Oszt­rák he­tek ta­va­szi hul­lá­ma

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Spar, Cora, Metro. Ez a há­rom lánc rendez(ett) oszt­rák élel­mi­szer­he­te­ket idén ta­vas­­szal Ma­gyar­or­szá­gon. Fi­ni­sé­hez ér­ke­zett ugyan­is az oszt­rák élel­mi­sze­rek há­rom éve kez­de­mé­nye­zett nem­zet­kö­zi promóciós ak­ci­ó­ja. Éven­te 40 mil­lió eurót for­dí­tot­tak az „internacionalizálási of­fen­zí­vá­ra”, tud­tuk meg a bu­da­pes­ti oszt­rák nagy­kö­vet­ség ke­res­ke­del­mi osz­tá­lyán. Négy éve egyet­len auszt­ri­ai cég volt be­lis­táz­va a ma­gyar Spar­ban, most vi­szont 280 vál­la­lat szál­lít fo­lya­ma­to­san oszt­rák élel­mi­szert a ma­gyar pi­ac­ra – tá­jé­koz­tat egy konk­rét elő­re­lé­pés­ről dr. Peter Rej­tő ke­res­ke­del­mi ta­ná­csos, aki tíz éve egyen­ge­ti az oszt­rák–ma­gyar üz­le­ti kap­cso­la­to­kat a bu­da­pes­ti Dé­li­báb ut­cá­ból.

Há­la a ha­gyo­má­nyok­nak
Made in Austria: tej­ter­mé­kek friss tej­től a saj­tig, a hús­ké­szít­mé­nyek kö­zött kol­bász és son­ka, va­la­mint édes­ség és ital­fé­le a slá­ger. Fő­leg kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zók a gyár­tók, de né­hány nagy cég is ér­de­kelt a kül­föl­di el­adá­sok nö­ve­lé­sé­ben.
– A nem­zet­kö­zi of­fen­zí­vá­nál ab­ból in­dul­tunk ki, hogy Auszt­ria élel­mi­szer-ter­me­lői csak kis men­­nyi­sé­ge­ket ké­pe­sek elő­ál­lí­ta­ni, de na­gyon jó mi­nő­ség­ben. In­kább pré­mi­um, ínyenc vagy bio­ter­mé­kek irán­ti igé­nye­ket tu­dunk ki­elé­gí­te­ni. Ilyen kí­ná­la­tunk ko­ráb­ban Né­met­or­szág bolt­lán­ca­i­ban be­vált. Az elő­ál­lí­tás szi­go­rú el­len­őr­zé­se és ter­mé­ke­ink nyo­mon kö­vet­he­tő­sé­ge a ma­gas mi­nő­ség egyik ga­ran­ci­á­ja – fog­lal­ja össze dr. Rej­tő a kon­cep­ci­ót, és ta­pasz­ta­la­tai kö­zül hang­sú­lyoz­za:
– Tud­juk, hogy a ma­gyar vá­sár­lók nagy ré­sze erő­sen árérzékeny. De az oszt­rák áru­cik­kek ál­ta­lá­ban nem drá­gáb­bak, mint a töb­bi nyu­ga­ti im­port. Vi­szont na­gyon kö­zel áll egy­más­hoz az oszt­rá­kok és a ma­gya­rok íz­lé­se, há­la a gaz­dag ha­gyo­má­nyok­nak.
Az őszi Foodapesten kö­zös nem­ze­ti stan­don ál­lí­ta­nak ki az oszt­rák élel­mi­szer­gyár­tók, ez­zel zá­rul a há­rom­éves nem­zet­kö­zi of­fen­zí­va ma­gyar ré­sze. Ami per­sze nem je­len­ti azt, hogy le­áll­ná­nak. Sőt, az áru­há­zi he­te­ket a be­vált part­ne­rek­kel sze­ret­nék rend­sze­re­sí­te­ni, il­let­ve újabb lán­co­kat be­kap­csol­ni.

Le­von­ták a sokk ta­nul­sá­ga­it
Heinz Thenmeyer ke­res­ke­del­mi at­ta­sé azt ta­pasz­tal­ja, hogy a ma­gyar­or­szá­gi lán­cok egy ré­sze a köz­vet­len im­port fe­lé ten­dál. Úgy egy­sze­rűbb az együtt­mű­kö­dés, és az árak is ked­ve­zőb­bek.
Prob­lé­mát je­lent­het vi­szont a lo­gisz­ti­ka. Ha ugyan­is egy lánc­nak nincs köz­pon­ti rak­tá­ra, ak­kor ál­ta­lá­ban még­is ér­de­mes köz­be­ik­tat­ni im­por­tőr cé­get, amely azu­tán bolt­ra szál­lít.
A bolt­lán­cok­ban tar­tott élel­mi­szer­he­tek mel­lett a ma­gyar vá­sá­ro­kon va­ló rend­sze­res rész­vé­tel és oszt­rák cé­gek kü­lön szer­ve­zett be­mu­tat­ko­zá­sa is hoz­zá­já­rult az ered­mény­hez: Auszt­ria élel­mi­szer­ex­port­ja Ma­gyar­or­szág­ra 2003 óta meg­dup­lá­zó­dott, és a ten­den­cia to­vább­ra is emel­ke­dő.
Ugyan­ak­kor azért a ma­gyar élel­mi­sze­rek el­adá­sai Auszt­ria fe­lé még min­dig 40 szá­za­lék­kal meg­ha­lad­ják az im­por­tot. Kü­lö­nö­sen zöld­ség­ből és gyü­mölcs­ből erős a ma­gyar kí­ná­lat, va­la­mint fel­dol­go­zott hús­ké­szít­mé­nyek­ből.
Nyu­ga­ti szom­szé­da­ink le­von­ták a ta­nul­sá­go­kat sa­ját, 1990-es évek­ben tör­tént EU-csatlakozásukból, ami­kor a vé­dő­vám­ok meg­szű­né­se kö­vet­kez­té­ben ki­sebb­faj­ta sokk ér­te élel­mi­szer-gaz­da­sá­gu­kat és -kereskedelmüket. A kö­zép- és ke­let-eu­ró­pai or­szá­gok csat­la­ko­zá­sá­ban ide­je­ko­rán meg­lát­ták a pi­ac­bő­ví­tés le­he­tő­sé­gét.

Ki­egé­szí­ti vá­lasz­té­kát a Spar és a Cora
A Spar Ma­gyar­or­szág be­szer­zést, mar­ke­tin­get és lo­gisz­ti­kát irá­nyí­tó ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja, Saltzer Kor­nél el­mond­ta la­punk­nak, hogy a Sparnál im­már négy al­ka­lom­mal ren­de­zett oszt­rák he­tek fő cél­ja a vá­lasz­ték ki­egé­szí­té­se:
– Az ér­de­kelt oszt­rák cé­gek mi­ni vá­sá­ron mu­tat­ták be be­szer­ző­ink­nek a kí­ná­la­tu­kat. Együtt ál­lí­tot­tuk ös­­sze az oszt­rák he­te­ken sze­rep­lő áru­kat. A ma­gyar fo­gyasz­tók ál­tal szí­ve­sen és gyak­ran vá­sá­rolt ter­mé­kek az­tán be­ke­rül­tek a szor­ti­men­tünk­be.
– Sok ma­gyar ve­vő szí­ve­sen kós­tol­ja az oszt­rák élel­mi­szert, de más kér­dés, hogy há­nyan szok­nak rá – jegy­zi meg Saltzer Kor­nél. – De töb­bek kö­zött nagy si­ker­rel áru­sí­tunk há­rom­fé­le oszt­rák gyárt­má­nyú, sa­ját már­kás biosajtot. Nép­sze­rű a Mo­zart go­lyó is. Az oszt­rák ter­mé­kek szín­fol­tot je­len­te­nek áru­há­za­ink szor­ti­ment­jé­ben, és a mi­nő­ség, az egész­sé­ges ét­ke­zés irá­nyá­ba mu­tat­nak.
Gaston Egler, a Cora ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja örül an­nak, hogy olasz és spa­nyol élel­mi­szer­he­tek után oszt­rák ter­mé­kek ak­ci­ó­já­val elé­gít­he­tik ki ve­vő­ik kí­ván­csi­sá­gát. Áp­ri­lis 11-én kez­dő­dött, há­rom­he­tes promóciójukkal kap­cso­lat­ban ki­je­len­tet­te:
– Ma­gyar­or­szág EU-csatlakozása óta a Cora is kön­­nyeb­ben szé­le­sí­ti vá­lasz­té­kát. A 102 cikk­ele­met át­fo­gó oszt­rák he­tek vá­sár­ló­ink mi­nő­ség, fi­nom ízek irán­ti igé­nyét, va­la­mint fel­fe­de­ző­ked­vét cé­loz­za meg.
B. E.

Kapcsolódó cikkeink