Puly­ka­pi­ac: a várt­nál ki­sebb vis­­sza­esés

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az Ag­rár­gaz­da­sá­gi Ku­ta­tó In­té­zet (AKI) fo­lya­ma­to­san nyo­mon kö­ve­ti, és rend­sze­res ki­ad­vá­nya­i­ban köz­re­ad­ja a vi­lág ba­rom­fi- és hús­pi­a­ci ten­den­ci­á­it. A KSH és az AKI Pi­a­ci és Ár­in­for­má­ci­ós Rend­szer (PÁIR) ada­ta­i­ból még a rö­vid tá­vú kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­ti dön­té­sek előtt is ér­de­mes pon­to­san tá­jé­ko­zód­ni.
A leg­utób­bi ba­rom­fi­pi­a­ci elem­zé­sük­ből ki­de­rül, hogy az Eu­ró­pai Uni­ó­ban a puly­ka­hús ter­me­lé­se ta­valy csak 3,5 szá­za­lék­kal csök­kent, ho­lott a pi­ac ér­tői több­re, 5,5 szá­za­lé­kos vis­­sza­esés­re szá­mí­tot­tak.
Az EU puly­ka­pi­a­ca az USDA elő­re­jel­zé­se sze­rint 2007-ben hely­re­áll. A ma­dár­inf­lu­en­za előt­ti idő­szak csök­ke­nő ter­me­lé­si, ke­res­ke­del­mi és fo­gyasz­tá­si ten­den­ci­á­ja még­is to­vább foly­ta­tó­dik (bár va­la­me­lyest mér­sé­kel­teb­ben), mi­vel az EU pulykahústermelése egy­re ke­vés­bé ver­seny­ké­pes. Ro­má­nia és Bul­gá­ria csat­la­ko­zá­sa vár­ha­tó­an nem lesz je­len­tő­sebb ha­tás­sal az unió puly­ka­pi­a­cá­ra, ahogy vár­ha­tó­an ma­gyar­or­szá­gi ma­dár­inf­lu­en­za-fer­tő­zés sem, mi­vel az Eurostat ada­tai alap­ján a ma­gyar pulykahúskivitel az EU pulykahúsexportjának alig 5 szá­za­lé­kát tet­te ki 2006-ban.
Ha­zánk­ban a puly­ka­ága­zat az el­múlt évek­ben túl­ter­me­lé­si prob­lé­mák­kal küsz­kö­dött. A fo­ko­za­to­san be­in­du­ló ter­me­lés-vis­­sza­fo­gás ered­mé­nye­ként 2006 el­ső fe­lé­ben meg­állt a fel­vá­sár­lá­si ár csök­ke­né­se, majd a má­so­dik fél­év­ben a vá­gó­puly­ka ára fo­ko­za­to­san nö­ve­ked­ni kez­dett
Az AKI leg­fris­sebb hús­pi­a­ci je­len­té­se tar­tal­maz­za azt is, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság sze­rint a tag­ál­lam­ok har­ma­dik or­szá­gok­ba irá­nyu­ló élő­ser­tés- és ser­tés­hús­ki­vi­te­le bő­vült ta­valy, és meg­ha­lad­ta a két­mil­lió ton­nát. A kö­zös­sé­gi ex­port­ból Orosz­or­szág ré­sze­se­dé­se 32 szá­za­lék­kal a leg­na­gyobb volt. A két újon­nan be­lé­pő tag­ál­lam együt­tes ta­va­lyi ser­tés­hús­im­port­ja meg­ha­lad­ta a 260 ezer ton­nát. Az EB egyéb­ként 2013-ig a kö­zös­sé­gen kí­vü­li ex­port csök­ke­né­sé­vel szá­mol.

A vá­gó­ser­tés vá­gó­hí­di be­lé­pé­si ára* az Eu­ró­pai Unió or­szá­ga­i­ban („E” mi­nő­sé­gi ka­te­gó­ria)
(Ft/kg ha­sí­tott hi­deg súly**)
Or­szá­gok 2006. 2007. 2007. 12. hét/ 2007. 12. hét/
11. hét 12. hét 11. hét 12. hét 2006. 12. hét % 2007. 11. hét %
Bel­gi­um 356 369 304 295 80,05 97,22
Bul­gá­ria n. a. n. a. 442 435 n. a. 98,23
Cseh­or­szág 347 352 308 306 86,98 99,19
Dá­nia 317 328 291 280 85,55 96,25
Né­met­or­szág 393 404 322 315 78,12 97,85
Észt­or­szág 350 355 348 343 96,67 98,61
Gö­rög­or­szág 514 519 338 330 63,47 97,56
Spa­nyol­or­szág 406 411 355 347 84,33 97,71
Fran­cia­or­szág 379 383 305 301 78,47 98,51
Ír­or­szág 345 348 335 327 93,89 97,70
Olasz­or­szág 408 416 323 315 75,79 97,54
Cip­rus 486 491 427 331 67,46 77,54
Lett­or­szág 402 407 354 344 84,65 97,35
Lit­vá­nia 349 358 340 326 91,13 96,02
Lu­xem­burg 392 408 324 320 78,30 98,59
Ma­gyar­or­szág 355 359 329 328 91,22 99,70
Mál­ta 420 425 407 401 94,34 98,51
Hol­lan­dia 346 364 297 278 76,40 93,67
Auszt­ria 381 396 325 323 81,57 99,45
Len­gyel­or­szág 320 333 296 294 88,32 99,26
Por­tu­gá­lia 410 423 368 357 84,52 97,17
Ro­má­nia n. a. n. a. 352 350 n. a. 99,44
Szlo­vé­nia 358 370 313 309 83,75 98,95
Szlo­vá­kia 360 362 327 321 88,76 98,31
Finn­or­szág 345 349 344 339 96,93 98,50
Svéd­or­szág 341 345 347 342 99,11 98,58
Ang­lia 369 370 374 370 99,78 98,96
EU 371 380 323 316 83,23 97,74
For­rás: EU Bi­zott­ság, AKI
* Az ár tar­tal­maz­za a szál­lí­tá­si költ­sé­get is.
** Át­szá­mít­va az MNB hi­va­ta­los kö­zép­ár­fo­lya­mán.

Kapcsolódó cikkeink