NaturAqua eny­he ás­vány­víz

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az eny­he NaturAqua át­me­ne­tet ké­pez a szén­sa­vas és a csen­des ás­vány­víz kö­zött, így re­mek vá­lasz­tás azok szá­má­ra, akik sze­re­tik a ke­vés­bé szén­sa­vas, ter­mé­sze­tes ás­vány­vi­ze­ket. Az új fél­li­te­res ki­sze­re­lés a rend­sze­res fo­lya­dék-után­pót­lást te­szi le­he­tő­vé, így mos­tan­tól bár­hol, bár­mi­kor, spor­to­lás­kor, út­köz­ben, mun­ka­he­lyen, is­ko­lá­ban is él­vez­het­jük a NaturAqua ter­mé­sze­tes ás­vány­víz eny­he vál­to­za­tát is. A 0,5 l PET-palackos ter­mé­sze­tes ás­vány­víz egy már pi­a­con lé­vő ked­velt ter­mék új ki­sze­re­lé­se. Gyűj­tő­nagy­ság: 24 pa­lack/zsu­gor (0,5 l). El­tart­ha­tó­ság: 6 hó­nap. Ja­va­solt fo­gyasz­tói ár: 109 Ft – 0,5 l. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. ja­nu­ár. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Co­ca-Co­la Ma­gyar­or­szág; T.: (24) 201-201

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek