Mun­ka­ügyi von­za­tok

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az új tag­or­szág­ok csat­la­ko­zása nem érin­ti a Tesco mű­kö­dé­sét sem, a lánc­nak nin­cse­nek áru­há­zai sem Ro­má­ni­á­ban, sem Bul­gá­ri­á­ban, és nem szá­mol az­zal sem, hogy – az ed­di­gi­e­ken túl – a két or­szág­ból szár­ma­zó ter­mé­ke­ket sze­re­pel­tet kí­ná­la­tá­ban.– A csat­la­ko­zás eset­le­ge­sen mun­ka­ügyi szem­pont­ból érint­he­ti a cé­get – tud­tuk meg Hardy Mi­hály­tól, a Tesco pr-igazgatójától –, azon­ban az is csak ak­kor, ha kép­zett szak­em­be­rek ér­kez­nek az itt­hon hi­ány­szak­mák­nak szá­mí­tó te­rü­le­tek­re, mint a pék vagy a hen­tes.
Az igaz­ga­tó hang­sú­lyoz­ta, hogy, ha meg­va­ló­sul­na, ak­kor is csak a kor­mány ál­tal meg­ha­tá­ro­zott és en­ge­dett po­zí­ci­ó­kat érin­te­né, és csak a ha­tár men­ti áru­há­zak­ra len­ne jel­lem­ző.

Kapcsolódó cikkeink