Raid Szú­nyog- és légy­ir­tó ko­rong

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A for­ra­dal­mi­an új tech­no­ló­gi­á­nak kö­szön­he­tő­en a Raid elekt­ro­mos ké­szü­lék a szú­nyo­gok és le­gyek ir­tá­sá­ra egy­aránt al­kal­mas. Az után­töl­tő ro­var­ri­asz­tó szer­rel át­ita­tott pré­selt ho­mo­kot tar­tal­maz, amely a ké­szü­lék­be he­lyez­ve akár 240 órán ke­resz­tül vé­del­met nyújt nap­köz­ben a le­gyek­kel, éj­sza­ka pe­dig a szú­nyo­gok­kal szem­ben. Ki­sze­re­lés: 12 do­boz/kar­ton. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: tv-kam­pány, POS-anya­gok, hosztesszpromóció. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: S.C. Johnson Kft., 1124 Bu­da­pest, Apor Vil­mos tér 6.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (1) 224-8400; F.: (1) 224-8405

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek