Orosz­or­szág

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Ta­va­lyi orosz ag­rár­ex­por­tunk ered­mé­nye­i­re rá­nyom­ta a bé­lye­gét az ed­dig tra­di­ci­o­ná­li­san vo­lu­men­hor­do­zó­nak te­kint­he­tő zöld­ség­kon­zerv mint­egy 20 szá­za­lé­kos vis­­sza­esé­se (208,4 mil­lió euróra). Így ki­vi­te­lünk az Eu­ró­pán be­lü­li ne­gye­dik leg­na­gyobb ex­port­pi­a­cun­kon 2006-ban vég­ered­mény­ben nem nőtt 2005-höz ké­pest.Re­mény­kel­tő jö­vő
Hi­á­ba ta­pasz­tal­hat­tunk sok, ki­sebb rész­arányt kép­vi­se­lő ter­mék, il­let­ve ter­mék­cso­port ese­té­ben lát­vá­nyos fel­fu­tást, mind­ezek nem kom­pen­zál­ták kel­lő­en a leg­na­gyobb ex­port­té­telt kép­vi­se­lő ter­mék­kör ki­vi­tel­ének je­len­tős vis­­sza­esé­sét. Min­den­kép­pen prob­lé­más, hogy egy nagy je­len­tő­sé­gű, de ha­nyat­ló keresettségű ter­mék pi­a­cá­nak pil­la­nat­nyi ál­la­po­tá­tól függ­jön az adott re­lá­ció ala­ku­lá­sá­nak meg­íté­lé­se.
Ugyan­ak­kor a sok ki­sebb té­telt je­len­tő ter­mék ese­té­ben ta­pasz­tal­ha­tó lát­vá­nyos fel­fu­tás re­mény­kel­tő. Mint a nö­vek­vő ki­vi­telt mu­ta­tó ter­mé­kek ex­port­ada­ta­i­ból ki­tű­nik, a prog­res­­szi­vi­tás vé­gül is ben­ne van a le­ve­gő­ben.

Né­hány, fej­lő­dést mu­ta­tó ex­port­cik­künk az orosz pi­a­con 2006-ban
Meg­ne­ve­zés Ex­port (ezer EUR) Vál­to­zás (%)
2005 2006
Élő mar­ha 1 674 2 704 161,5
Hús, vá­gá­si ter­mék 4 020 6 367 158,4
Tenyésztojás 4 645 5 938 127,8
Kaj­szi­ba­rack 123 2 166 17-sze­res
Ku­ko­ri­ca 4 504 14 601 324,0
Ga­bo­na­őr­le­mény 1 110 1 178 106,0
Kol­bász, sza­lá­mi 1 768 1 931 109,2
Hús­kon­zer­vek 2 018 2 682 132,0
Cu­kor­ka­áruk 1 281 2 243 175,1
Dzsem, gyü­mölcs­kon­zerv 1 874 2 626 140,1
Le­ve­sek 1 469 2 199 150,0
Bor 3 140 5 239 166,8
Ál­la­ti ta­kar­mány 22 554 30 457 135,0
Forrás: KSH, FVM

Az orosz­or­szá­gi im­port, a ma­ga 640 ezer eurós nagy­ság­rend­jé­vel par­ci­á­lis je­len­tő­sé­gű. Im­por­tunk né­hány ter­mék­re kor­lá­to­zó­dik, pél­dá­ul hal­fi­lé, ma­dár­toll, fa­gyasz­tott zöld­ség, lisz­tes áru, élesz­tő, szesz.

Kapcsolódó cikkeink