Mérlegelés nélkül megtévesztő

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Pél­dák az irány­elv ál­tal mér­le­ge­lés nél­kül meg­té­vesz­tő­nek tar­tott ke­res­ke­del­mi gya­kor­la­tok­ból:1. An­nak va­lót­lan ál­lí­tá­sa, hogy a ke­res­ke­dő a ma­ga­tar­tá­si kó­dex alá­író­ja.
2. Bi­zal­mi jegy, mi­nő­sé­gi jegy vagy an­nak meg­fe­le­lő jel­zés meg­je­le­ní­té­se a szük­sé­ges en­ge­dély nél­kül.
3. An­nak va­lót­lan ál­lí­tá­sa, hogy egy ma­ga­tar­tá­si kó­de­xet va­la­mely köz­jo­gi vagy egyéb szer­ve­zet jó­vá­ha­gyott.
4. An­nak va­lót­lan ál­lí­tá­sa, hogy egy ke­res­ke­dőt (be­le­ért­ve an­nak ke­res­ke­del­mi gya­kor­la­ta­it) vagy egy ter­mé­ket va­la­mely köz­jo­gi vagy ma­gán­szer­ve­zet el­is­mert, jó­vá­ha­gyott vagy en­ge­dé­lye­zett, vagy pe­dig az ilyen ál­lí­tás az el­is­me­ré­si, jó­vá­ha­gyá­si és en­ge­dé­lye­zé­si fel­té­te­lek­nek va­ló meg­fe­le­lés nél­kül.

7. A fo­gyasz­tók azon­na­li dön­tés­ho­za­tal­ra kény­sze­rí­té­sé­nek cél­já­ból ha­mi­san an­nak ál­lí­tá­sa, hogy a ter­mék csak na­gyon kor­lá­to­zott ide­ig kap­ha­tó, vagy csak kü­lön­le­ges fel­té­te­lek mel­lett, na­gyon kor­lá­to­zott ide­ig lesz kap­ha­tó, és ez­ál­tal a fo­gyasz­tók meg­fosz­tá­sa a tá­jé­ko­zott dön­tés­hez szük­sé­ges idő­től vagy al­ka­lom­tól.

9. An­nak va­lót­lan ál­lí­tá­sa vagy olyan be­nyo­más kel­té­se, hogy a ter­mék jog­sze­rű­en for­gal­maz­ha­tó.
10. A fo­gyasz­tók tör­vé­nyes jo­gá­ra vo­nat­ko­zó­an olyan lát­szat kel­té­se, mint­ha az a ke­res­ke­dő aján­la­tá­nak sa­já­tos­sá­ga len­ne.
11. Az írott és elekt­ro­ni­kus saj­tó­ban szer­kesz­tői tar­ta­lom hasz­ná­la­ta a ter­mék el­adás­ösz­tön­zé­sé­re, ami­kor a ke­res­ke­dő fi­ze­tett az el­adás­ösz­tön­zé­sért, ez azon­ban a fo­gyasz­tó szá­má­ra nem de­rül ki vi­lá­go­san a tar­ta­lom­ból, a ké­pek­ből, vagy a han­gok­ból („advertorial”, szer­kesz­tői rek­lám).
….
15. An­nak va­lót­lan ál­lí­tá­sa, hogy a ke­res­ke­dő fel­hagy a ke­res­ke­dés­sel, il­let­ve üz­let­he­lyi­sé­get vál­toz­tat.
16. An­nak ál­lí­tá­sa, hogy a ter­mé­kek meg­köny­­nyí­tik a sze­ren­cse­já­ték­ok­ban va­ló nye­rést.
17. An­nak va­lót­lan ál­lí­tá­sa, hogy a ter­mék al­kal­mas be­teg­sé­gek, il­let­ve az em­be­ri szer­ve­zet mű­kö­dé­si za­va­ra­i­nak vagy rend­el­le­nes­sé­ge­i­nek gyó­gyí­tá­sá­ra.
18. Té­ves tény­sze­rű in­for­má­ció szol­gál­ta­tá­sa a pi­a­ci fel­té­te­lek­ről, il­let­ve a ter­mék fel­lel­he­tő­sé­gé­nek le­he­tő­sé­ge­i­ről, az­zal a szán­dék­kal, hogy a fo­gyasz­tót a ter­mék­nek a szo­ká­sos pi­a­ci fel­té­te­lek­nél ke­vés­bé ked­ve­ző fel­té­te­lek mel­let­ti meg­vá­sár­lá­sá­ra bír­ják rá.

20. A ter­mék „in­gye­nes”, „díj­ta­lan”, „té­rí­tés­men­tes” vagy ha­son­ló jel­zők­kel va­ló le­írá­sa, ha a fo­gyasz­tó­nak a ke­res­ke­del­mi gya­kor­lat el­fo­ga­dá­sá­nak és a ter­mék szál­lí­tá­sá­nak, il­let­ve szál­lít­ta­tá­sá­nak el­ke­rül­he­tet­len költ­sé­gén felül bár­mit is fi­zet­nie kell.
21. A rek­lám­anyag­ban szám­la vagy más ha­son­ló, fi­ze­té­si igényt meg­fo­gal­ma­zó do­ku­men­tum kül­dé­se, amely té­ve­sen azt a be­nyo­mást kel­ti a fo­gyasz­tó­ban, hogy már meg­ren­del­te a rek­lá­mo­zott ter­mé­ket.
22. An­nak va­lót­lan ál­lí­tá­sa vagy olyan ha­mis be­nyo­más kel­té­se, hogy a ke­res­ke­dő nem a sa­ját ke­res­ke­dé­sé­vel, vál­lal­ko­zá­sá­val, mes­ter­sé­gé­vel vagy szak­má­já­val kap­cso­la­tos cél­ból jár el, vagy ha­mis mó­don fo­gyasz­tó­ként va­ló fel­lé­pés.

Kapcsolódó cikkeink