Nem elég rak­tá­roz­ni: szol­gál­tat­ni kell

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Az el­múlt év­ben fo­lya­ma­to­san bő­vül­tek a ha­zai lo­gisz­ti­kai ka­pa­ci­tá­sok, ezért né­mi­leg csök­kent az ipar­ág ho­za­ma is. De a pi­ac op­ti­mis­ta, ta­valy meg­állt a ke­res­letnö­ve­ke­dés, és az év utol­só ne­gyed­év­ében nőtt a bér­be­adá­sok szá­ma. Szak­ér­tők sze­rint 2007–13 kö­zött az uni­ós tá­mo­ga­tás je­len­tős fej­lesz­té­se­ket ge­ne­rál Ma­gyar­or­szá­gon.A lo­gisz­ti­ka a hét ki­emelt fej­lesz­té­si pri­o­ri­tás kö­zött sze­re­pel – mond­ta Me­ré­nyi Mik­lós, a Gaz­da­sá­gi és Köz­le­ke­dé­si Mi­nisz­té­ri­um (GKM) szak­ál­lam­tit­ká­ra a Ma­gyar Lo­gisz­ti­kai Egye­sü­let fó­ru­mán. Itt szá­molt be ar­ról is, hogy a lo­gisz­ti­kai köz­pon­tok, va­la­mint az ipa­ri par­kok köz­vet­len és köz­ve­tett fej­lesz­té­sé­re 2007–2013 kö­zött a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Terv két ope­ra­tív prog­ram­ja ke­re­té­ben 65-70 mil­li­árd fo­rint­nyi uni­ós tá­mo­ga­tás hasz­nál­ha­tó fel.
Chikán At­ti­la egye­te­mi ta­nár, volt gaz­da­sá­gi mi­nisz­ter, a Ma­gyar Lo­gisz­ti­kai, Be­szer­zé­si és Kész­le­te­zé­si Tár­sa­ság (MLBKT) társ­el­nö­ke sze­rint a ver­seny­ké­pes­ség szem­pont­já­ból stra­té­gi­ai szol­gál­ta­tó ága­zat és­­sze­rű fej­lesz­té­sé­vel a je­len­leg 400 mil­li­árd fo­rin­tos ma­gyar lo­gisz­ti­kai szol­gál­ta­tó pi­ac a kö­vet­ke­ző hét év­ben dup­lá­já­ra nő­het. Chikán úgy vé­li, a csak lo­gisz­ti­ká­ra for­dít­ha­tó több­let­for­rá­sok ne­gye­dét-har­ma­dát a kor­mány­zat­nak, ugyan­ek­ko­ra há­nya­dát az EU-nak, a dön­tő ré­szét pe­dig a ma­gán­szek­tor­nak kell áll­nia a II. Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Terv­ben (NFT) meg­je­lölt fej­lesz­té­si irá­nyok alap­ján. Fel­hív­ta ugyan­ak­kor a fi­gyel­met ar­ra is, hogy az új köz­pon­tok­nak az ed­di­gi­nél szé­le­sebb kö­rű szol­gál­ta­tá­so­kat kel­le­ne el­lát­ni­uk, egye­bek kö­zött a szál­lí­tott áru cso­ma­go­lá­sát, a ka­mi­on­so­főr ét­kez­te­té­sét, pénz­ügyi, vám-, és ház­hoz­ szál­lí­tá­si szol­gál­ta­tást, te­her­au­tó-ja­ví­tást. Utalt ar­ra, hogy je­len­leg a 13 ki­je­lölt lo­gisz­ti­kai köz­pont­ból mind­ös­­sze há­rom-négy ké­pes tel­je­sí­te­ni egy kor­sze­rű komp­lex szol­gál­ta­tást nyúj­tó, diszt­ri­bú­ci­ós rak­tá­ro­zá­si bá­zis kö­ve­tel­mé­nye­it.

Kö­zel az 1 mil­lió négy­zet­mé­ter­hez
A DTZ ipa­ri­in­gat­lan-kör­ké­pé­ből ki­de­rült, hogy 2006-ban mint­egy 163 ezer négy­zet­mé­ter mo­dern rak­tár­épü­let ké­szült el, így ezek össz­te­rü­le­te már meg­ha­lad­ja a 930 ezer négy­zet­mé­tert.
2007 el­ső fél­év­ében to­váb­bi 60 ezer négy­zet­mé­ter­nyi bő­vü­lés vár­ha­tó, de szak­ér­tők sze­rint az idén­re ter­ve­zett ös­­sze­sen 220 ezer négy­zet­mé­ter­nyi fej­lesz­tés nem va­ló­sul meg tel­je­sen. A prog­nó­zis sze­rint az éles ver­seny el­le­né­re 2007-ben is új pi­a­ci sze­rep­lők meg­je­le­né­sé­re le­het szá­mí­ta­ni.

Mér­sék­lő­dő bér­le­ti dí­jak
A múlt év­ben a bő­sé­ges rak­tár­kí­ná­lat­tal ren­del­ke­ző te­rü­le­te­ken, va­la­mint a bu­da­pes­ti agg­lo­me­rá­ció kül­ső ha­tá­rán lé­vő ipa­ri in­gat­la­nok­nál a bér­le­ti dí­jak to­vább mér­sék­lőd­tek: a ha­vi 3,5-4,0 euró négy­zet­mé­te­ren­kén­ti bér­le­ti dí­jak mel­lett a fej­lesz­tők a bér­le­ti fel­té­te­lek ala­kí­tá­sá­ban is egy­re ru­gal­ma­sabb­nak bi­zo­nyul­nak. Az egye­di el­he­lyez­ke­dé­sű vagy ma­ga­sabb szín­vo­na­lú el­he­lye­zést biz­to­sí­tó pro­jek­tek ezt az ára­zá­suk­ban is ér­vé­nye­sí­te­ni tud­ják, így ezek to­vább­ra is négy euró fe­let­ti bér­le­ti dí­jat szá­mol­nak fel.
Hajdu Szil­via

Kapcsolódó cikkeink