Le­he­tő­sé­gek a Bal­ká­non

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Már csak az is ke­cseg­te­tő ígé­ret le­het a ma­gyar­or­szá­gi élel­mi­szer-ipa­ri és ke­res­ke­del­mi vál­lal­ko­zá­sok szá­má­ra, hogy as­­szisz­tál­hat­nak Ro­má­nia és Bul­gá­ria uni­ós fel­zár­kóz­ta­tá­sá­hoz. A több mint 30 mil­lió új uni­ós pol­gár élel­mi­szer­köl­té­se egy­elő­re 40-50 szá­za­lék­kal ma­rad el a fej­let­tebb uni­ós or­szá­gok­ban mért fo­gyasz­tástól. De te­kin­té­lyes, 15-30 szá­za­lé­kos az el­ma­ra­dás a ma­gyar fo­gyasz­táshoz képest is.Egy­elő­re egy­irá­nyú élel­mi­szer-for­ga­lom­ra ké­szül­nek a ke­res­ke­dők az uni­ó­hoz újon­nan csat­la­ko­zott or­szá­gok­kal. Már két hó­nap is el­telt az unió leg­utób­bi bő­vü­lé­se óta. Ed­dig el­ma­radt az ol­csóbb ro­mán és bol­gár élel­mi­sze­rek döm­ping­je, ho­lott et­től több ága­zat­ban is tar­tot­tak. Em­lé­ke­ze­tes, hogy az el­múlt év­ben a ma­gyar pi­a­con né­mi ká­oszt oko­zott a ha­za­i­nál gyen­gébb mi­nő­sé­gű, ám ol­csóbb ro­mán nap­ra­for­gó-ét­olaj. Dr. Kö­ves And­rás, a Bunge Zrt. mar­ke­ting- és ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó­ja el­mond­ta, most nem kell az im­port­tól tar­ta­ni: Ro­má­ni­á­ban ét­olaj­hi­ány van. A ma­gyar pi­ac­ra azért sem jut a ro­mán olaj­ból, mert a fe­ke­te-ten­ge­ri ki­kö­tők­ből har­ma­dik or­szá­gok­ba szál­lít­ják. A szak­em­ber úgy gon­dol­ja, hogy Ro­má­nia a jö­vő­ben in­kább él a har­ma­dik or­szá­gok le­he­tő­sé­gé­vel, semhogy ár­ver­seny­be kény­sze­rül­jön az uni­ó­ban.
A meg­kér­de­zett szak­ér­tők el­mond­ták, a leg­töb­ben a két or­szág kö­zül a kö­ze­leb­bi Ro­má­ni­á­ra össz­pon­to­sí­ta­nak. A ter­me­lők és a ter­me­lést szer­ve­ző in­teg­rá­to­rok, ke­res­ke­dők szá­má­ra ke­cseg­te­tő, hogy a va­lós me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lői árak 10-15 szá­za­lék­kal ma­rad­nak el a ma­gya­ro­ké­tól, igaz, az élel­mi­szer-biz­ton­sá­gi koc­ká­zat is na­gyobb. De ala­cso­nyab­bak a bér­költ­sé­gek is. Az élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem­ben ér­de­kel­tek szá­má­ra von­zó a ja­vu­ló élet­szín­vo­nal mi­att vár­ha­tó ke­res­let­nö­ve­ke­dés. A ga­bo­na­fé­lé­kért és az ola­jos mag­va­kért pél­dá­ul 10-20 szá­za­lék­kal ke­ve­seb­bet kér­nek, mint a ma­gyar ter­me­lők, mint­hogy ed­dig nem mű­kö­dött ná­luk az EU ga­ran­tált fel­vá­sár­lá­si ára­kat adó in­ter­ven­ci­ós rend­sze­re. Ezt a pi­a­ci előnyt vi­szont egy­elő­re tom­pít­ja, hogy a lo­gisz­ti­ka és az inf­rast­ruk­tú­ra ala­csony szín­vo­na­lú, ezért kö­rül­mé­nyes és drá­ga a tö­meg­ter­mé­nyek be­szer­zé­se.
Fórián Zol­tán, az Ag­rár Eu­ró­pa Kft. üz­let­ág-igaz­ga­tó­ja a kö­zel­múlt­ban át­fo­gó ta­nul­mányt ké­szí­tett a ro­mán élel­mi­szer-gaz­da­ság­ról, s be­szá­molt ar­ról, hogy nap­ja­ink­ban a nagy­vá­ros­ok­ban már meg­je­lent nagy ke­res­ke­del­mi lán­cok mel­lett sor­ra ala­kul át a vi­dé­ki kis­ke­res­ke­de­lem is. A ko­ráb­bi, fő­leg ön­el­lá­tá­son és há­zi áru­sí­tá­son ala­pu­ló el­lá­tás mo­der­ni­zá­ló­dik, mert az áru­for­gal­mat az épí­tett ke­res­ke­del­mi szer­ve­ze­tek­be te­re­li az uni­ós sza­bá­lyo­zás. En­nek meg­fe­le­lő­en most a lo­gisz­ti­ka és az áru­be­szer­zés szá­mít a leg­fon­to­sabb üz­let­ág­nak. Sor­ra ala­kul­nak a be­szer­ző tár­sa­sá­gok, s szál­lít­ják az árut az üz­le­tek­nek.
El­ső­sor­ban új vá­sár­ló­kat, új pi­a­cot je­lent­het Ro­má­nia a 2003-óta je­len lé­vő CBA szá­má­ra. Neubauer Ka­ta­lin, a CBA ke­res­ke­del­mi vezérigaz­ga­tó­ja el­mond­ta, hogy ro­má­ni­ai cé­gük a ha­za­i­hoz ha­son­ló fran­chise rend­szer­ben mű­kö­dik. Így kö­zös be­szer­zést vé­gez­nek. A két or­szág kö­zött köz­le­ke­dő CBA-kamionok azon­ban csak Ro­má­nia fe­lé visz­nek árut.
Du­dás Já­nos, az Agro Legato Kft. igaz­ga­tó­ja sa­ját, a tej­ága­zat­ban te­vé­keny­ke­dő cé­gé­vel már 2001 óta van je­len Ro­má­ni­á­ban, s a Bolgár–Magyar Ke­res­ke­del­mi Ka­ma­ra igaz­ga­tó­sá­gi tag­ja­ként tel­jes rá­lá­tá­sa van a bol­gár élel­mi­szer-gaz­da­ság­ra is. Vé­le­mé­nye sze­rint Ro­má­ni­á­ban most a ma­gyar be­fek­te­tők­nek még le­he­tő­sé­gük len­ne élel­mi­szer-fel­dol­go­zók vá­sár­lá­sá­ra, mert ké­sőbb a már je­len lé­vő kül­föl­di nagy­vál­la­lat­ok ter­me­lő be­ru­há­zá­sai mi­att az im­port­ra szo­ru­ló or­szág gyor­san net­tó ex­por­tőr le­het. Fórián Zol­tán sze­rint ez leg­ko­ráb­ban 2009-re kö­vet­ke­zik be. Más a hely­zet Bul­gá­ri­á­ban, ahol Du­dás Já­nos sze­rint már­is ve­szé­lyez­tet­het­nek az „uni­ós szám­mal” ren­del­ke­ző tej- és zöld­ség-gyü­mölcs fel­dol­go­zók, ame­lyek eu­ró­pai szín­vo­na­lú és ol­csó ter­mé­ke­ik­kel ha­mar meg­je­len­nek az unió és ha­zánk pi­a­ca­in.
Czauner Pé­ter – Nagy Ot­tó

Kapcsolódó cikkeink