A kulcs eh­hez az inf­rast­ruk­tú­ra fej­lesz­té­se (köz­úti, vas­úti, és ví­zi egy­aránt), a ma­gyar­or­szá­gi be­fek­te­tők ke­let­re ván­dor­lá­sá­nak las­sí­tá­sa, és az Eu­ró­pai Uni­ós for­rá­sok ha­té­ko­nyabb fel­hasz­ná­lá­sa, il­let­ve új for­rá­sok fel­ku­ta­tá­sa – eme­li ki. – Amen­­nyi­ben ezen fel­té­te­lek tel­je­sül­nek Ma­gyar­or­szág­nak jó esé­lyei van­nak egy ré­gi­ós diszt­ri­bú­ci­ós köz­pont sze­re­pé­nek be­töl­té­sé­re.
A BILK idén vis­­sza­fo­got­tabb nö­ve­ke­dés­sel szá­mol 2006-hoz ké­pest. Mint min­den lo­gisz­ti­ká­val fog­lal­ko­zó cé­get, ne­ga­tí­van érin­tik az adó- és já­ru­lék­eme­lé­sek, már csak azért is, mert a lo­gisz­ti­ka vi­szony­lag több élő­mun­ka­erőt igény­lő ága­zat, amely­hez nagy ver­seny­hely­zet, és vi­szony­lag ala­csony pro­fit já­rul.

Kapcsolódó cikkeink