Mo­dern bolt­tí­pu­sok fő­sze­rep­ben

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Ör­ven­de­te­sen nö­vek­szik az ACNielsen ál­tal mért mély­hű­tött élel­mi­sze­rek kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma. A fel­té­tek pi­a­ca meg­ha­lad­ja a 12 mil­li­árd fo­rin­tot, a mély­hű­tött bur­go­nyák pi­a­ca a 3,5 mil­li­árd fo­rin­tot, míg a kész piz­zák ese­té­ben kö­zel 4,5 millárd fo­rint nagy­sá­gú pi­ac­ról be­szél­he­tünk a 2005. ok­tó­ber­től 2006. szep­tem­be­rig tar­tó idő­sza­kot te­kint­ve.A fel­té­tek kö­zött a ba­rom­fi, azon be­lül is a puly­ka do­mi­nál. Az el­adá­sok­ból men­­nyi­sé­gi ré­sze­se­dést te­kint­ve a ba­rom­fi­fel­té­tek rész­ará­nya 89 szá­za­lék, míg a töb­bi hús­fé­le­ség­re csak 11 szá­za­lék jut, 2005. október–2006. szep­tem­ber­ben.
A ba­rom­fi­fel­té­tek­nél men­­nyi­ség­ben is, ér­ték­ben is kö­zel két­szer an­­nyit ad­nak el puly­ká­ból, mint csir­ké­ből. A trend azon­ban csir­ké­nél 5 szá­za­lék­pont nö­ve­ke­dést mu­tat az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest, míg a puly­ka 5 szá­za­lék­pont­tal csök­kent. Jó­val nép­sze­rűbb a töl­tet­len ba­rom­fi­fel­tét, mint a töl­tött.
Eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban is meg­fi­gyel­he­tő a ke­res­ke­del­mi már­kák elő­re­tö­ré­se. Ezt tá­maszt­ja alá, hogy a ba­rom­fi­fel­té­te­ken be­lül a sa­ját már­ka men­­nyi­sé­gi ré­sze­se­dé­se 31 szá­za­lé­kos volt 2006. au­gusz­tus–szep­tem­ber­ben, ami 2 szá­za­lék­pon­tos nö­ve­ke­dést mu­tat 2005 meg­egye­ző idő­sza­ká­hoz ké­pest.
Ös­­szes­sé­gé­ben a mély­hű­tött fel­té­tek kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma men­­nyi­ség­ben 8 szá­za­lék­kal emel­ke­dett egyik év­ről a má­sik­ra, amen­­nyi­ben a 2005 ok­tó­be­ré­től 2006 szep­tem­be­ré­ig tar­tó idő­sza­kot ös­­sze­vet­jük az elő­ző év meg­egye­ző idő­tar­ta­má­val.
A mély­hű­tött áruk for­gal­má­nak nagy ré­szét ál­ta­lá­ban a mo­dern bolt­tí­pu­sok bo­nyo­lít­ják le. Kü­lö­nö­sen ér­vé­nyes ez a mély­hű­tött piz­zá­ra, amely­ből 30 szá­za­lé­kot vitt el a hi­per­mar­ket, 56-ot pe­dig a 401–2500 négy­zet­mé­ter kö­zöt­ti csa­tor­na, a 2005. október–2006. szep­tem­ber kö­zöt­ti idő­szak­ban.

Kapcsolódó cikkeink