Már nem szégyen a nem fizetés

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Csak­nem 24 szá­za­lék­kal nőtt az idei év el­ső ne­gye­dé­ben (2006 ha­son­ló idő­sza­ká­hoz ké­pest) a cé­gek fi­ze­tés­kép­te­len­sé­gi mu­ta­tó­ja, ál­la­pít­ja meg a Coface Hun­ga­ry leg­fris­sebb elem­zé­se. A leg­in­kább koc­ká­za­tos ipar­ágak­nak to­vább­ra is az épí­tő­ipar, va­la­mint a kis- és nagy­ke­res­ke­de­lem mi­nő­sül­nek. A cé­gek szá­ma, már meg­szo­kott mó­don, an­nak el­le­né­re is nö­ve­ke­dett, hogy ed­dig nem lá­tott mó­don szűn­tek meg a cé­gek Ma­gyar­or­szá­gon. En­nek az oka saj­nos nem a gaz­da­ság élén­kü­lé­se, ha­nem fő­leg a baj­ba ke­rült cé­gek „trük­kös” át­ala­ku­lá­sa.
– A nem fi­ze­tés mo­rá­lis ve­tü­le­te a kör­be­tar­to­zá­si vi­ta mi­att sem­le­ges­sé vált, ma már nem szé­gyen. Csak hi­vat­koz­ni kell a kör­be­tar­to­zás­ra, amit érv­ként min­den­ki el­fo­gad – ál­la­pí­tot­ta meg Mikael C. Szabo, a Coface Hun­ga­ry ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja.
A Coface Hun­ga­ry elő­re­jel­zé­se sze­rint igen ne­héz két-há­rom esz­ten­dő kö­vet­ke­zik, s az egész gaz­da­sá­gon át­íve­lő koc­ká­zat­nö­ve­ke­dés­re kell fel­ké­szül­ni. Csőd­szem­pont­ból to­vább­ra is a kény­szer­vál­lal­ko­zá­sok, va­la­mint a kinn­le­vő­sé­ge­i­ket nem ke­ze­lő cé­gek van­nak a leg­na­gyobb ve­szély­ben.

Kapcsolódó cikkeink