Nagy­be­vá­sár­lás fo­tel­ből

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Ma­gyar­or­szá­gon a GKI Zrt. becs­lé­se sze­rint 2004-ben az interneten ke­resz­tül ér­té­ke­sí­tő kis­ke­res­ke­del­mi bol­tok for­gal­ma el­ér­te a 12 mil­li­árd fo­rin­tot, 2005-ben meg­ha­lad­ta a 19 mil­li­árd fo­rin­tot, 2006-ban pe­dig kö­zel 26-27 mil­li­árd fo­rint kö­rül ala­kult.A ku­ta­tó­cég sze­rint egy­re szí­ne­se­dik az interneten ke­resz­tül ér­té­ke­sí­tő bol­tok vá­lasz­té­ka, így egy­re ne­he­zebb kü­lönb­sé­get ten­ni a tisz­tán internetes, il­let­ve a ha­gyo­má­nyos kis­ke­res­ke­del­mi egy­ség­gel is ren­del­ke­ző áru­há­zak kö­zött. Újabb üz­le­ti mo­del­lek is meg­je­len­tek a pi­a­con (az on-line bol­tok pi­ac­te­re vagy a be­vá­sár­ló­köz­pont­ok). Azok a ha­gyo­má­nyos kis­ke­res­ke­del­mi hát­tér­rel ren­del­ke­ző bol­tok, ame­lyek az interneten ke­resz­tül si­ke­re­sen ér­té­ke­sí­te­nek, gyak­ran ki­szer­vez­ték on-line te­vé­keny­sé­gü­ket, egy kü­lön cég­be.

Ötböl né­gyen ked­vez­ményt is ad­nak
A GKI Zrt. becs­lé­se alap­ján 2005-ben a pi­a­ci sze­rep­lők há­rom­ne­gyed­ének az éves net­tó ár­be­vé­te­le nem ér­te el az 5 mil­lió fo­rin­tot. Ugyan­ak­kor 2006-ban azt ta­pasz­tal­ták, hogy a vá­lasz­adói min­tá­ban az 5 mil­lió fo­rint alat­ti, il­let­ve a 20–100 mil­lió fo­rint kö­zöt­ti for­gal­mat el­ért áru­há­zak egy ré­sze ma­ga­sabb ár­be­vé­tel-ka­te­gó­ri­á­ba lé­pett 2005-höz ké­pest, en­nek alap­ján egyes pi­a­ci sze­rep­lők meg­erő­sö­dé­sé­re kö­vet­kez­tet­he­tünk. Mi­vel a leg­na­gyobb áru­há­zak fo­lya­ma­to­san nö­vel­ni tud­ják ár­be­vé­te­lü­ket, az új be­lé­pők vi­szont szin­te ki­vé­tel nél­kül a leg­ala­cso­nyabb ár­be­vé­tel-ka­te­gó­ri­á­ba tar­toz­nak, a pi­a­ci kon­cent­rá­ció 2005-ről 2006-ra va­ló­szí­nű­leg nem fog érez­he­tő­en vál­toz­ni.
A fel­hasz­ná­lók szá­má­ra meg­éri a vi­lág­há­lón vá­sá­rol­ni, mert az áru­há­zak egy­har­ma­da a ter­mé­kek több­sé­gét, to­váb­bi egy­har­ma­da pe­dig egy ré­szét ol­csób­ban kí­nál­ja, mint a ha­gyo­má­nyos kis­ke­res­ke­del­mi egy­sé­gek. A bol­tok több mint 82 szá­za­lé­ka 1–10 szá­za­lék ked­vez­ményt biz­to­sít vá­sár­lói szá­má­ra.
Ez a kö­vet­kez­te­tés azért is ér­de­kes, mert a ha­zai internetező tár­sa­da­lom leg­ak­tí­vabb fel­hasz­ná­lói nem az árérzékeny jö­ve­de­lem­ka­te­gó­ri­á­jú tár­sa­dal­mi ré­teg­ből ke­rül­nek ki, még­is az interneten ke­resz­tül el­ér­he­tő je­len­tős ár­ked­vez­mé­nyek­kel lehet(ne) nagy­mér­té­kű nö­ve­ke­dést el­ér­ni az on-line for­ga­lom­ban. Az interneten ke­resz­tü­li ér­té­ke­sí­tés egyik elő­nye a ké­nye­lem, ám a fel­hasz­ná­lók több­sé­ge szá­má­ra még­is az el­ér­he­tő ár­ked­vez­mé­nyek a von­zók.

Ti­zen­hét szá­za­lék on-line ke­res­ke­de­lem­ből
A ma­gyar pi­a­con a G-Roby köz­is­mer­ten erő­tel­jes internetes ér­té­ke­sí­té­si te­vé­keny­sé­get vé­gez. Nagy Sán­dor, a G-Roby on-line áru­ház üze­mel­te­tő cé­gé­nek, a G'Roby Netshop Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja sze­rint a tel­jes for­ga­lom 17 szá­za­lé­ka az on-line meg­ren­de­lé­sek­ből szár­ma­zik. Az igaz­ga­tó sze­rint a vá­sár­lói kör na­gyon szé­les, mert ma­gá­ra a ter­mék­re (élel­mi­szer-ve­gyi áru) min­den­ki­nek szük­sé­ge van, csak a szol­gál­ta­tást (ház­hoz szál­lí­tás) kell mö­gé rak­ni és ér­té­ke­sí­te­ni.
– Min­den má­so­dik meg­ren­de­lőnk kö­zü­let, iro­da. De a kol­lé­gi­um­ban la­kó fi­a­ta­lok, az el­fog­lalt üz­let­em­be­rek, a gyer­me­kük­kel ott­hon tar­tóz­ko­dó kis­ma­mák, az idő­seb­bek, akik ne­he­zen mo­zog­nak, ugyan­úgy ve­vő­ink – mond­ja Nagy Sán­dor.
Az on-line vá­sár­lás­kor klasz­szi­ku­san a nagy­be­vá­sár­lás­hoz kap­cso­ló­dó ter­mé­kek a ked­vel­tek. Ezek be­szer­zé­se ugyan­is in­kább nyűg, mint­sem él­ve­zet, ezért vá­laszt­ják so­kan az on-line utat és a ház­hoz szál­lí­tást. Ezek a ter­mé­kek ti­pi­ku­san az üdí­tő, liszt, cu­kor, tea, ká­vé, mo­só­szer, fű­szer, tész­ta, kon­zerv, tus­für­dő, sam­pon, ás­vány­víz.
Nagy Sán­dor sze­rint a ki­szál­lí­tást 36 órás át­fu­tás­sal vál­lal­ják, a ve­vők több­sé­ge vi­szont 48–72 óra át­fu­tás­sal ké­ri a szál­lí­tást. A ren­de­lé­se­ket egy köz­pon­ti rak­tár­ban fo­gad­ják, ott 12 al­kal­ma­zott se­gít­sé­gé­vel ké­szí­tik ös­­sze a kért árut. Itt mű­kö­dik az ügy­fél­szol­gá­lat, ahol nyolc al­kal­ma­zott tart­ja a kap­cso­la­tot a ve­vők­kel. In­nen szál­lít­ják ki a ter­mé­ke­ket is, er­re 20 au­tó és al­kal­ma­zott van.
A meg­ren­delt áruk sza­va­tos­ság- és fris­ses­ség-el­len­őr­zé­se azok át­vé­te­le­kor tör­té­nik, ezért tart­ja Nagy Sán­dor elő­nyös­nek, hogy sa­ját flot­tá­val szál­lí­ta­nak ki, így a ki­szál­lí­tó tud­ja kép­vi­sel­ni a ve­vő­nél a cé­get. Ha a ve­vő­nek bár­mi prob­lé­má­ja adó­dik, azon­nal el­áll­hat a vá­sár­lás­tól.
C. I.

Kapcsolódó cikkeink