Meg sem áll 400-ig az Aldi

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Ös­­sze­sen 1,3 mil­li­árd eurós be­ru­há­zásso­ro­zat ered­mé­nye­kép­pen öt re­gi­o­ná­lis lo­gisz­ti­kai köz­pon­tot és ös­­sze­sen 400 üz­le­tet sze­ret­ne lé­te­sí­te­ni az Aldi ha­zánk­ban – ad­ta hí­rül a Vi­lág­gaz­da­ság. A né­met disz­kont­lánc el­ső ma­gyar lo­gisz­ti­kai köz­pont­ja 2007 nya­rán ké­szül el, Biatorbágy mel­lett. Ma­gyar­or­szág meg­hó­dí­tá­sa után Gö­rög­or­szág­ra kon­cent­rál majd a disz­kont­lánc.

Kapcsolódó cikkeink