Len­gyel­or­szág

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A len­gyel pi­ac irá­nyá­ba di­na­mi­kus, 22,4 szá­za­lé­kos ex­port­nö­ve­ke­dés zaj­lott 2006-ban. Így Len­gyel­or­szág az ötö­dik leg­fon­to­sabb ag­rár­pi­a­cunk­ká vált.Sok lá­bon áll az ex­port
A mint­egy 152 mil­lió eurós ki­vi­te­lünk meg­le­he­tő­sen di­ver­zi­fi­kált. En­nek meg­fe­le­lő­en az ex­port­struk­tú­rát na­gyobb rész­arányt kép­vi­se­lő ter­mék vagy ter­mék­cso­port nem iga­zán fém­jel­zi.
Ki­vé­telt ez alól jó­sze­ri­vel egy nem ti­pi­ku­san ma­gyar ter­me­lői hát­te­rű ter­mék­kör, a ká­vé-, tea­ki­vo­nat ter­mékegyüt­tes ké­pez a ma­ga 30,7 mil­lió eurós nagy­ság­rend­jé­vel, amely ön­ma­gá­ban vé­ve is 20 szá­za­lék­nyi ex­port­nagy­ság­ren­det kép­vi­sel.
Ezen­kí­vül je­len­tős­nek mond­ha­tó ex­port­al­ko­tó té­nye­ző a 12 mil­lió eurót, ez­zel 8 szá­za­lé­kos rész­arányt el­érő tar­tó­sí­tott zöld­ség és a 7,2 szá­za­lé­kot kép­vi­se­lő (11 mil­lió euró ér­té­kű) bú­za, amely utób­bi egyéb­ként 14-sze­res ex­port­bő­vü­lés ered­mé­nye­ként ért el ilyen nagy­ság­ren­det 2006-ban. Ugyan­csak a ga­bo­na ter­mék­kör­höz kap­cso­ló­dik az 5 szá­za­lék­nyi exportrészarányt le­kö­tő, 7-8 mil­lió eurós nagy­ság­ren­dű kukoricakivitelünk is.
Né­hány szá­za­lé­kos ex­port­sú­lyú ter­mék­kö­rök­ből elég sok van. Ilyen a ser­tés­hús, a ba­rom­fi­hús, a din­­nye, a rep­ce és a nap­ra­for­gó­mag. Emel­lett szá­mot­te­vő a méz-, a cu­kor­ka-, a fagy­lalt-, a do­hány- és a bor­ki­vi­te­lünk is.
Meg­dup­lá­zó­dó ki­vi­tel jel­le­mez­te a bort, ver­mu­tot, a fagy­lal­tot, a ká­vét, a ku­ko­ri­cát és a ba­rom­fi­húst.
Más­fél­sze­re­sé­re nőtt a gyö­kér­zöld­sé­gek, a szá­rí­tott hü­ve­lye­sek, a gyü­mölcs, a cu­kor­ka­áru, a már­tá­sok, szó­szok és az ás­vány­víz ki­vi­te­le.
Ki­ug­ró tel­je­sít­mény­nö­ve­ke­dés jel­le­mez­te né­hány ki­sebb je­len­tő­sé­gű ter­mék ex­port­ját is, hi­szen 14-sze­re­sé­re nőtt pél­dá­ul a tej­cu­kor-, a sör- és a bú­za­ki­vi­tel, szin­te a sem­mi­ből több ezer­sze­re­sé­re nőtt a rep­ce­ex­port, nyolc­szo­ro­sá­ra pe­dig a cu­kor.
Mind­ezek azt mu­tat­ják, hogy len­gyel ex­por­tunk sok lá­bon áll, kel­lő­kép­pen di­ver­zi­fi­kált és di­na­mi­ku­san fej­lő­dik. Eb­ből adó­dó­an Len­gyel­or­szág a ma­gyar ag­rár­ter­mé­kek pers­pek­ti­vi­kus pi­a­ca még ak­kor is, ha – mint mind­járt lát­juk – a len­gyel im­port a ma­gyar ag­rár­ter­mék-ki­vi­tel­nél még di­na­mi­ku­sab­ban és ma­ga­sabb ér­ték­ha­tár men­tén fej­lő­dik.

Meg­tíz­sze­re­ző­dött az élő­ser­tés-be­ho­za­tal
A Len­gyel­or­szág­ból szár­ma­zó élel­mi­szer- és me­ző­gaz­da­sá­gi ter­mék­im­port csak­nem 23 szá­za­lék­kal, ezen be­lül az élel­mi­szer, ital, do­hány áru­fő­cso­port­ba tar­to­zó ter­mé­kek im­port­ja 25,5 szá­za­lék­kal bő­vült 2006-ban. Az ex­port mér­té­ké­vel kö­zel azo­nos im­port­nö­vek­mény az el­té­rő bá­zis kö­vet­kez­té­ben a két­ol­da­lú ke­res­ke­de­lem mér­le­gé­nek to­váb­bi rom­lá­sá­val járt, hi­szen a 152 mil­lió eurós ex­port­tal szem­ben 356 mil­lió eurós len­gyel im­port kép­ző­dött. Len­gyel­or­szág ma már a né­me­tek után a má­so­dik leg­na­gyobb im­port­pi­a­cunk.
Ta­valy rend­kí­vü­li fej­lő­dés jel­le­mez­te az élő­ser­tés-be­ho­za­talt, amely kö­zel 10-sze­re­sé­re nőtt 2005-höz ké­pest. A mint­egy 45 mil­lió eurós (hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen fél­mil­lió da­rab) élő ser­tés ad­ta a 2006. évi len­gyel im­port 12,6 szá­za­lé­kát.
Meg­dup­lá­zó­dott a ta­kar­mány­im­port (10 mil­lió eurós szin­tet el­ér­ve), más­fél­sze­re­sé­re nőtt a sajt és tú­ró be­ho­za­ta­la. Kö­zel 40 szá­za­lék­kal bő­vült a gyü­mölcs­lé­im­port, to­váb­bá ko­moly fej­lő­dést tud fel­mu­tat­ni a ci­ga­ret­ta és a cuk­rász­sü­te­mény is.
Az úgy­mond ki­sebb faj­sú­lyú ter­mé­kek ese­té­ben né­hol szin­tén lát­vá­nyos im­port­bő­vü­lés zaj­lott. Há­rom­szo­ro­sá­ra nőtt a kol­bász­fé­lék, mint­egy 80 szá­za­lék­kal pe­dig az élő mar­ha be­ho­za­ta­la. De alig ma­rad el az utób­bi­tól a sze­mes ká­vé, va­la­mint a tej és tej­szín fej­lő­dé­se. A zöld­ség­fé­lék kö­zül nyolc­szo­ro­sá­ra nőtt a hagy­ma­fé­lék im­port­ja, a kar­fi­ol és a ka­ra­lá­bé pe­dig 80 szá­za­lék­kal.
Meg­fe­le­ző­dött vi­szont ta­valy a Len­gyel­or­szág­ból ér­ke­zett ba­nán és dé­li­gyü­mölcs for­gal­ma.

Kapcsolódó cikkeink