Mi a CECED?

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

2004. szep­tem­ber 21-én CECED Ma­gyar­or­szág Ház­tar­tá­si Gép Gyár­tó és For­gal­ma­zó Ér­dek­ér­vé­nye­sí­tő és -kép­vi­selő Egye­sü­lés né­ven ala­pí­tott szer­ve­ze­tet ti­zen­egy ház­tar­tá­si ké­szü­lé­ke­ket gyár­tó és for­gal­ma­zó cég. Az ala­pí­tó ta­gok a BSH Kft. (a Bosch, Sie­mens és Ufesa már­ká­jú ház­tar­tá­si ké­szü­lé­kek for­gal­ma­zó­ja), a DOMETIC Rt., az Electrolux Le­hel Hű­tő­gép­gyár Kft., a Fagor Hun­gá­ria Kft., a Go­ren­je Bu­da­pest Kft., a Groupe SEB Central Europe Kft. (a Tefal, Mo­u­li­nex, Rowenta és Krups már­kák for­gal­ma­zó­ja), a HTM Nem­zet­kö­zi Ke­res­ke­del­mi Kft. (a Liebherr és Solac már­kák for­gal­ma­zó­ja), az Indesit Company Ma­gyar­or­szág Ház­tar­tás­tech­ni­kai Kft., a Miele Kft., a Phi­lips Ma­gyar­or­szág Kft. és a Whirlpool Ma­gyar­or­szág Kft. A Candy Hoover Hun­ga­ry Kft. 2005 ele­jén csat­la­ko­zott az egye­sü­lés­hez, a tö­rök Arcelik cég ma­gyar­or­szá­gi ke­res­ke­del­mi kép­vi­se­le­te, a Beko Hun­ga­ry pe­dig az év má­so­dik fe­lé­ben. Az egye­sü­lés nonprofit ala­pon mű­kö­dő szer­ve­zet­ként funk­ci­o­nál, ha­son­ló­an az 1958-ban ala­kult, má­ra brüs­­sze­li köz­pont­tal mű­kö­dő eu­ró­pai CECED-hez (Conseil Européen de la Construction d’Appareils Ménagèrs), ami azt je­len­ti, hogy egyet­len, a tár­sa­sá­gi szer­ző­dé­sé­ben meg­ha­tá­ro­zott te­vé­keny­sé­ge a szak­mai ér­dek­kép­vi­se­let, má­sod­la­gos gaz­da­sá­gi te­vé­keny­sé­get nem vé­gez.

Kapcsolódó cikkeink