Mi va­gyunk a leg­bo­rú­sab­bak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

27 eu­ró­pai or­szág 78 ezer cé­gét kér­dez­te meg egy át­fo­gó gaz­da­sá­gi kör­ké­pet al­kot­va a ke­res­ke­del­mi ka­ma­rá­kat tö­mö­rí­tő Eurochambres. Míg ös­­szes­sé­gé­ben Dá­nia bi­zo­nyult a leg­op­ti­mis­tább­nak, ad­dig a ma­gyar vá­la­szok a leg­pes­­szi­mis­táb­bak kö­zé tar­toz­nak. A ma­gyar cé­gek kö­zül 2,3 szá­za­lék­kal több nyi­lat­ko­zott ne­ga­tív vá­ra­ko­zá­sok­ról, mint po­zi­tí­vak­ról. Az üz­le­ti bi­za­lom ál­ta­lá­nos mu­ta­tó­ja szin­tén Ma­gyar­or­szá­gon volt a leg­ala­cso­nyabb, bár eb­ben a te­kin­tet­ben ta­valy óta a leg­na­gyobb vis­­sza­esés Szlo­vá­ki­á­ban kö­vet­ke­zett be. Az Eu­ró­pai Unió leg­na­gyobb, meg­ha­tá­ro­zó or­szá­ga­i­ban – Né­met­or­szág, Fran­cia­or­szág, Olasz­or­szág, Spa­nyol­or­szág, Nagy-Bri­tan­nia – a cé­gek ál­ta­lá­ban vé­ve de­rű­lá­tó­an te­kin­te­nek a jö­vő­be.

Kapcsolódó cikkeink