Ra­ci­o­ná­lis üz­le­ti dön­tés he­lyett pi­a­ci nyo­más

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A vár­ha­tó ha­zai for­ga­lom meg­jó­sol­ha­tat­lan, a kül­föl­di ta­pasz­ta­la­tok el­té­rő­ek. A Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal a pi­ac gyors nö­ve­ke­dé­sét, a ver­seny éle­ző­dé­sét vár­ja a pa­ti­ka­li­be­ra­li­zá­ci­ós tör­vény­től, a pi­a­ci sze­rep­lők bi­zony­ta­la­nok a vár­ha­tó ered­mé­nyek­ben.El­kez­dő­dött hát a „ta­nu­lás éve”, ahogy dr. Mol­nár La­jos egész­ség­ügyi mi­nisz­ter egy ta­va­lyi in­ter­jú­ban jel­le­mez­te a 2007-es esz­ten­dőt. Az el­múlt év­ben meg­szü­le­tett szá­mos egész­ség­ügyi re­form, töb­bek kö­zött az OTC-s ter­mé­kek egy ré­szé­nek sza­bad for­gal­ma­zá­sát en­ge­dé­lye­ző is, s mos­tan­ra a pi­ac sze­rep­lői mint­ha éled­né­nek a té­li álom­ból. Egy­elő­re leg­in­kább ne­héz­sé­gek­re.
A sza­bá­lyo­zást hos­­szú vá­ra­ko­zás és tár­sa­dal­mi vi­ta előz­te meg, a pa­ti­ku­sok a gyógy­szer­biz­ton­ság­gal ér­vel­tek a li­be­ra­li­zá­ció el­len, a ke­res­ke­del­mi egy­sé­gek egy újabb vá­sár­ló­csa­lo­ga­tó le­he­tő­sé­get lát­tak az új tör­vény­ben. Pró és kont­ra hang­zot­tak el ér­vek és kül­föl­di ta­pasz­ta­la­tok, szá­mok vi­szont alig, mert a szak­em­be­rek ne­he­zen tud­ják meg­jó­sol­ni, hogy az amúgy kon­zer­va­tív ma­gyar vá­sár­lók a ta­va­lyi év­hez ké­pest – ami­kor 74 mil­li­árd fo­rint volt az OTC-termékek for­gal­ma, s eb­ből 10,3 mil­li­árd fo­rin­tot tett ki a ma gyógy­szer­tá­ra­kon kí­vül áru­sít­ha­tó ter­mé­kek kö­re – va­jon va­ló­ban át­szok­nak-e az új ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­nák­ra.
– A moz­gé­ko­nyabb, gyógy­szer­tár­ba rit­kán be­té­rő vá­sár­ló­nak va­ló­szí­nű­leg jól jön a le­he­tő­ség, hogy a hi­per­mar­ket­ben vagy a ben­zin­kút­nál is be­sze­rez­he­ti ked­venc fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­ját vagy vi­ta­min­ját, de a leg­több vá­sár­ló to­vább­ra is a pa­ti­ká­ban fog­ja kér­ni – a re­cept­re fel­ír­tak­kal együtt – az OTC-s ter­mé­ke­ket. Ma­xi­mum há­rom­mil­li­árd fo­rint éves for­ga­lom­ra szá­mí­tok az új csa­tor­nák­ban – oszt­ja meg ve­lünk vá­ra­ko­zá­sa­it dr. Feller An­tal, a Hungaro­pharma ZRt. ke­res­ke­del­mi és mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja.

Kül­föld: hol így, hol úgy
Azok­ban az or­szá­gok­ban (Hol­lan­dia és Ang­lia), ahol már év­ti­ze­dek óta le­het pa­ti­kán kí­vül is gyógy­szert vá­sá­rol­ni, ott a gyógy­szer­tá­ron kí­vü­li for­ga­lom ará­nya jó­val meg­ha­lad­ja a 30 szá­za­lé­kot, de az újon­nan li­be­ra­li­zált pi­a­co­kon, pél­dá­ul Olasz­or­szág­ban még kon­zer­va­tí­vak a vá­sár­lók, és fél év­vel a tör­vény be­ve­ze­té­se után is csak egyet­len ró­mai hi­per­mar­ket­ben le­het gyógy­szert ven­ni. Dá­ni­á­ban sem bő­vült a for­ga­lom, csak el­to­ló­dott a ki­sebb ki­sze­re­lé­sek fe­lé, pe­dig ott már há­rom éve sza­bad a pi­ac.
„Nagy-Bri­tan­ni­á­ban 20-30 szá­za­lék­kal ol­csób­bak a gyógy­sze­rek a nagy­áru­há­zak­ban, mint a kis pa­ti­kák­ban” – mond­ta Torjákné Amberger Te­réz, a Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal iro­da­ve­ze­tő­je egy feb­ru­á­ri saj­tó­be­szél­ge­té­sen. Hogy itt­hon mi­re le­het szá­mí­ta­ni, még kér­dés. Bár az OTC-termékek sza­bad­áras­sá vál­tak, a vár­ha­tó­an erős ver­seny mi­att egy­elő­re sen­ki nem emelt árat, de ár­csök­ke­nés­ről se hal­lot­tunk. A ta­va­lyi sza­bá­lyo­zás ér­tel­mé­ben a nagy­ke­res­ke­dő­ket hat-nyolc, a kis­ke­res­ke­dő­ket 22 szá­za­lék kö­rü­li ár­rés il­let­te meg, az ará­nyok idén sem vál­toz­tak. Eb­ből a ha­szon­ból kell ki­gaz­dál­kod­ni a ha­vi bér- és re­zsi­költ­sé­ge­ken túl a rak­tá­ro­zás, kész­le­te­zés, szál­lí­tás, mi­nő­ség­biz­to­sí­tás költ­sé­ge­it is. A pi­ac­ku­ta­tás­sal fog­lal­ko­zó IMS Health Kft. elő­re­jel­zé­se sze­rint pro­fit­csök­ke­nés­sel kell szá­mol­nia a ma­gyar pi­a­con for­gal­ma­zó ös­­szes gyógy­szer­cég­nek.
– A nagy­ke­res­ke­dő cé­gek­nek ko­moly gaz­da­sá­gos­sá­gi szá­mí­tá­so­kat kell vé­gez­ni­ük, hogy a megnövekedett lo­gisz­ti­kai ter­hek mel­lett üz­le­ti­leg egy­ál­ta­lán meg­éri-e részt vál­lal­ni eb­ből az új pi­ac­ból – hív­ta fel a fi­gyel­met a ne­héz­sé­gek­re dr. Feller An­tal. – A Hungaro­phar­mának ko­moly lo­gisz­ti­kai fel­ada­tot je­lent a csak­nem két­ezer új ér­té­ke­sí­té­si pont rend­sze­res el­lá­tá­sa. A nagy­ke­res­ke­dők kép­te­le­nek lesz­nek stra­té­gi­ai tá­mo­ga­tást nyúj­ta­ni a kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma­zás­hoz. A nö­vek­vő lo­gisz­ti­kai ter­hek mi­att nincs mód az FMCG-szektorban meg­szo­kott ér­té­ke­sí­té­si esz­kö­zök biz­to­sí­tá­sá­ra.

A gyár­tók nem lel­ke­sek
Úgy tű­nik, a gyógyszergyártók sem túl­zot­tan lel­ke­sek. Az év ele­jén egyes ma­gyar gyár­tók még azt is fon­tol­gat­ták, hogy le­ve­te­tik ter­mé­ke­i­ket a pa­ti­kán kí­vül for­gal­maz­ha­tó sze­rek lis­tá­já­ról, mert úgy lát­ták, az új ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­na el­lá­tá­sa a vár­ha­tó be­vé­te­lek­hez ké­pest arány­ta­la­nul nagy költ­ség­gel jár. (Olyan han­gok is hal­lat­szot­tak, hogy az új ver­seny­tár­sak­ból nem ké­rő patika­lobbi állt a hát­tér­ben.) Min­den­eset­re a le­he­tő­sé­get a szak­tár­ca egy moz­du­lat­tal meg­szün­tet­te, mos­tan­tól csu­pán az OGYI dönt­he­ti el, hogy mely sze­rek ke­rül­nek fel vagy le a gyógy­szer­tá­ron kí­vül for­gal­maz­ha­tó sze­rek lis­tá­já­ra.
A Richter Ge­de­on Rt. ese­té­ben a pa­let­ta mint­egy 90 szá­za­lé­ka vény­kö­te­les ké­szít­mény, csak né­hány OTC-termékük van, így szá­muk­ra üz­le­ti szem­pont­ból a kér­dés ke­vés­bé je­len­tős. Je­len­leg vizs­gál­ják, hogy pár ké­szít­mény mi­att ér­de­mes-e a meg­szo­kott diszt­ri­bú­ci­ós csa­tor­ná­kat ki­egé­szí­te­ni újak­kal a pa­ti­kán kí­vü­li for­gal­ma­zás ér­de­ké­ben.
– Amen­­nyi­ben az OGYI ál­tal OTC-nek mi­nő­sí­tett stá­tu­sú ké­szít­mé­nyek ese­té­ben ez nem a cég dön­té­se lesz, a Richter ter­mé­sze­te­sen jog­kö­ve­tő ma­ga­tar­tást fog ta­nú­sí­ta­ni – nyi­lat­koz­ta la­punk­nak Beke Zsu­zsa pr-vezető.

250 új egy­ség­re szá­mít a ka­ma­ra
Nagy vá­ra­ko­zás elő­zi meg a szu­per­mar­ke­tek­ben fel­ál­lí­tan­dó egész­ség­szi­ge­tek vagy gyógy­szer­tá­rak meg­nyi­tá­sát. Az ÁNTSZ-től ka­pott in­for­má­ci­ók sze­rint a Spar és a Tesco már az ér­dek­lő­dők kö­zött van, de ál­lás­hir­de­té­sek alap­ján úgy tű­nik, a Cora is rá­moz­dul a le­he­tő­ség­re. A leg­na­gyobb be­vá­sár­ló­köz­pont­ok­ban önál­ló üz­let­ként már ma is van­nak „naturaboltok”, né­hol eze­ket ki­bő­vít­ve nyíl­nak gyógy­szer­tá­rak.
A pa­ti­kák­nak ko­ráb­ban adott jog­sza­bá­lyi vé­de­lem mi­att alig né­hány új gyógy­szer­tár nyíl­ha­tott az el­múlt évek­ben, most pe­dig egy hó­nap alatt negy­ven­nél több üz­let­re kér­tek en­ge­délyt az ÁNTSZ-nél, a leg­töb­bet ter­mé­sze­te­sen Bu­da­pes­ten és Pest me­gyé­ben.
A Ma­gyar Gyógy­sze­rész Ka­ma­ra (MGYK) vá­ra­ko­zá­sai sze­rint 2007 má­so­dik fe­lé­re a be­vá­sár­ló­köz­pont­ok­ban, hi­per­mar­ke­tek­ben két­száz­öt­ven új gyógy­szer­tár nyíl­hat – mond­ta Hávelné Szat­má­ri Ka­ta­lin, az MGYK al­el­nö­ke. Az ala­pí­tás egyik fel­té­tel­ének sza­bott 24 órás nyit­va tar­tás biz­to­sí­tá­sa nem okoz­hat gon­dot pél­dá­ul az egyet­len or­szá­gos non­stop hipermarketláncnak vagy a he­ti 60 órás, il­let­ve a 40 órás nyit­va tar­tás és fo­lya­ma­tos ké­szen­lét is kön­­nyen tel­je­sít­he­tő kö­ve­tel­mény­nek tű­nik.
Hajdu Szil­via

Kapcsolódó cikkeink