MAXITY: he­lyet kap a vá­ros­ban!

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A vá­ros­ban min­den­ki si­et. Bos­­szan­tó, ha el­fog­lal­ja a he­lyet egy te­her­au­tó, amit ép­pen ra­kod­nak, vagy egy ka­nyar be­vé­tel­éhez kell ma­nő­ve­rez­nie. Mi a meg­ol­dás? Egy olyan jár­mű, ami a le­he­tő leg­ke­vés­bé za­var­ja a for­gal­mat, mert ki­csi, jól kor­má­nyoz­ha­tó és fordulékony. Mind­ezek mel­lett pe­dig jól ter­hel­he­tő, hogy a szál­lí­tás gaz­da­sá­gos ma­rad­jon. El­vár­hat­juk azt is, hogy gaz­da­sá­gos üze­mel­te­té­si költ­sé­gek­kel és meg­bíz­ha­tó­an mű­köd­jön.
A Re­nault Trucks meg­ol­dá­sa: a Re­nault Maxity. Ezt a nagy­ te­her­bí­rá­sú, kom­pakt kis­te­her­au­tót a city fül­ke te­szi kü­lön­le­ges­sé. Ide­á­lis meg­ol­dás azok­nak, akik a ki­csi hely­fog­la­lást ma­xi­má­lis felépítményezhető hos­­szú­ság­gal (2651–4961 mm-ig) és biz­ton­ság­gal kí­ván­ják öt­vöz­ni. A city fül­ke kül­ső szé­les­sé­ge 1870 mm, hos­­szú­sá­ga pe­dig 1812 mm, ami 13 cm-rel kes­ke­nyebb és 50 cm-rel rö­vi­debb, mint a leg­több kisáruszállító fül­ké­je. Egye­dül­ál­ló kom­pakt­sá­ga ré­vén ki­vá­ló­an kor­má­nyoz­ha­tó: for­du­ló­kö­re csu­pán 4,8 mé­te­res. Rá­adá­sul sok­ol­da­lú: iga­zi te­her­au­tó-fel­épí­té­sé­nek kö­szön­he­tő­en min­den­fé­le fel­épít­ményt el­bír.
A Re­nault Maxity 130 és 150 ló­erős mo­tor­ral, szimp­la és dup­la ­fül­kés ki­vi­tel­ben, fel­épít­mén­­nyel is ren­del­he­tő a Re­nault Trucks for­gal­ma­zó­i­nál.
Biz­to­san he­lyet kap a vá­ros­ban.

Kapcsolódó cikkeink