Pöt­­työs bon­bon

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Tú­ró­ból ké­szült bon­bon­nal bő­vült feb­ru­ár kö­ze­pén a Pöt­­työs már­ka. A ter­mék egye­dül­ál­ló a hű­tött ter­mé­kek ka­te­gó­ri­á­já­ban. Ez­zel egy idő­ben tej­be­vo­na­tos Óri­ás Tú­ró Ru­di­val is bő­vül a ter­mék­csa­lád.
A Pöt­­työs Tú­ró Bon­bon név­re ke­resz­telt des­­szert a pré­mi­um ter­mék­hez il­lő ele­gáns kül­ső­vel, és a Pöt­­työs már­ká­tól meg­szo­kott ki­vá­ló mi­nő­ség­gel lép a pi­ac­ra – egy­elő­re li­mi­tált ki­adás­ban, áp­ri­lis vé­gé­ig.
– Ah­hoz, hogy ver­seny­ké­pes­sé­gün­ket meg­őriz­zük a hű­tött tej­desz­­szer­tek pi­a­cán, új ka­te­gó­ri­ák­ba kell be­lép­nünk, de még jobb, ha ma­gunk ho­zunk lét­re új ter­mék­ka­te­gó­ri­á­kat az in­no­vá­ci­ók ré­vén – fo­gal­maz Sipos Ju­dit, a Pöt­työs üz­let­ág igaz­ga­tó­ja.
A ter­mék be­ve­ze­té­sét a jól be­vált, klas­­szi­kus esz­kö­zök­kel tá­mo­gat­ja a Pöt­­työs-csa­pat: bol­ti ak­ti­vi­tá­sok, di­rekt­ mar­ke­ting, internetes kam­pány, kós­tol­ta­tás, va­la­mint már­ci­us és áp­ri­lis fo­lya­mán tv-kam­pány se­gí­ti az is­mert­ség nö­ve­lé­sét.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek