Már nem olyan fe­ke­te a tea­vi­lág

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Dr. Bubo egyik bölcs meg­ál­la­pí­tá­sa sze­rint ne si­esd el az el­me­be­teg meg­gyó­gyí­tá­sát, mert né­ha jól jö­het a ház­nál. Hogy ez mi­ről ju­tott eszem­be? A tea­pi­ac vég­ső so­ron „jól jött ki” ab­ból az el­múlt évek­ben el­ter­jedt tév­hit­ből, hogy a fe­ke­te tea egész­ség­te­le­nebb, mint a töb­bi. A köz­fi­gye­lem más te­a­fé­lék fe­lé for­dult, ez pe­dig szé­le­sebb­re tár­ta a ka­pu­kat az in­no­vá­ci­ók és a tea­ivás kul­tú­rá­já­nak fej­lesz­té­se előtt.A te­á­nak te­hát si­ke­rült ér­té­ke­seb­bé vál­nia a fo­gyasz­tók sze­mé­ben az el­múlt 5-10 év­ben, ami a töb­bi ital­ka­te­gó­ri­á­ról nem mond­ha­tó el en­­nyi­re egy­ér­tel­mű­en. A szén­sa­va­so­kat az egész­ség­te­len­sé­gük­ről el­ter­jedt köz­vé­le­ke­dés hát­rál­tat­ta. Az ás­vány­vi­zek si­ke­res­sé­gé­hez egyen­le­te­sen csök­ke­nő ár­szín­vo­na­luk is hoz­zá­já­rult, ami a for­gal­ma­zók nye­re­sé­ges­sé­gét már ko­mo­lyan ve­szé­lyez­te­ti. A gyü­mölcs­lé pi­a­cán pe­dig a ma­ga­sabb gyü­mölcs­tar­ta­lom fe­lé moz­du­lás csak most kez­dő­dött, és egy­elő­re nem ren­dez­te át alap­ja­i­ban az el­adá­so­kat.
Ta­lán még a ká­vé, a má­sik nagy for­ró­ital-ka­te­gó­ria az, ame­lyik el­mond­hat­ja ma­gá­ról: si­ke­rül új utak­ra te­rel­nie a fo­gyasz­tói szo­ká­so­kat a 3 in 1 ter­mé­kek­kel. De még a ká­vé­pi­ac sem tud en­­nyi, gyár­tói szem­pont­ból ked­ve­ző ten­den­ci­át fel­mu­tat­ni: az el­adá­sok nő­nek, mint ahogy a leg­több szeg­mens át­lag­ára is. A ke­res­ke­del­mi már­ka 10-11 szá­za­lé­ka sem ne­vez­he­tő fé­le­lem­kel­tő­nek.

Gyors gyár­tói re­ak­ci­ók
A fe­ke­te tea ko­ráb­bi do­mi­nan­ci­á­ja meg­dől­ni lát­szik: a zöld, élet­mód- és gyógy­te­ák erő­söd­nek. Ez pe­dig tá­gabb te­ret ad az in­no­vá­ci­ó­nak, szé­le­sí­ti a már­kák moz­gás­te­rét, nö­ve­li a pro­fi­ta­bi­li­tást.
– A fe­ke­te tea ré­sze­se­dé­se a tel­jes pi­ac­ból va­ló­ban né­mi­leg csök­kent, de ér­ték­ben még min­dig a leg­na­gyobb a szeg­men­sek kö­zül – ál­la­pít­ja meg Bárdi Éva, az Unilever Ma­gyar­or­szág Kft. tra­de mar­ke­ting me­ne­dzse­re. – A szeg­mens ér­ték­ben ve­ze­tő már­ká­ja a Lipton, azon be­lül is a Lipton Yellow Label, amely be­ve­ze­té­se óta ikon a vá­sár­lók sze­mé­ben a fe­ke­te te­ák kö­zött.
A zöld, her­ba- és va­ló­di gyü­mölcs­tea szeg­men­sek megnövekedett ré­sze­se­dé­se an­nak is kö­szön­he­tő, hogy a pi­ac sze­rep­lői új­don­sá­gok be­ve­ze­té­sé­vel és azok cél­zott kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­val re­a­gál­tak az egész­ség­tu­da­tos élet­mód tér­hó­dí­tás­ára, hang­sú­lyoz­za Bár­di Éva.
En­nek meg­fe­le­lő­en a Lipton is szé­le­sí­tet­te portfólióját, és 2002-től fo­lya­ma­to­san dob­ja pi­ac­ra új­don­sá­ga­it. Az el­múlt 4 év­ben 16 új ter­mé­ket ve­zet­tek be a fent em­lí­tett szeg­men­sek­ben, ezen be­lül is egy 4 ter­mék­ből ál­ló mi­nő­sé­gi szá­las­tea-kol­lek­ci­ót, amely a 2006-os év meg­le­pe­té­se volt. Ezek a te­ák ki­fe­je­zet­ten a ma­gas mi­nő­sé­get ked­ve­lő, az egy­re ter­je­dő tea­há­zi kul­tú­rát sze­re­tő fo­gyasz­tó­kat cé­loz­zák meg, még a gyár­tót is meg­le­pő si­ker­rel.
– Ez is mu­tat­ja, hogy a tea fon­tos és ve­ze­tő ka­te­gó­ri­á­ja le­het az egész­ség­trend­nek, és hogy egy ki­vá­ló mi­nő­sé­gű ter­mék ese­tén a ma­ga­sabb árat is haj­lan­dók meg­fi­zet­ni a vá­sár­lók – szö­ge­zi le Bár­di Éva. – Ezért sem ér­de­mes az ol­csó ter­mé­kek fe­lé el­vin­ni a hang­súlyt sem a gyár­tói, sem a ke­res­ke­dői ol­da­lon, hi­szen ez­zel csak mér­sé­kel­nénk a ka­te­gó­ri­á­ban rej­lő nö­ve­ke­dé­si le­he­tő­sé­ge­ket.

Hi­tek és tév­hi­tek
– A fo­gyasz­tók, vá­sár­lók nap­ja­ink­ra sok­kal tu­da­to­sabb élet­mó­dot él­nek, mint a meg­elő­ző évek­ben. Ez ki­hat tea­fo­gyasz­tá­si szo­ká­sa­ik­ra is – ál­la­pít­ja meg Kőcs Zsu­zsa, a Herbária Zrt. ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó­ja. – Ma már a fo­gyasz­tók nem csu­pán „han­gu­la­ti ala­po­kon” fo­gyasz­ta­nak te­át, fi­gye­lem­be ve­szik a szezonalitást, az év­szak­ok vál­to­zá­sa­it, az év­szak­ok­hoz köt­he­tő pa­na­szo­kat, mint pél­dá­ul meg­hű­lés, ízü­le­ti prob­lé­mák. Fel­gyor­sult vi­lá­gunk­ban hang­súlyt fek­tet­nek a pre­ven­ció, a be­teg­ség­meg­elő­zés ak­tív meg­va­ló­sí­tá­sá­ra is, amely­nek kö­szön­he­tő­en erős nö­ve­ke­dés mu­tat­ko­zik a gyógy­ha­tá­sú tea­ke­ve­ré­kek szá­las és fil­te­res va­ri­á­ci­ó­i­nak for­gal­má­ban, va­la­mint im­már az élel­mi­szer­üz­le­tek­ben is min­den­ki szá­má­ra el­ér­he­tő egy­kom­po­nen­sű, úgy­ne­ve­zett mono gyógy­nö­vény­te­ák el­adá­sá­ban.
A pi­ac szí­ne­se­dé­sé­hez még egy té­nye­ző is hoz­zá­já­rult: a zöld és más élet­mód­te­ák egész­sé­ge­sebb jel­le­gé­ről el­ter­jedt hit – pon­to­sab­ban tév­hit, a for­gal­ma­zók sze­rint.
– Hi­szen iga­zá­ból a fe­ke­te tea teintartalma nem éri el a na­pi biz­ton­ság­gal be­vi­he­tő kof­fe­in­men­­nyi­ség ötö­dét sem. Te­hát kel­lő­en sti­mu­lál­ja a szer­ve­ze­tet, és nem ter­he­li meg a gyom­rot. Hos­­szú fris­ses­sé­get biz­to­sít a ked­ve­ző élet­ta­ni ha­tá­sa mel­lett: az antioxidánsok fel­sza­ba­dít­ják a kró­ni­kus be­teg­sé­ge­ket oko­zó sza­bad­gyö­kö­ket, hoz­zá­já­rul­nak im­mun­rend­sze­rünk kar­ban­tar­tá­sá­hoz, flu­or­tar­tal­ma vé­di a fo­gat – so­rol­ja Víg Ka­ta­lin, a Sa­ra Lee Hun­ga­ry Zrt. már­ka­cso­port-me­ne­dzse­re. – A fe­ke­te tea min­den­kép­pen az egyik leg­egész­sé­ge­sebb na­pi fo­lya­dék a víz után.
És hogy mi­ért is ter­jedt el a tév­hit? Helyes Hil­da, a Maresi Foodbroker Kft. brand me­ne­dzse­re így ma­gya­ráz­za:
– Egy­sze­rű­en an­­nyi tör­tént, hogy a zöld te­á­val kez­dőd­tek meg az élet­ta­ni ha­tá­sok­ra vo­nat­ko­zó tu­do­má­nyos vizs­gá­la­tok, és a po­zi­tív tu­laj­don­sá­go­kat ki­hasz­ná­lan­dó más ipar­ágak (pél­dá­ul a koz­me­ti­kai ipar) gyor­san le­csap­tak a zöld te­á­ra, mint alap­anyag­ra. A fe­ke­te te­á­ban csak­nem ugyan­azok a ked­ve­ző ha­tá­so­kat nyúj­tó ás­vá­nyi anya­gok, antioxidánsok és egyéb ös­­sze­te­vők ta­lál­ha­tók meg, mint a zöld te­á­ban – csu­pán ke­ve­sebb tu­do­má­nyos vizs­gá­la­ti ered­mény áll ren­del­ke­zé­sünk­re er­ről.

Rooibos-robbanás
A fo­gyasz­tói szo­ká­sok vál­to­zá­sa ter­mé­sze­te­sen nem csak hi­tek és tév­hi­tek ered­mé­nye: ma­guk a gyár­tók is erő­tel­je­sen ala­kít­ják az íz­lést in­no­vá­ci­ók­kal és kom­mu­ni­ká­ci­ó­val. Ha 2006 ter­mék­be­ve­ze­té­se­it át­te­kint­jük, meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy va­ló­ban új­sze­rű ter­mé­kek és cso­ma­go­lá­sok je­len­tek meg, ame­lyek rek­lá­mo­zá­sa a fi­gye­lem­fel­kel­tő jel­leg mel­lett in­for­má­ci­ót is köz­ve­tí­tett a fo­gyasz­tók fe­lé.
A ta­va­lyi év egyik nagy sztár­ja volt a rooibos, amely kof­fe­in­men­tes, va­la­mint édes­kés ízű, ezért cuk­ro­zást nem igé­nyel – te­hát két jel­lem­ző­jé­vel is meg­fe­lel az egész­ség­tu­da­tos vá­sár­lók igé­nye­i­nek. Min­den for­gal­ma­zó igyek­szik erő­sí­te­ni eb­ben a szeg­mens­ben, azon­ban a rooibos-eladások több mint 50 szá­za­lé­kát te­szi ki a Pickwick ter­mék­csa­lád, amely­nek ízvilága egye­di: elő­tér­be he­lye­zi a gyü­möl­csös va­ri­án­so­kat a klas­­szi­kus rooibos ízek mel­lett.
Ugyan­ak­kor a még min­dig leg­na­gyobb fe­ke­te­tea-szeg­mens sem me­rült ki öt­le­te­ket és le­he­tő­sé­ge­ket te­kint­ve. A Sa­ra Lee pél­dá­ul, Pickwick már­ká­ján be­lül, az íze­sí­tett fe­ke­te te­ák kö­zött két íz­ből ös­­sze­kom­bi­nált ter­mé­ké­vel, a Fruit Twisterrel je­lent meg.
A Pickwick Gyü­mölcs­tea va­ri­á­ci­ós te­ák mai na­pig a pi­ac ve­ze­tő ter­mék­va­ri­án­sai ér­té­ke­sí­té­sü­ket te­kint­ve, ame­lye­ket az­óta sok más gyár­tó igyek­szik kö­vet­ni. Ezért újabb nagy si­ker­re szá­mí­tó ízkombinációkat mu­ta­tott be idén a vál­la­lat: pi­ac­ra dob­ták a 4-fé­le ízt tar­tal­ma­zó Rooibos, Csip­ke­bo­gyó va­ri­á­ci­ós do­bo­zo­kat.
A va­ló­di gyü­mölcs­tea szeg­mens­ben kü­lön­le­ges ízek­kel jöt­tek ki az él­ve­zet­ori­en­tált fo­gyasz­tók szá­má­ra, a Pickwick Leafs pe­dig az ínyen­ce­ket cé­loz­za meg: pré­mi­um szá­las te­á­kat kí­nál egye­di, sely­mes pi­ra­mis fil­ter­ben.
– Ed­dig egy gyár­tó sem fil­te­re­zett szá­las te­át, de a ter­mék­ben lé­vő tea is új­don­ság, mert va­ló­di vi­rá­go­kat is tar­tal­maz, kü­lön­le­ges tea­cser­jék van­nak ben­ne – jel­zi Víg Ka­ta­lin. – Ezen kí­vül 2006-ban meg­újí­tot­tuk va­ló­di gyü­mölcs­te­á­in­kat is.
A Herbária Zrt. kö­zel 50 új ter­mék­kel ruk­kolt ki. A Pan­non­hal­mi ter­mék­csa­lá­don be­lül ki­fej­lesz­tet­tek több új ke­ve­rék te­át. Pél­dá­ul a sa­lak­ta­la­ní­tó, bo­rí­té­kolt filterteát, egy fo­gyó­kú­rát ki­egé­szí­tő, egy ve­se-, va­la­mint egy ízü­le­ti prob­lé­mák eny­hí­té­sé­re szol­gá­ló ke­ve­rék te­át. A Herbária ter­mék­csa­lád leg­újabb tag­jai a Herbária Han­gu­lat­ja­ví­tó, a Herbária Me­mó­ria és a Herbária Cu­kor­di­é­tát ki­egé­szí­tő bo­rí­té­kolt filtertea. A ter­mék­kí­ná­lat­ban meg­je­len­tek a bio-gyógynövényteák, ame­lyek a meg­szo­kott el­adá­si csa­tor­ná­kon kí­vül he­lyet ta­lál­nak a hi­per­mar­ket- és szu­per­mar­ket-há­ló­za­tok kü­lön bio- és re­form­élel­mi­sze­re­ket fel­vo­nul­ta­tó pol­ca­in is.
– Ter­mék­be­ve­ze­té­se­ink ki­vé­tel nél­kül si­ke­re­sek vol­tak, mi­vel a ke­res­ke­dői és fo­gyasz­tó vis­­sza­jel­zé­sek alap­ján fej­lesz­té­se­ink iga­zod­nak a pi­ac igé­nye­i­hez – je­len­ti ki Kőcs Zsu­zsa.
Bár a Maresi Foodbroker ál­tal for­gal­ma­zott Twinings vá­lasz­té­ká­ban ha­gyo­má­nyo­san a fe­ke­te te­ák játs­­szák a leg­fon­to­sabb sze­re­pet, a gyár­tó­juk sem hagy­ja fi­gyel­men kí­vül a tren­det. Így a már­ka­csa­lád­ban egy­re na­gyobb súlyt kap­nak a zöld és a gyógy­te­ák. Ezt fi­gye­lem­be vé­ve ve­zet­te be ta­valy a ma­gyar for­gal­ma­zó a Twinings Gunpowder tea fém­do­bo­zos ki­sze­re­lé­se mel­lé a pa­pír­do­bo­zos vál­to­za­tot, mond­hat­ni, után­töl­tő ki­sze­re­lés­ként, va­la­mint a Rooibos te­át és egy gyü­möl­csös gyógy­tea-vá­lo­ga­tást. 2006 kü­lön­le­ges­sé­ge­ként je­lent meg a 300 éves ju­bi­le­um­ra ké­szült Celebration Blend el­ne­ve­zé­sű Twinings tea, amely csak az idei év tea­sze­zon­já­nak vé­gé­ig (2007 ta­va­szá­ig) kap­ha­tó.
– 2006 kel­le­mes meg­le­pe­té­se a már­ka éle­té­ben az volt, hogy a Twinings nyá­ri (jú­ni­us–au­gusz­tu­si) el­adá­sai a me­leg el­le­né­re két szám­je­gyű nö­ve­ke­dést mu­tat­tak az elő­ző év ha­son­ló idő­sza­ká­hoz ké­pest. Rá­adá­sul a jól si­ke­rült nyár nem csu­pán a ma tren­di­nek szá­mí­tó zöld és gyógy­te­ák­nak volt kö­szön­he­tő, ha­nem egyen­lő mér­ték­ben a fe­ke­te te­ák el­adá­sá­nak nö­ve­ke­dés­ből is adó­dott – új­sá­gol­ja He­lyes Hil­da, majd hoz­zá­te­szi:
– Bár a két szám­je­gyű fej­lő­dést 2005-höz ké­pest az egész évet te­kint­ve is si­ke­rült tel­je­sí­te­ni.
A cég idén is több­fé­le mar­ke­ting­ak­ti­vi­tás­sal erő­sí­ti pi­a­ci je­len­lét­ét. Ezek kö­zül ki­eme­lés­re kí­ván­ko­zik a Twinings el­in­dult ma­gyar nyel­vű internetes hon­lap­ja, va­la­mint a ja­nu­ár­ra ter­ve­zett – és la­punk meg­je­le­né­se­kor már le­zaj­lott – Twinings tea­sze­mi­ná­ri­um, ahol a Twining-család ti­ze­dik ge­ne­rá­ci­ó­ját kép­vi­sel­ve Stephen Twining, a vi­lág­szer­te Mr. Te­a­ként is­mert tea­szak­ér­tő tart elő­adást és be­mu­ta­tót a te­á­ról, a teá­­zás­ról és a Twiningsról.

Meg­ol­dá­sok nap­szak­ra le­bont­va
Ha tá­gabb­ra nyit­juk a pers­pek­tí­vát, a tea­for­gal­ma­zók előtt még nagy le­he­tő­sé­gek van­nak. A tea­ivás kul­tú­rá­ja más or­szá­gok­ban jó­val elő­rébb tart, és itt nem fel­tét­le­nül csak a nagy tea­ivó nem­ze­tek­re kell gon­dol­ni.
– A cse­hek pél­dá­ul mint­egy 3400 ton­na te­át fo­gyasz­ta­nak el éven­te, a ma­gyar­or­szá­gi 1400 ton­na több­szö­rö­sét – em­lí­ti meg Víg Ka­ta­lin. – Ott jel­lem­ző, hogy reg­gel fe­ke­tét, dél­után gyü­möl­csös te­át isz­nak. A fo­gyasz­tók tisz­tá­ban van­nak a te­a­fé­lék élet­ta­ni ha­tá­sa­i­val, és a zöld vagy a gyü­mölcs­te­á­kat nem a fe­ke­te he­lyett, ha­nem mel­let­te is­­szák meg. Va­gyis min­dig a nap­szak­nak meg­fe­le­lő­en.
Ugyan­ezt sze­ret­nék el­ér­ni a for­gal­ma­zók a ma­gyar pi­a­con is. Ez a vá­lo­ga­tá­sok előtt nyit még na­gyobb te­ret, ame­lyek idá­ig dön­tő­en ízvariációkat je­len­tet­tek. A va­ri­á­ci­ó­kat a Pickwick már­ka ho­no­sí­tot­ta meg a pi­a­con, és to­rony­ma­ga­san ve­ze­ti is ezt a szegmenst.
A Herbária új­don­sá­ga Egy tel­jes nap fan­tá­zia­né­ven most egy olyan tea­cso­mag, amely­nek fil­te­rei se­gít­sé­gé­vel a fo­gyasz­tó meg­ta­lál­ja a nap kü­lön­bö­ző sza­ka­i­hoz il­lő íz és har­mó­nia le­he­tő­sé­gét.
– A vá­lo­ga­tá­sok ter­mék­be­ve­ze­tés ese­tén is hasz­nos­nak bi­zo­nyul­nak. A Twinings vá­lasz­té­ká­ban is meg­ta­lál­ha­tó a klas­­szi­kus fe­ke­te te­ák és a gyü­möl­csös gyógy­te­ák 5×5 fil­te­res ki­sze­re­lé­se – em­lí­ti meg He­lyes Hil­da. – Így a fo­gyasz­tók­nak nem szük­sé­ges egy­szer­re akár öt do­boz te­át meg­vá­sá­rol­ni­uk ah­hoz, hogy ott­hon a csa­lád­tag­ok­nak na­gyobb vá­lasz­tá­si le­he­tő­sé­gük le­gyen.
A tea­pi­ac szí­ne­se­dé­sé­vel és az ös­­sze­cso­ma­go­lá­sok ter­je­dé­sé­vel együtt jár a kiszerelésméretek nö­ve­ke­dé­se is a fil­te­re­sek kö­zött. Bár még min­dig a 20-25 fil­ter a leg­jel­lem­zőbb cso­ma­gon­ként, nem rit­ka akár az 50 fil­ter sem a leg­in­kább be­vált ízek ese­té­ben. A na­gyobb mé­ret az ak­ci­ók ked­velt esz­kö­ze is.
– A Herbária szí­ve­sen al­kal­maz­za mind­eze­ket a le­he­tő­sé­ge­ket – árul­ja el Kőcs Zsu­zsa. – Ilyen­kor nap­sza­kos te­á­ink, gyü­mölcs­te­á­ink kö­zül vá­lasz­tunk, vagy pe­dig mono gyógyteáinkat cso­ma­gol­juk ös­­sze a sze­zon­nak, ös­­sze­te­vők­nek, ha­tá­sa­ik­nak meg­fe­le­lő­en. Az ak­ci­ók si­ke­rei azt mu­tat­ják, hogy a vá­sár­lók szí­ve­sen fo­gad­ják az ilyen tí­pu­sú vá­sár­lá­si le­he­tő­sé­ge­ket.
Egy má­sik ígé­re­tes fej­lesz­té­si irány a prak­ti­kus­ság.
– A te­á­nál fon­tos az aro­ma meg­őr­zé­se, a tá­ro­lás prak­ti­kus­sá­ga, er­ről a Pickwick Leafs ese­té­ben az új­faj­ta vissza­­pat­tint­ha­tó fe­de­lű „flip-top” do­boz gon­dos­ko­dik – mond­ja Víg Ka­ta­lin.
Szalai Lász­ló

Kapcsolódó cikkeink