Pöt­­työs fel­ada­tok

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A Pöt­­työs Tú­ró Ru­di­ról és a Milli tej­ter­mék­csa­lád­ról jól is­mert tej­ipa­ri cég, a Friesland Hun­gá­ria Ke­res­ke­del­mi és Ter­me­lő ZRt. az ISYS-ON In­for­ma­ti­kai Kft.-t bíz­ta meg lo­gisz­ti­kai fo­lya­ma­ta­i­nak új­já­szer­ve­zé­sé­vel és fej­lesz­té­sé­vel, va­la­mint az MFG/PRO in­teg­rált vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer be­ve­ze­té­sé­vel. A pro­jekt kez­de­te­kor az or­szág 15 pont­ján mű­köd­te­tett lo­gisz­ti­kai el­osz­tó-köz­pon­tot. A BPR te­vé­keny­ség cél­ja eb­ben a pro­jekt­ben a lo­gisz­ti­kai el­osz­tó köz­pon­tok mű­kö­dé­sé­nek egy­sé­ge­sí­té­se, sza­bá­lyo­zá­sa és egyi­de­jű­leg a fo­lya­ma­tok ha­té­kony­sá­gá­nak nö­ve­lé­se volt. A meg­va­ló­sí­tás so­rán a cég me­nedzs­ment­jé­nek ki­emelt el­vá­rá­sa volt, hogy a fo­lya­ma­tok egy­sze­rű­söd­je­nek, ál­ta­lá­no­san al­kal­maz­ha­tók és a ké­sőbb ki­ala­kí­tan­dó vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer­re le­ké­pez­he­tők le­gye­nek. A ki­ala­kí­tott új lo­gisz­ti­kai mo­dell a cég ha­gyo­má­nya­it ma­xi­má­li­san fi­gye­lem­be ve­szi, nem­zet­kö­zi­leg is ver­seny­ké­pes meg­ol­dást je­lent.
A meg­va­ló­sí­tás in­for­ma­ti­kai esz­kö­zé­ül a Friesland az MFG/PRO in­teg­rált vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szert vá­lasz­tot­ta. A ki­ala­kí­tott új mo­dell az ad­di­gi 15 lo­gisz­ti­kai el­osz­tó hely kö­zül ket­tő­ben ala­kí­tott ki a köz­pon­ti rak­tárt, míg a töb­bi te­lep­hely re­gi­o­ná­lis cross-docking fel­ada­to­kat lát el, ami ki­küsz­öbö­li a rö­vid sza­va­tos­sá­gú ter­mé­kek kész­le­te­zé­sét A meg­ol­dás ki­ala­kí­tá­sá­ban az MFG/PRO rend­szer mel­lett fon­tos sze­rep ju­tott az MFG/PRO raktárirányítási mo­dul­já­nak, a QAD AIM-nek. (Advanced Inventory Management), mely a tel­jes kö­rű rak­tár­irá­nyí­tás mel­lett a cross-docking diszt­ri­bú­ci­ós funk­ci­ó­kat is el­lát­ja.

Kapcsolódó cikkeink