Olasz­or­szág

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az olasz pi­ac az uni­ón be­lül a má­so­dik leg­je­len­tő­sebb ex­port­pi­a­cunk. Be­ho­za­tal szem­pont­já­ból pe­dig ha­to­dik he­lye­zett. Ezért ér­de­mel ki­emelt fi­gyel­met. Trip­lá­zott a ma­gyar ku­ko­ri­ca
A ta­valy 349 mil­lió eurós ár­be­vé­telt ho­zó, 21,6 szá­za­lék­kal bő­vült olasz ag­rár­ex­por­tunk fő pil­lé­rei ál­ta­lá­ban vé­ve to­vább erő­söd­tek.
Meg­há­rom­szo­ro­zó­dott (26 szá­za­lé­kos­sá nőtt ex­port­pi­a­ci rész­arány kí­sé­re­té­ben) a leg­je­len­tő­sebb té­telt adó, 755 ezer ton­nás, 91 mil­lió eurós ár­be­vé­telt ered­mé­nye­ző ku­ko­ri­ca ex­port­ja. Mint­egy 80 szá­za­lék­kal nőtt és így 41 mil­lió eurós ár­be­vé­telt ho­zott az ex­port 12 szá­za­lé­kát rep­re­zen­tá­ló tej- és tej­szín­ex­port. A 35 mil­lió eurós, mint­egy 13 ezer ton­nás élő­juh-ex­port a kis­mér­té­kű, 6 szá­za­lé­kos vis­­sza­esés mel­lett is a 2006. évi ex­por­tunk ti­ze­dét je­len­tet­te.
Ha­son­ló rész­arányt, ez­zel pe­dig 33,8 mil­lió eurós ár­be­vé­telt je­len­tett a 304 ezer ton­nás bú­za­ex­port. A 25 mil­lió eurós, 11,4 ezer ton­nás ser­tés­hús­ki­vi­tel 7 szá­za­lék­kal já­rult hoz­zá az egész­hez, és mint­egy 6 szá­za­lék­kal bő­vült az elő­ző év­hez ké­pest.
18,8 mil­lió eurót ho­zott a kony­há­ra a mint­egy 80 ezer ton­nás nap­ra­for­gó­mag-ex­port, a mé­zé pe­dig to­váb­bi 9,6 mil­lió eurót – ugyan­ak­kor ez utób­bi hát­te­ré­ben je­len­tős, 43 szá­za­lé­kos fej­lő­dés áll.
A mint­egy 155 mil­lió eurós, Olasz­or­szág­ból ér­ke­ző im­port oly­an­­nyi­ra ös­­sze­tett, hogy ne­héz ki­emel­ni az im­port­szer­ke­ze­tet na­gyobb mér­ték­ben be­fo­lyá­so­ló té­te­le­ket. Mind­ös­­sze négy, 10–11 mil­lió euró kö­zöt­ti ter­mék­re ér­de­mes rá­irá­nyí­ta­ni a fi­gyel­met: a bor­ra, az ás­vány­víz­re, a rizs­re és a szó­ja­da­rá­ra. Emel­lett mint­egy 6 mil­lió euró ér­ték­ben élő ser­tést is im­por­tál­tunk 2006-ban Olasz­or­szág­ból.

Kapcsolódó cikkeink