Ma­gyar kam­pány a shortlisten

Szerző: trademagazin Dátum: 2006. 11. 20. 08:00

A rek­lám­szak­ma egyik leg­fon­to­sabb nem­zet­kö­zi kre­a­tív meg­mé­ret­te­té­sé­nek szá­mí­tó fesz­ti­vá­lon, a Golden Drumon idén ös­­sze­sen nyolc köz­té­ri rek­lá­mot dí­jaz­tak Bronz, Ezüst il­let­ve Arany Dob­ve­rő­vel.A leg­jobb ma­gyar köz­té­ri hir­de­tés is be­ke­rült a je­löl­tek kö­zé: a DDB Bu­da­pest Pöt­­työs Tú­ró Ru­di kam­pá­nyá­ért iz­gul­hat­tak az al­ko­tók, de vé­gül nem kap­tak dí­jat.
– Van még mit ta­nul­nunk a kül­föl­di pél­dák­ból, de a ver­se­nye­ken va­ló rész­vé­tel min­den­képp hasz­nos a köz­té­ri rek­lá­mok kre­a­tív szín­vo­na­lá­nak eme­lé­se szem­pont­já­ból – mond­ta Tö­rök Fe­renc, a Ma­gyar Köz­te­rü­le­ti Rek­lám­szö­vet­ség szó­vi­vő­je.

Kapcsolódó cikkeink