NaturAqua zöld­ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Zöld szí­nű cso­ma­go­lás­ban kap­ha­tó év ele­jé­től a nép­sze­rű NaturAqua ter­mé­sze­tes ás­vány­víz­csa­lád új tag­ja, a fél­li­te­res NaturAqua eny­he. A szén­sa­vas és szén­sav­men­tes vál­to­zat mel­lett ta­valy ja­nu­ár­ban ke­rült for­ga­lom­ba a 1,5 li­te­res eny­he, ame­lyet most az im­pul­zus­ki­sze­re­lés kö­vet. A ter­mék aján­lott fo­gyasz­tói ára 109 fo­rint.
A 2002-ben be­ve­ze­tett NaturAqua ter­mé­sze­tes ás­vány­víz az el­múlt évek­ben egy di­na­mi­ku­san fej­lő­dő ma­gyar már­ká­vá nőt­te ki ma­gát. Pi­a­ci ré­sze­se­dé­se fo­lya­ma­to­san nő: ve­ze­tő sze­re­pű a HoReCa., il­let­ve a 0,5 li­te­res PET-szeg­mens­ben. Az el­múlt egy év­ben a zöld NaturAqua az eny­he szén­sa­vas szeg­mens mint­egy 10 szá­za­lé­kát tud­hat­ta a ma­gá­é­nak az ás­vány­víz­pi­a­con.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek