Min­dent az EU ag­rár­po­li­ti­ká­já­ról

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A ki­ál­lí­tás tör­té­ne­té­ben elő­ször az Eu­ró­pai Unió kol­lek­tív stand­dal volt je­len. A stan­don az Eu­ró­pai Bi­zott­ság Me­ző­gaz­da­sá­gi Fő­igaz­ga­tó­sá­ga az uni­ós ag­rár­po­li­ti­ká­ról nyúj­tott in­for­má­ci­ó­kat az ér­dek­lő­dők­nek. A stand­ra lá­to­ga­tók kü­lö­nö­sen az ag­rár­gaz­dál­ko­dók tá­mo­ga­tá­si le­he­tő­sé­ge­i­ről és az uni­ós véd­je­gyek el­nye­ré­si fel­tét­ele­i­ről kér­tek tá­jé­koz­ta­tást. De jól ös­­sze­ál­lí­tott in­for­má­ci­ós anyag vár­ta az uni­ós vi­dék­fej­lesz­té­si po­li­ti­ka vagy a ter­mék­tá­mo­ga­tá­sok iránt ér­dek­lő­dő­ket is. Az is­me­ret­ter­jesz­tő pro­filt né­hány szí­ne­sebb prog­ram szé­le­sí­tet­te: ré­gi és új tag­or­szág­ok kép­vi­se­lői mu­tat­ták be kul­tú­rá­ju­kat, na és ter­mé­sze­te­sen kony­há­ju­kat.

Kapcsolódó cikkeink