OTC: patikadominancia

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A GfK Hun­gá­ria ada­tai sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon 2006 el­ső fél­év­ében 10 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb ház­tar­tás vá­sá­rolt nem vény­kö­te­les (úgy­ne­ve­zett OTC) ter­mé­ket, a 2005-ben re­giszt­rált 57 szá­za­lé­kos pe­net­rá­ci­ó­hoz ké­pest. A vá­sár­lói ha­tó­kör zsu­go­ro­dá­sát azon­ban az ár­nö­ve­ke­dés el­len­sú­lyoz­ta, s a for­gal­ma­zott ér­ték vég­ered­mény­ben – a 2005-ös 4500 fo­rint után – így is 6 szá­za­lék­kal nőtt.
Az ér­ték­be­li for­ga­lom­nak 53 szá­za­lé­kát ad­ták 2006 el­ső fél­év­ében a vi­ta­min­ké­szít­mé­nyek, 18 szá­za­lék­kal ré­sze­sed­tek a meg­fá­zás el­le­ni sze­rek és 29 szá­za­lék­kal a fáj­da­lom­csil­la­pí­tó sze­rek.
A la­kos­ság a vá­sá­rolt OTC-ter­mé­kek ér­té­ké­nek mint­egy há­rom­ötö­dét (58 szá­za­lék) tab­let­tá­ra, 12 szá­za­lé­kot kap­szu­lás ki­sze­re­lés­re, 5 szá­za­lé­kot pezs­gő­tab­let­ták­ra, 8 szá­za­lé­kot por, to­váb­bi 6 szá­za­lé­kot pe­dig ol­dat, il­let­ve szi­rup for­má­ban fo­gyaszt­ha­tó sze­rek­re köl­töt­te.
A bu­da­pes­ti ház­tar­tá­sok a szám­ará­nyuk­hoz ké­pest töb­bet, míg a kis te­le­pü­lé­sen élők ke­ve­seb­bet köl­te­nek OTC-ter­mé­kek­re. Emel­lett a 3-4 fős ház­tar­tá­sok, va­la­mint az olyan csa­lá­dok so­rol­ha­tók az OTC-ter­mé­kek in­ten­zí­vebb vá­sár­lói kö­zé, ame­lyek­ben 14 éves­nél fi­a­ta­labb gyer­mek is él, il­let­ve a kö­ze­pes­nél ma­ga­sabb jö­ve­de­lem­mel ren­del­kez­nek. A 60 éves­nél idő­sebb kor­osz­tály na­pi fo­gyasz­tá­si cik­kek­re szám­ará­nyá­hoz vi­szo­nyít­va ke­ve­seb­bet költ, ám a nem vény­kö­te­les gyógy­sze­rek­re ki­adott ös­­sze­gek te­kin­te­té­ben szám­be­li sú­lyá­nak meg­fe­le­lő he­lyet fog­lal el.
Az OTC-ter­mé­kek több­sé­ge je­len­leg ki­zá­ró­lag gyógy­szer­tá­rak­ban ér­he­tő el. Ki­vé­telt ké­pez­nek ez alól a kü­lön­bö­ző vi­ta­min­ké­szít­mé­nyek. n

A vi­ta­min­ké­szít­mé­nyek men­­nyi­sé­gi ér­té­ke­sí­té­sé­nek meg­osz­lá­sa ke­res­ke­del­mi csa­tor­nák sze­rint, 2006. I. fél­év (az ada­tok szá­za­lék­ban ki­fe­jez­ve)
Csa­tor­na Men­­nyi­sé­gi ér­té­ke­sí­tés­ből va­ló ré­sze­se­dés (%)
Gyógy­szer­tár 79
Dro­gé­ria 13
Üz­let (hi­per­mar­ket, 5
szu­per­mar­ket,
kis ve­gyes­bolt)
Ügy­nö­ki há­ló­zat 3
For­rás: GfK Hun­gá­ria – ConsumerScan/OTC pa­nel, 2006. I. fél­év

Kapcsolódó cikkeink