Po­zi­tí­van fo­gad­ták az új ér­té­ke­sí­té­si le­he­tő­sé­ge­ket

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A ma­gya­rok so­kat köl­te­nek gyógy­szer­re, szin­te min­den csa­lád­nál van ott­hon re­cept nél­kül is kap­ha­tó láz- és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó. Az új me­di­ci­nák­ról, te­rá­pi­ák­ról el­sőd­le­ge­sen a mé­di­á­ból ér­te­sül­nek az em­be­rek – töb­bek kö­zött ezek de­rül­tek ki a legfrisebb, ha­zai gyógy­szer­hasz­ná­la­tot vizs­gá­ló ku­ta­tás­ból.A Szi­nap­szis Kft. tíz­éves múlt­tal ren­del­ke­ző, ki­mon­dot­tan egész­ség­ügyi ku­ta­tá­sok­ra spe­ci­a­li­zá­ló­dott pi­ac­ku­ta­tó cég – tud­tuk meg Ka­to­na Sze­ren­csés Dó­ra ér­té­ke­sí­té­si igaz­ga­tó­tól. Leg­in­kább or­vo­sok, pa­ti­ku­sok és a be­te­gek kö­ré­ben vé­gez­nek kva­li­ta­tív és kvan­ti­ta­tív ku­ta­tá­so­kat, to­váb­bá rend­sze­re­sen vizs­gál­ják az át­lag­po­pu­lá­ció kö­ré­ben az egész­ség­gel, be­teg­sé­gek­kel kap­cso­la­tos at­ti­tű­dö­ket, ta­pasz­ta­la­to­kat, informáltsági szin­tet – egy­szó­val a ma­gyar la­kos­ság egész­ség­tu­da­tos­sá­gát.
Im­má­ron má­so­dik al­ka­lom­mal ké­szí­tet­ték el azt a fel­mé­rést, amely­ben a ma­gyar la­kos­ság egész­ség­hez, az egész­sé­ges élet­mód­hoz va­ló vi­szo­nyán kí­vül töb­bek kö­zött a gyógy­szer­hasz­ná­la­ti szo­ká­so­kat is vizs­gál­ták.

El­ső he­lyen az Algopyrin
A csa­lá­dok ál­ta­lá­ban ha­vi 15 400 fo­rin­tot köl­te­nek egész­ség­ügyi ter­mé­kek­re és szol­gál­ta­tá­sok­ra, négy­ezer fo­rint­tal töb­bet, mint egy éve. Ez az el­ső­re ma­gas­nak tű­nő ös­­szeg a konk­rét gyógy­szer­fo­gyasz­tá­son túl tar­tal­maz­za a kü­lön­bö­ző táplálékkiegészítőkre, na­túr­me­di­ci­nák­ra, koz­me­ti­ku­mok­ra ki­adott fo­rin­to­kat, va­la­mint a pa­ra­szol­ven­ci­át is. Leg­in­kább vény­kö­te­les ter­mé­ke­ket vá­sá­rol­nak, de a ta­va­lyi év­hez ké­pest emel­ked­tek az OTC-termékekre és a gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek­re for­dí­tott ös­­sze­gek is.
Szin­te min­den ház­tar­tás­ban tar­ta­nak láz- és fáj­da­lom­csil­la­pí­tót, gyul­la­dás­csök­ken­tőt, min­den ne­gye­dik ház­tar­tás­ban pe­dig van vér­nyo­más­csök­ken­tő pi­ru­la és/vagy sav­le­kö­tő gyógy­szer is.
– A pi­a­cot a vény­kö­te­les Algopyrin ural­ja. De kér­dés, hogy ha el­fogy­nak a szi­go­rí­tás előtt be­szer­zett kész­le­tek, ak­kor a be­te­gek fel­ke­re­sik-e az or­vo­su­kat, vagy in­kább OTC-terméket vá­lasz­ta­nak, s ha igen, ak­kor me­lyi­ket – jegy­zi meg az ér­té­ke­sí­té­si igaz­ga­tó.

Meg­ala­po­zat­lan ön­te­rá­pi­ák
A fel­mé­rés­ből ki­de­rült, hogy a ma­gyar la­kos­ság egész­ség­tu­da­tos­sá­ga fej­lő­dik, de haj­la­mo­sak va­gyunk a meg­ala­po­zat­lan ön­te­rá­pi­á­ra. A ku­ta­tó­cég ta­pasz­ta­la­tai sze­rint a be­te­gek eny­he tü­ne­tek vagy is­mert be­teg­sé­gek és kön­­nyen el­ér­he­tő gyógy­sze­rek ese­tén gyak­ran a ro­ko­nok­kal, szom­szé­dok­kal kon­zul­tál­va vá­lasz­ta­nak ma­guk­nak gyógy­szert vagy te­rá­pi­át. A meg­kér­de­zet­tek 20 szá­za­lé­ka sok­szor az or­vos­sal meg­be­szélt te­rá­pi­á­tól is el­tér, 15 szá­za­lé­kuk még csak nem is egyez­tet a mó­do­sí­tás­ról.
A meg­kér­de­zet­tek negy­ven szá­za­lé­ka ar­ról szá­molt be, hogy gyak­ran nem vált­ja ki az or­vos ál­tal fel­írt gyógy­szert. En­nek né­ha anya­gi okai van­nak, de a ki nem vál­tók ne­gye­de ar­ra hi­vat­ko­zik, hogy van már ott­hon ilyen gyógy­sze­re. Az élet­kor emel­ke­dé­sé­vel nő a re­cep­tet ki­vál­tók ará­nya, 65 éves kor kö­rül ez már meg­ha­lad­ja a 70 szá­za­lé­kot.
A ku­ta­tás­ból ki­de­rült az is, hogy a la­kos­ság több mint 40 szá­za­lé­ka va­la­mi­lyen kró­ni­kus be­teg­ség­ben szen­ved, 22 szá­za­lé­kuk­nak ma­gas a vér­nyo­má­sa, sok a moz­gás­szer­vi be­teg­ség­ben szen­ve­dő, de év­ről év­re nő az al­ler­gi­á­sok szá­ma is. A rend­sze­res gyógy­szer­sze­dők vény­kö­te­les ter­mék­re for­dí­tott ki­adá­sai ha­von­ta 7800 fo­rint, ugyan­ők OTC-termékekre mint­egy két­ezer fo­rin­tot köl­te­nek.
A pi­ac­ku­ta­tás rész­le­te­sen ki­tért a la­i­ku­sok té­má­val kap­cso­la­tos in­for­má­ci­ós igé­nye­i­re, va­la­mint az in­for­mált­ság szint­jé­re. A meg­kér­de­zet­tek az egyes gyógy­sze­rek­kel kap­cso­lat­ban ál­ta­lá­ban az ada­go­lás­sal, ha­tás­sal, mel­lék­ha­tás­sal kap­cso­lat­ban kap­nak tá­jé­koz­ta­tást or­vo­suk­tól vagy gyógy­sze­ré­szük­től. Ez­zel szem­ben, ha a be­te­gek fon­tos­sá­gi sor­rend­jét néz­zük, ak­kor ki­de­rül, hogy a la­kos­ság leg­in­kább a vár­ha­tó mel­lék­ha­tá­sok­ra kí­ván­csi. A gyógy­sze­rek­kel kap­cso­la­tos ma­gas in­for­má­ci­ós igényt az is bi­zo­nyít­ja, hogy a vá­lasz­adók több mint 90 szá­za­lé­ka el­ol­vas­sa a do­boz­ba cso­ma­golt be­teg­tá­jé­koz­ta­tót, kö­zel 50 szá­za­lé­kuk pe­dig rend­sze­re­sen ta­nul­má­nyoz­za a ren­de­lők­ben, pa­ti­kák­ban ki­he­lye­zett tá­jé­koz­ta­tó anya­go­kat, pla­ká­to­kat.

OTC: száj­ha­gyo­mány út­ján
A ku­ta­tás azt is vizs­gál­ta, hogy egész­ség, be­teg­ség, gyógy­szer té­ma­kör­ben hon­nan, mi­lyen in­for­má­ci­ós csa­tor­nán ke­resz­tül tá­jé­ko­zód­nak az em­be­rek. A fel­mé­rés sze­rint el­ső he­lyen a te­le­ví­zió és a rá­dió sze­re­pel, köz­vet­le­nül utá­na az új­sá­gok, pros­pek­tu­sok ke­rül­nek, és csak har­ma­dik he­lyen sze­re­pel a szak­ma. A for­rá­sok hi­te­les­sé­ge alap­ján azon­ban meg­for­dul a sor­rend: leg­in­kább ugyan­is a szak­or­vos­ok, or­vo­sok, pa­ti­ku­sok ál­tal adott tá­jé­koz­ta­tás­ban bíz­tak az em­be­rek.
Ér­de­kes sze­re­pe van a száj­ha­gyo­mány­nak: min­den har­ma­dik meg­kér­de­zett em­lí­tet­te, hogy az OTC-termékek ese­té­ben szin­te min­dig elő­ze­te­sen tá­jé­ko­zó­dik is­me­rő­se­i­nél az al­kal­ma­zan­dó gyógy­szer­rel kap­cso­la­tos po­zi­tív vagy ne­ga­tív ta­pasz­ta­la­tok­ról.

Min­den­ki tud ró­la
Ka­to­na Sze­ren­csés Dó­ra el­mond­ta, a meg­kér­de­zet­tek 98 szá­za­lé­ka tisz­tá­ban volt ve­le, hogy OTC-t már nem csak a pa­ti­kák­ban le­het vá­sá­rol­ni. A fel­mé­rés­ből ki­de­rült, a la­i­ku­sok ös­­szes­sé­gé­ben po­zi­tí­van fo­gad­ják az új ér­té­ke­sí­té­si le­he­tő­sé­get.
A de­mog­rá­fi­ai bon­tá­sok alap­ján a „tá­mo­ga­tók” leg­in­kább a fő­vá­ro­si­ak, a fi­a­ta­lok, a vá­ros­la­kók és a ma­ga­sabb jö­ve­de­lem­mel ren­del­ke­zők, míg az „el­len­zők” fő­ként az idő­seb­bek és az ala­cso­nyabb vég­zett­sé­gű­ek kö­zül ke­rül­tek ki. A po­ten­ci­á­lis be­szer­zé­si for­rá­sok kö­zül ki­emel­ke­dő fon­tos­sá­gú­ak a ben­zin­ku­tak és a szu­per­mar­ke­tek, ame­lyet leg­in­kább a hos­­szabb nyit­va tar­tás és a könnyű, gyors hoz­zá­fér­he­tő­ség mi­att ré­sze­sí­te­né­nek előny­ben. Az új rend­szer leg­na­gyobb hát­rá­nyá­nak a meg­fe­le­lő sze­mély­zet hi­á­nyát tart­ják.
Erős-Hajdu Szil­via

Kapcsolódó cikkeink