Már 12 töl­tő­ál­lo­má­son le­het OTC-ter­mé­ket ven­ni

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Si­ke­res­nek bi­zo­nyult a start, a fo­gyasz­tók ke­re­sik a re­cept nél­kül kap­ha­tó gyógy­sze­re­ket a ben­zin­ku­tak­nál. Ja­nu­ár vé­gén négy bu­da­pes­ti és egy vi­dé­ki MOL-ben­zin­kút­nál in­dult meg az ér­té­ke­sí­tés, már­ci­us kö­ze­pén újabb öt töl­tő­ál­lo­mást kap­csol­tak be a rend­szer­be, így már hét fő­vá­ro­si és há­rom vi­dé­ki MOL-kút­hoz tér­het be éj­jel-nap­pal, aki­nek sürgősen láz- vagy fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­ra van szük­sé­ge. Be­kap­cso­ló­dott az ér­té­ke­sí­tés­be két budapesti Shell-töl­tő­ál­lo­más is. Az olaj­tár­sa­sá­gok tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint a fo­gyasz­tók a láz- és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kon kí­vül – az év­szak­nak meg­fe­le­lő­en – leg­több­ször meg­fá­zás el­le­ni sze­re­ket vit­tek. A for­ga­lom jel­lem­ző­en hét­vé­gén a leg­erő­sebb.
A gyógy­sze­re­ket min­den­hol a tör­vé­nyi elő­írá­sok be­tar­tá­sá­val ér­té­ke­sí­tik, a me­di­ci­ná­kat tá­ro­ló szek­ré­nye­ket csak a ben­zin­ku­ta­sok tud­ják ki­nyit­ni, a shopokban online és te­le­fo­nos tá­jé­koz­ta­tást is biz­to­sí­ta­nak a vá­sár­lók­nak.
A MOL a vá­sár­lói igé­nyek fel­mé­ré­se után idén még több töl­tő­ál­lo­máson is be kí­ván­ja ve­zet­ni a szol­gál­ta­tást. A Shellnél tíz to­váb­bi ben­zin­ku­tat sze­ret­né­nek be­von­ni az ér­té­ke­sí­tés­be, az en­ge­dé­lye­zé­sé­re már be­nyúj­tot­ták a ké­rel­me­ket.
Ko­ráb­ban az Agip és az OMV is ter­vez­te, hogy be­száll az ér­té­ke­sí­tés­be, de még nincs olyan kút­juk, ahol meg­kez­dő­dött vol­na az áru­sí­tás. A ke­res­ke­del­mi lán­cok még min­dig mér­le­gel­nek.

Kapcsolódó cikkeink