POS fel­ső­fo­kon

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Rek­lám és in­for­má­ció, fény­rek­lám, di­gi­tá­lis mé­dia, bolt­be­ren­de­zé­sek, el­adó­tér és ter­mék­ki­he­lye­zés (merchandising), ke­res­ke­del­mi épí­té­szet: a Salon POPAI ezek­re a té­ma­kör­ök­re épül­ve to­bo­roz­za ki­ál­lí­tó­it és szer­ve­zi ní­vós kon­fe­ren­cia­prog­ram­ja­it. A Pá­rizsban két­éven­ként meg­ren­de­zés­re ke­rü­lő Salon POPAI mar­ke­ting­kom­mu­ni­ká­ci­ós szak­vá­sár 2006-os ki­adá­sa új­ra be­bi­zo­nyí­tot­ta: eu­ró­pai szin­ten nincs a szak­má­ban hoz­zá fog­ha­tó. Több mint 170 ki­ál­lí­tó cég – köz­tük a nem­zet­kö­zi tren­dek dik­tá­to­rai –, és a stan­dok köz­ti fo­lyo­só­kon nap­szak­tól füg­get­le­nül to­lon­gó lá­to­ga­tók vé­get nem érő ha­da a fel­tű­nő­en sok kül­föl­di részt­ve­vő­vel ter­mé­sze­te­sen el­ső­sor­ban a szer­ve­zők pro­fes­­szi­o­ná­lis mun­ká­ját di­csé­ri. De ar­ra is fel­hív­ja a fi­gyel­met, hogy a rek­lám­ipar eme es­­szen­ci­á­lis szeg­men­se, a POS-reklám (az­az Advertising at Point Of Sale) to­vább­ra is rend­kí­vü­li mó­don ter­jesz­ke­dik.

El­tűnt a hib­rid
Ezen a vá­sá­ron min­den be­vet­he­tő rek­lám­esz­közt meg­ta­lál­hat­tak a pro­fi mar­ke­tin­ges sze­mek és mind­azon cég­ve­ze­tők, akik fel­is­mer­ték és meg­ér­tet­ték en­nek a di­na­mi­ku­san fej­lő­dő kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­nek az ere­jét.
A ki­ál­lí­tá­si stan­do­kon be­mu­ta­tott rek­lám­faj­ták ará­nyá­ból az de­rült ki, hogy a ke­res­ke­de­lem­ben, az­az a bol­tok­ban még min­dig a display a leg­ha­té­ko­nyabb „fegy­ver” egy áru szá­má­ra, hogy a pol­ci ki­he­lye­zést kö­ve­tő ano­ni­mi­tás­ból ki­lép­ve meg­nyer­je a ve­vő­je­löl­te­ket. A 2004-ben meg­ren­de­zett ki­ál­lí­tás anya­gá­hoz ké­pest, ahol több­nyi­re a pré­mi­um ka­te­gó­ri­ás ter­mé­kek szá­má­ra ké­szült, ex­klu­zív alap­anyag­ok­ból gyár­tott, mé­reg­drá­ga és na­gyon rész­le­te­sen ki­dol­go­zott displa­yek do­mi­nál­tak, ez­út­tal a gyár­tók költ­ség­ta­ka­ré­kos, el­ső­sor­ban kar­ton­ból ké­szült displa­yei ke­rül­tek elő­tér­be, ame­lyek mo­dul­rend­szer­ként fel­épít­ve tö­ké­le­te­sen il­lesz­ked­nek a leg­kü­lön­bö­zőbb bolt­el­ren­de­zé­sek­hez is.
A két éve még na­gyon di­va­tos­nak szá­mí­tó hib­rid: az LCD-monitorral fel­sze­relt kar­ton­display tel­je­sen el­tűnt a gyár­tók kí­ná­la­tá­ból, mi­vel a két mű­faj sem ár, sem mi­nő­ség szem­pont­já­ból nem kom­bi­nál­ha­tó. Ezt az öt­le­tet fel­vál­tot­ta a projektoros ki­ve­tí­tés, ho­log­ram, fólia­pré­gelés és kü­lön­le­ges meg­vi­lá­gí­tá­sok. Ilyen ku­ri­ó­zum­nak szá­mí­tott a fran­cia Pro­dis­plays Europe cég stand­ján a ter­mék ere­de­ti­hez meg­szó­la­lá­sig ha­son­lí­tó 3 di­men­zi­ós ki­ve­tí­tett ké­pe a kartondisplayen.

Kas­­sza­si­ker a POS-mozi
A di­gi­tá­lis rek­lám mint POS-megjelenése vi­szont iga­zi „kas­­sza­si­ker” a nyu­gat-eu­ró­pai or­szá­gok­ban. Áru­be­mu­ta­tás az el­adó­he­lye­ken, ve­vő­in­for­má­ció a be­vá­sár­ló­köz­pont­ok­ban: a moz­gó­kép kí­mé­let­le­nül oda­vonz­za a fo­gyasz­tói te­kin­te­te­ket, és ha meg­fe­le­lő­en frap­páns az üze­net – él­mény­sze­rű a lát­vány, kel­lő­kép­pen el­bű­vö­lő hang­ha­tás­sal alá­fest­ve –, az áru már­is el van ad­va. És mind­eh­hez vé­gül is nem kell más, csak egy fal­ba vagy sa­rok­ba si­mu­ló LCD-kép­er­nyő, no meg egy kon­nek­tor. A di­gi­tá­lis rend­szer min­den­na­pos ke­ze­lé­se egy­sze­rű, és a fenn­tar­tá­si költ­sé­gek mi­ni­má­li­sak. A bol­tok ré­szé­re a ké­szü­lék és a mű­köd­te­té­sé­hez szük­sé­ges szoft­ver ára vi­szony­lag gyor­san meg­té­rül a rek­lám­idők el­adá­sá­ból.
A telt­há­zas kon­fe­ren­ci­ák és ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­té­sek pár­hu­za­mo­san, egy­szer­re több fó­ru­mon zaj­lot­tak: olyan ak­tu­á­lis té­mák­ról, mint „Di­gi­tá­lis mé­dia összhasonlítva a töb­bi POS-technikával”, vagy „Pre­zen­tá­ci­ós for­té­lyok a POS-helyeken” és „A kí­ná­lat tisz­tá­zá­sa – Pro­fi merchandi­sing”.
A vá­sár szám­ada­tai, ki­ál­lí­tói lis­tá­ja, il­let­ve a POPAI 2008-cal kap­cso­la­tos in­for­má­ci­ók meg­ta­lál­ha­tók a ren­dez­vény hon­lap­ján:
www.salonpopai.fr
Theil Il­ka

Kapcsolódó cikkeink