Még pes­­szi­mis­ta han­gu­lat­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A K&H Bank leg­fris­sebb fel­mé­ré­se sze­rint a kis és kö­zép­vál­lal­ko­zói szek­tor (kkv) bi­zal­mi in­de­xe -61 pont­ról -53 pont­ra emel­ke­dett. Ez 8 szá­za­lékponttal több, mint az elő­ző ne­gyed­év­ben, de még min­dig a ne­ga­tív sáv kö­ze­pén mo­zog. Az in­dex emel­ke­dé­sé­ben a köz­ter­hek­kel és a mo­ne­tá­ris po­li­ti­ká­val kap­cso­la­tos vá­ra­ko­zá­sok po­zi­tív irány­ba for­du­lá­sa ját­szott ki­emelt sze­re­pet.
A K&H Bank és a GfK Hun­gá­ria Pi­ac­ku­ta­tó In­té­zet 2004 har­ma­dik ne­gyed­éve óta, ne­gyed­éves rend­sze­res­ség­gel mé­ri fel a kis- és kö­zép­vál­la­la­tok gaz­da­sá­gi ese­mé­nyek­kel kap­cso­la­tos vá­ra­ko­zá­sa­it. A ku­ta­tás ered­mé­nyét a K&H kkv bi­zal­mi in­dex jel­lem­zi, amely­nek ér­té­két -100 és +100 kö­zött ál­la­pít­ják meg az ered­mé­nyek­től füg­gő­en.

Kapcsolódó cikkeink