Nőtt a vas­út sú­lya – kül­föld­re

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

2006 utol­só há­rom hó­nap­já­ban ugyan kis­sé csök­kent a szál­lí­tá­si kedv, de az utób­bi évek ten­den­ci­á­já­nak meg­fe­le­lő­en az év egé­szé­ben to­vább emel­ke­dett a szál­lí­tott áruk tö­me­ge (7,3 szá­za­lék­kal), mi­köz­ben az áru­ton­na-ki­lo­mé­ter­ben mért tel­je­sít­mény a köz­úton fo­lya­ma­to­san nö­vek­vő szál­lí­tá­si tá­vol­sá­gok kö­vet­kez­té­ben 14,1 szá­za­lék­kal bő­vült – de­rül ki a KSH leg­újabb ada­ta­i­ból.A szál­lí­tott áruk tö­me­ge ja­nu­ár–de­cem­ber­ben ös­­sze­sen 337 mil­lió ton­nát tett ki. Ezen be­lül lát­vá­nyo­san, nyolc szá­za­lék­kal nőtt a vas­úti áru­szál­lí­tás sú­lya, de ez el­ső­sor­ban a kül­föl­di szál­lí­tá­sok­ra vo­nat­ko­zik, a bel­föl­di szál­lí­tás tel­je­sít­mé­nye 10 szá­za­lék­kal vis­­sza­esett. Az évek óta tar­tó ten­den­ci­á­nak meg­fe­le­lő­en a for­ga­lom to­vább­ra is a köz­út­ra te­re­lő­dik át, ott ta­valy a bel­föld­ön szál­lí­tott áru­tö­meg nyolc szá­za­lék­kal lett na­gyobb, míg a nem­zet­kö­zi for­ga­lom­ban 41 szá­za­lé­kos a gya­ra­po­dás. Eköz­ben az amúgy ala­csony vo­lu­me­nű bel­föl­di ví­zi szál­lí­tás csak­nem más­fél­sze­re­sé­re nőtt, de a nem­zet­kö­zi for­ga­lom­ban 13 szá­za­lé­kos vis­­sza­esés volt ta­pasz­tal­ha­tó.

Kapcsolódó cikkeink