Nyer­tes Zwack-pár­la­tok

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A Zwack Unicum Nyrt. 10 ne­ve­zett pár­la­tá­ból 8 dí­ja­zás­ban ré­sze­sült a kla­gen­fur­ti World Spirits Award ver­se­nyen. Bo­gyós gyü­mölcs ka­te­gó­ri­á­ban az évek óta ver­he­tet­len Er­dei Sze­der és Bo­dza idén is a leg­jobb ered­ménnyel zárt. Arany­ér­mes lett to­váb­bá a min­den­ki ál­tal ke­re­sett Fe­hér Eper, a ta­valy be­ve­ze­tett Ér­lelt Ci­gány­meggy, va­la­mint a Zwack Kecs­ke­mé­ti Pá­lin­ka Ma­nu­fak­tú­ra kí­sér­le­ti ter­mé­ke, az Ér­lelt Fe­hér Eper Pá­lin­ka. Ezüst­ér­met az Ér­lelt Golden Al­ma, a Ci­gány­meggy és a Fe­ke­te Ri­biz­ke szer­zett.
A 2007-es World Spirits Awardon 11 nem­zet 45 cé­ge vett részt, a ká­vé- és szi­var­pár­la­to­kon ke­resz­tül gin, rum és 100 szá­za­lé­kos tisz­ta pár­lat ka­te­gó­ri­á­ig. Az ér­té­ke­lés alap­ját a spe­ci­á­li­san pár­la­tok­ra sza­bott WOB 100 pontos érték­elő­rendszer ad­ja. A dí­ja­kat már­ci­us 11-én ad­ták át Kla­gen­furt­ban.

Kapcsolódó cikkeink