Mi­re jó az adó-vis­­sza­té­rí­tés?

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A ter­me­lés­hez adott adó-vis­­sza­té­rí­tés se­gít­het­ne az eu­ró­pai gyár­tók­nak ab­ban, hogy meg­őriz­zék ve­ze­tő sze­re­pü­ket a ház­tar­tá­si gé­pek pi­a­cán, és a mun­ka­he­lye­ket Eu­ró­pá­ban tart­sák – áll a pi­a­con érin­tett gyár­tók ér­de­ke­it kép­vi­se­lő, brüs­­sze­li köz­pon­tú CECED (Conseil Européen de la Construction d’Appareils Ménagèrs) elő­ter­jesz­té­sé­ben, ame­lyet mind nem­ze­ti, mind brüs­­sze­li szin­ten sze­ret­né­nek az eu­ró­pai ener­giataka­ré­kosság és kör­nye­zet­vé­de­lem, va­la­mint adó­po­li­ti­ka ré­szé­vé ten­ni.A víz- és ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság egy­re sür­ge­tőb­ben meg­fo­gal­ma­zó­dó igé­nye és az ága­zat ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek meg­őr­zé­se irá­nyí­tot­ta a fi­gyel­met a ház­tar­tá­si gé­pek pi­a­cá­ra, ahol je­len­leg is fel­tű­nő­en nagy a ré­gi, va­gyis tíz év­nél ré­geb­bi ké­szü­lé­kek ará­nya. Az ága­zat gyár­tói hi­á­ba köl­töt­tek mil­li­ár­do­kat a kör­nye­zet­tu­da­tos tech­no­ló­gia ki­fej­lesz­té­sé­re, a pi­ac egy­elő­re meg­le­he­tő­sen las­san re­a­gál a vál­to­zá­sok­ra. Még min­dig a fö­lös­le­ge­sen sok ener­gi­át és vi­zet igény­lő vagy kör­nye­ze­tet szen­­nye­ző ké­szü­lé­ke­ket hasz­nál­ják, te­kin­tet nél­kül a kö­vet­kez­mé­nyek­re.
Pe­dig a meg­lé­vő, el­avult ház­tar­tá­si gé­pek cse­ré­je után ra­di­ká­li­san csök­ken­het­ne az ener­gia- és víz­fo­gyasz­tás, ami töb­bek kö­zött se­gít­het­né az or­szá­go­kat a kyotói egyez­mény­ben fog­lalt ér­té­kek el­éré­sé­ben. A kor­má­nyok ál­ta­lá­ban a fo­gyasz­tó­kat tá­mo­gat­ják ilyen eset­ben, de az ered­mény kér­dé­ses, hi­szen az ak­tu­á­lis gép­cse­re után a pi­ac vis­­sza­süllyed ere­de­ti ál­la­po­tá­ba, anél­kül, hogy egy hos­­szan tar­tó és tar­tós vál­to­zás men­ne vég­be.

Túl­szol­gá­ló gé­pek
Né­hány kor­mány már új utak­ra lé­pett. Az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok tör­vény­ho­zá­sa jó­vá­hagy­ta a kör­nye­zet­ba­rát ház­tar­tá­si gé­pe­ket gyár­tók adó-vis­­sza­té­rí­té­sé­re vo­nat­ko­zó irány­elv­ét, és Kí­na is ha­son­ló­ra ké­szül – je­len­tet­ték be már a múlt év­ben.
Az eu­ró­pai ház­tar­tá­si­gép-gyár­tók ezek után dol­goz­ták ki a kor­má­nya­ik­nak szánt ja­vas­la­tot. Esze­rint a fo­gyasz­tók ne­he­zen szán­ják rá ma­gu­kat a meg­lé­vő, de még mű­kö­dő gé­pek cse­ré­jé­re, tu­laj­don­kép­pen csak ak­kor vesz­nek újat, ha a ré­gi már nem mű­kö­dik, vagy töb­bé nem vál­lal­ják a ja­ví­tá­su­kat. Az ener­gia­ta­ka­ré­kos mű­kö­dé­sért a vé­tel­ár­ban fel­szá­mí­tott több­let pe­dig csak hosz­­szabb idő alatt té­rül meg, ezért ke­vés­bé in­dít­ja a ház­tar­tá­so­kat a vá­sár­lás­ra. Vagyis a gyár­tók sze­rint egy­részt a ve­vők vá­sár­lá­si ked­vét kell nö­vel­ni, más­részt to­vább kell ösz­tö­nöz­ni a gyár­tó­kat a tech­no­ló­gi­ai fej­lesz­té­sek­re.
A je­len­le­gi sta­tisz­ti­kák sze­rint egy ház­tar­tá­si gép 15-20 évet is szol­gál egy-egy ott­hon­ban, mi­köz­ben tech­no­ló­gi­a­i­lag két-há­rom év alatt tel­je­sen el­avul.
A gyár­tók ja­vas­la­ta sze­rint a ter­me­lés­hez adott adó-visz­­sza­té­rí­tés hos­­szú tá­vú és tar­tós pi­a­ci vál­to­zást idéz­het­ne elő, nyil­ván­va­ló és ha­mar je­lent­ke­ző elő­nyök­kel. Az adó-vis­­sza­té­rí­tés pél­dá­ul a gyár­tó­kat anya­gi előny­höz jut­tat­ná min­den A ka­te­gó­ri­ás, ener­gia­ta­ka­ré­kos hű­tő­gép gyár­tá­sa és el­adá­sa után, míg a fo­gyasz­tók ma­gas tech­ni­kai szín­vo­na­lú ké­szü­lé­ket vá­sá­rol­hat­ná­nak.

Min­den­ki­nek jó len­ne
A gyár­tók vé­le­mé­nye sze­rint ez a tá­mo­ga­tás mind­há­rom ér­de­kelt cso­port elő­nyé­re szol­gál­na.
A kor­mány két­sze­res előnyt se­per­het­ne be, egy­részt ha­ma­rabb te­het­ne ele­get a kör­nye­zet­vé­del­mi egyez­mé­nyek­nek, csök­kent­het­nék a kyotói egyez­mény­ben elő­írt szint­re a szén-di­o­xid-ki­bo­csá­tá­su­kat, mi­köz­ben nem, vagy alig csök­ken­né­nek az ál­la­mi be­vé­te­lek.
A fo­gyasz­tók mo­der­nebb ké­szü­lé­ke­ik ré­vén csök­kent­het­nék ener­gia- és víz­szám­lá­i­kat.
A gyár­tók pe­dig a tu­laj­don­kép­pe­ni köz­ve­tett ál­la­mi tá­mo­ga­tás ré­vén töb­bet ad­hat­ná­nak el ter­mé­ke­ik­ből, mi­köz­ben hoz­zá­já­rul­ná­nak az ener­gia­ta­ka­ré­kos­sá­gi elő­írá­sok tel­je­sí­té­sé­hez. Az adó­meg­ta­ka­rí­tás pe­dig le­he­tő­vé ten­né, hogy újabb fej­lesz­té­se­ket fi­nan­szí­roz­za­nak, ame­lyek se­gít­sé­gé­vel kom­pe­ti­tív ára­kon egy­re fej­let­tebb ter­mé­ke­ket kí­nál­hat­ná­nak, és ma­rad­na pén­zük a mar­ke­ting­kam­pá­nyok­ra is. A ház­tar­tá­si gé­pek élet­cik­lu­sá­nak le­rö­vi­dí­té­se pe­dig fenn­tar­ta­ná a gyár­tók be­fek­te­té­si ked­vét is.
Ter­mé­sze­te­sen az adó-vissza­té­rí­tés nem az egyet­len mód a tá­mo­ga­tás­ra, de a gyár­tók sze­rint még min­dig a leg­ha­té­ko­nyabb faj­tá­jú tá­mo­ga­tás. Szám­ta­lan or­szág­ban tet­tek kí­sér­le­tet a fo­gyasz­tói ár­ból va­ló vis­­sza­té­rí­tés­re, de a hosszú tá­vú ha­tá­sa meg­kér­dő­je­lez­he­tő. A gyár­tók sze­rint ugyan­is a tá­mo­ga­tás­sal át­ven­nék az ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság be­ve­ze­té­sé­nek kö­te­le­zett­sé­gét is anél­kül, hogy ezt meg­síny­le­né a pi­ac.
Cz. P.

Kapcsolódó cikkeink