Lekkerland–Shell együtt­mű­kö­dés 10 or­szág­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

2500 benzinkútshop el­lá­tá­sá­ról szól a Lekkerland GmbH & Co. KG és a Royal Dutch Shell plc. új szer­ző­dé­se, tíz eu­ró­pai or­szág­ban. A meg­ál­la­po­dás for­gal­mi ér­té­ke 5 éves idő­tar­tam­ra több mint hat­mil­li­árd euró.
– Ez a for­ga­lom sze­rin­ti leg­na­gyobb szer­ző­dés, ame­lyet a Lekkerland va­la­ha kö­tött – mond­ta Christian Berner, a Lekkerland ve­zér­igaz­ga­tó­ja. – A Shell benzinkútshopjait egész Eu­ró­pá­ban ugyan­olyan szín­vo­na­lon szol­gál­juk majd ki, és ez­zel a szer­ző­dés­sel to­vább erő­sít­jük eu­ró­pai szin­tű ké­nyel­mi ter­mék­ke­res­ke­del­mi szak­ér­tel­mün­ket.
A meg­ál­la­po­dás élel­mi­szer, do­hány­áru és non-food cik­kek, va­la­mint rész­ben friss és mély­hű­tött élel­mi­sze­rek be­szál­lí­tá­sát fog­lal­ja ma­gá­ban. A szer­ző­dés Né­met­or­szág­ra, Hol­lan­di­á­ra, Bel­gi­um­ra, Svájc­ra, Auszt­ri­á­ra, Lu­xem­burg­ra, a Cseh Köz­tár­sa­ság­ra, Ma­gyar­or­szág­ra, Len­gyel­or­szág­ra és Szlo­vá­ki­á­ra ter­jed ki.

Kapcsolódó cikkeink