Nem­zet­kö­zi­leg erő­sít az IMIGe

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A cseh, ma­gyar, szlo­vák és len­gyel iro­dá­kat egye­sí­tő IMIGe és az Egye­sült Ki­rály­ság­ban instore és field mar­ke­ting te­vé­keny­sé­get foly­ta­tó Sales Activation Solutions (SAS) Lts. anya­vál­la­la­tai POS Me­dia Group né­ven egy új hol­din­got hoz­tak lét­re. Az IMIGe-cso­port egy hol­land tu­laj­do­nú cég alatt mű­kö­dött (Musketeers BB), a SAS pe­dig a Comitted Capitals cég le­ány­vál­la­la­ta. A 2 anya­vál­la­lat az IMIGe után a jö­vő­ben az ös­­szes POS-te­vé­keny­ség­gel és kom­mu­ni­ká­ci­ó­val fog­lal­ko­zó cé­gét a POS Me­dia Groupba in­teg­rál­ja.
Je­len­leg a cég­cso­port­nak hét eu­ró­pai or­szág­ban van exk­lu­zív szer­ző­dé­ses meg­ál­la­po­dá­sa. Az egye­sü­lést kö­ve­tő­en szá­mos új or­szág, új part­ner és új szol­gál­ta­tás ke­rül a cég nem­zet­kö­zi port­fó­li­ó­já­ba.

Kapcsolódó cikkeink