PICK Scooby-Doo ter­mék­csa­lád

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Ter­mé­ke­in­ket úgy ala­kí­tot­tuk ki – mind beltartalmukat, mind a cso­ma­go­lá­sok esz­té­ti­ká­ját il­le­tő­en –, hogy fi­nom ízük mel­lett a gye­re­kek szer­ve­ze­té­nek táp­anyag­for­rás­ként szol­gál­jon, ugyan­ak­kor szí­nes cso­ma­go­lá­suk­kal fi­gyel­mü­ket is meg­ra­gad­ja. Ter­mék­csa­lád tag­jai: Scooby-Doo virs­li, hot dog virs­li, pá­ri­zsi, son­ka, má­jas, cse­me­ge és saj­tos snackkolbász. Ke­res­ke­del­mi ki­sze­re­lés: 10 db/ta­sak vagy 20 db/szí­nes kínálókarton. Ja­va­solt ki­he­lye­zés: gye­re­kek­nek szem­ma­gas­ság­ban. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: tv-rek­lám, gye­rek­új­sá­gok, sales folder, is­ko­lai pla­kát, nye­re­mény­já­ték, kínálókarton, ak­ci­ók, kós­tol­ta­tá­sok. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: PICK Sze­ged Zrt.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (62) 567-298, 310, 373, 161; F.: (62) 567-362, 356; E-mail: vevő[email protected]; www.pick.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek