ProWein 18 ma­gyar cég­gel

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Im­már ti­zen­ne­gye­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a ProWein bo­rá­sza­ti és sze­szes­ital-szakkiállítást Düs­sel­dorf­ban, 2007. már­ci­us 18. és 20. kö­zött.Az el­múlt év­ti­zed so­rán a vá­sár Né­met­or­szág leg­fon­to­sabb bo­rá­sza­ti ki­ál­lí­tá­sá­vá nőt­te ki ma­gát. Rang­ját eme­li az a tény is, hogy a vá­sár ki­zá­ró­lag a szak­mai kö­zön­ség szá­má­ra tart nyit­va. A ki­ál­lí­tók kö­ré­ben ta­valy vég­zett fel­mé­rés azt tük­rö­zi, hogy a lá­to­ga­tók „szín­vo­na­la” igen ma­gas, a ren­dez­vényt fel­ke­re­ső be­szer­zők­nek mint­egy 84 szá­za­lé­ka mérv­adó­an be­fo­lyá­sol­ja a vál­la­la­ti be­szer­zé­si dön­té­se­ket.
A ma­gyar nem­ze­ti stand 140 négy­zet­mé­te­res te­rü­le­tén 18 ki­ál­lí­tó vál­la­lat mu­tat­ko­zott be, amely­ből 17 cég stand- és ins­tal­lá­ci­ós költ­sé­ge­it tel­jes egé­szé­ben az AMC fi­nan­szí­roz­ta, egy cég pe­dig egyé­ni ki­ál­lí­tó­ként volt je­len. Az önál­ló stand­rés­­szel ren­del­ke­ző vál­la­lat te­rü­let­dí­ját, il­let­ve stand- és ins­tal­lá­ci­ós költ­sé­gei 50 szá­za­lé­kát az AMC át­vál­lal­ta.
A nem­ze­ti stan­don be­lül meg­je­le­nő pin­cé­sze­tek Ma­gyar­or­szág szá­mos bor­vi­dék­ének kí­ná­la­tát rep­re­zen­tál­ták: Ászár-Neszmély; Ba­da­csony; Balatonboglár; Ha­jós-Ba­ja; Kun­ság; Pan­non­hal­ma; Sop­ron; To­kaj; Tol­na; Vil­lány. Mind­ezen túl­me­nő­en pezs­gők és kü­lön­fé­le pá­lin­kakü­lön­le­ges­sé­gek szé­le­sí­tet­ték a nem­ze­ti stand kí­ná­la­tát.

Kapcsolódó cikkeink