Láncspecifikus a ke­res­let is a tisz­tí­tó­sze­rek iránt

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Még ké­nyel­me­seb­ben és még ha­té­ko­nyab­ban – a ta­ka­rí­tás jel­sza­vai nem so­kat vál­toz­nak. A tisz­tí­tó­sze­rek in­no­vá­ci­ó­it azon­ban a kony­ha­bú­tor­ok trend­je­i­től a mo­so­ga­tá­si szo­ká­sok vál­to­zá­sá­ig szám­ta­lan más ru­gó is moz­gat­ja. Hogy az ezek­re szü­le­tett meg­ol­dá­sok nem csak a gyár­tók ál­tal „ki­ta­lált” igé­nyek, azt jel­zi, hogy az el­adá­sok emel­ked­nek, és a mo­der­nebb ös­­sze­té­te­lű, ki­sze­re­lé­sű ter­mé­kek rész­ará­nya nő.A pi­ac­ku­ta­tá­si ada­tok sze­rint ta­valy jó évük volt az ál­ta­lá­nos tisz­tí­tó­sze­rek­nek: a si­ke­res in­no­vá­ci­ók nö­vel­ték a pi­ac nagy­sá­gát. Emel­lett a gyár­tók egy­re több fi­gyel­met szen­tel­nek a spe­ci­á­lis fe­lü­le­tek és a spe­ci­á­lis szennye­ző­dés ál­tal te­rem­tett ki­hí­vá­sok­nak, így olyan szeg­men­sek is fej­lőd­nek, mint pél­dá­ul a le­fo­lyó­tisz­tító.
A fej­lő­dés el­ső­sor­ban a men­­nyi­sé­gi el­adá­sok­ra áll, mi­vel az ár­ver­seny meg­le­he­tő­sen erős – a kony­hai és für­dő­szo­bai hasz­ná­lat­ra ki­fej­lesz­tett tisz­tí­tó­sze­re­ken kí­vül más szeg­men­sek át­lag­árai in­kább stag­nál­nak vagy csök­ken­nek.

Tí­pu­sa vá­lo­gat­ja
Az egyes tisz­tí­tó­szer ka­te­gó­ri­ák ré­sze­se­dé­se a kü­lön­bö­ző mé­re­tű bolt­tí­pu­sok­ban meg­le­he­tő­sen ve­gyes ké­pet mu­tat. A tör­lő­ken­dők­nél pél­dá­ul a hi­per­mar­ke­tek és a ve­gyiáru-szak­bol­tok ará­nya ér­ték­ben együt­te­sen kö­rül­be­lül 80 szá­za­lék, a sú­ro­ló­sze­rek­nél csak 33 szá­za­lék. Van, ahol a ve­gyiáru-üz­let, más­hol pe­dig a hi­per­mar­ket vagy ép­pen a disz­kont erő­sö­dik a Nielsen-adatok sze­rint.
A fo­gyasz­tók te­hát nem egy hely­ről szer­zik be a ta­ka­rí­tás kel­lé­ke­it: vá­sár­lá­si szo­ká­sa­ik al­kal­maz­kod­nak a bolt­tí­pus kí­ná­la­tá­hoz, il­let­ve a ter­mék­kör jel­le­gé­hez.
– Amíg a ki­sebb bol­tok­ban a hely­szű­ke mi­att csak a leg­szük­sé­ge­sebb ter­mé­kek kap­ha­tó­ak, ad­dig a na­gyobb bol­tok­ban sok­kal szé­le­sebb kö­rű vá­lasz­ték­kal ta­lál­koz­hat­nak a vá­sár­lók. A la­kó­hely­ük­höz kö­ze­li üz­le­tek­be gyak­rab­ban jár­nak vá­sá­rol­ni, így né­hány ki­sebb ki­sze­re­lé­sű, gyak­ran hasz­nált ter­mék ke­rül csak a ko­sa­ruk­ba. A hiper- és szu­per­mar­ke­tek­be, vagy a ve­gyi­áru-szak­üz­le­tek­be rit­káb­ban jut­nak el. Ilyen al­kal­mak­kor na­gyobb men­­nyi­ség­ben, na­gyobb ki­sze­re­lé­sű ter­mé­ke­ket vá­sá­rol­nak, il­let­ve a spe­ci­á­li­sabb tisz­tí­tó­sze­re­ket ke­re­sik – vi­lá­gít­ja meg a kü­lönb­sé­get Nagy András junior márkame­ne­dzser­ (Cif), az Unilever Ma­gyar­or­szág ré­szé­ről. – Ter­mé­sze­te­sen eze­ket a sa­já­tos­sá­go­kat fi­gye­lem­be ves­­szük a promóciós stra­té­gia ös­­sze­ál­lí­tá­sa so­rán is: a lán­cok bolt­mé­­re­té­hez, árszintjéhez és a vásárló­kö­zönség összetételéhez iga­zít­juk ter­mék-ös­­sze­cso­ma­go­lá­sa­in­kat és ár­ak­ci­ón­kat.
En­nél a ka­te­gó­ri­á­nál te­hát ki­fe­je­zet­ten fon­tos szem­pont promóció szem­pont­já­ból a lánc­spe­ci­fi­kus­ság.
– Az EVM is vál­to­za­tos el­adás­ösz­tön­ző esz­kö­zö­ket hasz­nál – jel­zi Sághy Er­zsé­bet, az EVM ZRt. ju­ni­or brand me­ne­dzse­re. – Az új Ult­ra Ak­tív tisz­tí­tó­sze­rek­ből a be­ve­ze­tés tá­mo­ga­tá­sá­ra és a ki­pró­bá­lás ösz­tön­zé­sé­re 1+1 ak­ci­ó­kat, va­la­mint túl­töl­té­se­ket szer­ve­zünk, il­let­ve gya­ko­ri a ke­reszt­ka­te­gó­ri­ás ös­­sze­cso­ma­go­lás, ami­kor egy jól is­mert és nagy for­gal­mú ter­mék­hez cso­ma­gol­va is­mer­tet­jük meg a fo­gyasz­tó­kat az új­don­sá­ga­ink­kal. Az Ult­ra Ak­tív ter­mék­csa­lád­ban be­ve­ze­tett új ter­mé­kek meg­is­mer­te­té­sé­re 2006 őszén nagy­sza­bá­sú nye­re­mény­já­té­kot szer­vez­tünk. A já­ték cél­ja az volt, hogy a vá­sár­lók meg­is­mer­jék a tel­jes ter­mék­vá­lasz­té­kot, és töb­bet ki is pró­bál­ja­nak be­lő­le – ezért a já­ték­ban va­ló rész­vé­tel fel­té­te­le két kü­lön­fé­le Ult­ra Ak­tív ter­mék vo­nal­kód­já­nak be­kül­dé­se volt. Az ak­ció si­ke­rét elő­se­gí­tet­ték az egy­ide­jű össze­cso­ma­go­lá­sok, má­sod­la­gos ki­he­lye­zé­sek, displa­yek és az in­for­ma­tív és lát­vá­nyos fla­kon­ru­hák, ame­lyek­kel a ter­mé­kek pol­ci meg­je­le­né­sét ja­ví­tot­tuk.

Ben­ne van­nak a szó­rás­ban
A mai tisz­tí­tó­sze­rek sok­kal prak­ti­ku­sab­bak, mint elő­de­ik, így ke­ve­sebb fi­zi­kai erő­fe­szí­tést vesz igény­be a ta­ka­rí­tás, mint 15-20 év­vel ez­előtt.
– To­vább­ra is a ké­nye­lem és a prak­ti­kum do­mi­nál a fo­gyasz­tók­nál, így cso­ma­go­lásol­dal­ról min­den­fé­le­kép­pen a szó­ró­fe­jes ver­zi­ók szá­mít­hat­nak nép­sze­rű­ség­re – te­kint az in­no­vá­ci­ók mö­gé Sághy Er­zsé­bet. – A fo­gyasz­tók az egy­sze­rű­en fel­vi­he­tő, gyor­san ha­tó ter­mé­ke­ket igény­lik. A beltartalom ol­da­lá­ról pe­dig a mi­nél több­faj­ta szennye­ző­dést fel­szá­mo­ló, mi­nél ha­té­ko­nyabb re­cep­tú­rák fe­lé ha­lad a pi­ac.
Nagy And­rás az in­no­vá­ci­ók moz­ga­tó­ru­gó­i­ról szól­va a vál­to­zó kör­nye­zet­re és fo­gyasz­tói szo­ká­sok­ra is fel­hív­ja a fi­gyel­met:
– Az egy­re szé­le­sebb kör­ben el­ter­je­dő Inox- (rozs­da­men­tes acél-) fe­lü­le­tek szen­­nye­ző­dé­se­i­nek el­tá­vo­lí­tá­sá­ra kí­nál pél­dá­ul ha­té­kony és egy­ben kí­mé­le­tes meg­ol­dást egyik idei ter­mék­be­ve­ze­té­sünk, az új Cif Inox ter­mék­csa­lád. A mo­so­ga­tás ese­té­ben pe­dig át­ala­ku­ló fo­gyasz­tói ma­ga­tar­tás fi­gyel­he­tő meg: egy­re töb­ben mo­so­gat­nak ál­ló­ víz he­lyett fo­lyó ­víz alatt. Így má­ra a ter­mé­kek visz­ko­zi­tá­sa és sű­rű­sé­ge is fon­tos tu­laj­don­ság­gá vált: fo­lyó ­víz alatt ugyan­is egy sű­rűbb ál­la­gú mo­so­ga­tó­szer­rel gaz­da­sá­go­sab­ban le­het mo­so­gat­ni.
Ám az in­no­vá­ci­ók­nál nem­csak a ter­mé­ket, ha­nem a cso­ma­go­lást is ér­de­mes ki­emel­ni, fű­zi hoz­zá Nagy And­rás. A fla­ko­nok és után­töl­tők ese­tén is olyan fon­tos fo­gyasz­tói igé­nyek­nek kell meg­fe­lel­ni, mint a tar­tós­ság (a ku­pak ne tör­jön, de­for­má­lód­jon) vagy a sta­bi­li­tás (a fla­ko­nok ne dől­je­nek el könnyen).

Kor­sze­rű le­szá­mo­lá­sok
Az Unilever két már­ká­val van je­len a ház­tar­tá­si tisz­tí­tó­sze­rek pi­a­cán: a Ciffel és a Domestosszal. A két már­ká­nak ha­son­ló a cél­cso­port­ja: a 18–59 éves há­zi­as­­szony­ok. Ter­mék­vo­nal­ban vi­szont már el­té­rő irá­nyok fe­dez­he­tők fel.
– A Domestos a higiénia szakér­tő­jeként vált ismertté – mond­ja Pa­ta­ki Ju­dit junior márkamenedzser. – A már­ka ki­ter­jesz­té­sé­nek irá­nyát ez szab­ja meg. Szé­les ter­mék­ská­lá­já­nak leg­erő­sebb ele­me a fer­tőt­le­ní­tő ha­tá­sú tisz­tí­tó­szer. Leg­újabb ter­mé­künk egy WC-re spe­ci­a­li­zált Domestos, amely kü­lön­le­ges ös­­sze­te­vő­jé­nek kö­szön­he­tő­en akár 5-ször to­vább meg­ta­pad a WC-csé­sze fa­lán, így ennyivel to­vább fej­ti ki ha­tá­sát.
– A Cifnél a „felületi szak­ér­tő” imázs az erő­sebb – mond­ja Nagy And­rás. – A kony­hai és für­dő­szo­bai szeg­mens­ben el­té­rő fe­lü­le­tek­re és szen­­nye­ző­dé­sek­re kí­nál spe­ci­a­li­zált meg­ol­dá­so­kat: tisz­tí­tó, víz­kő­ol­dó vagy kony­hai zsír­ol­dó sprayket. A sú­ro­ló­sze­rek pi­a­cán, amely a sú­ro­ló­kré­mek meg­je­le­né­sé­vel je­len­tős át­ala­ku­lá­son ment át, olyan ter­mé­ke­ket kí­ná­lunk, ame­lyek ha­té­ko­nyan és kí­mé­le­te­sen tisz­tít­ják a fe­lü­le­tet.
Az idén meg­úju­ló Cif mo­so­ga­tó­sze­rek­nél a gyors és erős zsír­ol­dás a leg­fon­to­sabb tu­laj­don­ság. Az egyes va­ri­án­sok a funk­ci­o­ná­lis tu­laj­don­sá­ga­ik­ban tér­nek el. A Cit­rom és a Na­rancs va­ri­áns­nál az il­lat ke­rül elő­tér­be, az Antibakteriális Cif a bak­té­ri­u­mok el­sza­po­ro­dá­sát gá­tol­ja a mo­so­ga­tó­szi­va­cson, míg a Sensitive se­gít, hogy a kéz mosogatás után is pu­ha ma­rad­jon.
Az EVM ZRt. ta­valy lé­pett egy na­gyot a tisz­tí­tó­szerpi­a­con: Ult­ra Ak­tív már­ka­né­ven 6 új ter­mé­ket ve­ze­tett be. A be­ve­ze­tés egyik ki­hí­vá­sa volt a tra­dí­ci­ót öt­vöz­ni a mo­dern­ség­gel. Ezért, bár a már­ka rég­óta is­mert, az Ult­ra Ak­tív csa­lád­ba a leg­fris­sebb tren­de­ket, in­no­vá­ci­ó­kat épí­tet­ték be­le: pél­dá­ul a 6 ter­mék­ből 3 szó­ró­fe­jes.
– Még­pe­dig Fer­tőt­le­ní­tő- és Zsír­ol­dó, Sző­nyeg- és Kár­pit­tisz­tí­tó, va­la­mint a Sü­tő- és Grill­tisz­tí­tó spray – so­rol­ja Sághy Er­zsé­bet. – Az Ult­ra Ak­tív Fer­tőt­le­ní­tő- és Zsír­ol­dó spray két fel­ada­tot lát el egy­szer­re: tisz­tít és fer­tőt­le­nít. Kor­sze­rű, mo­dern, hypomentes ös­­sze­té­tel­ének kö­szön­he­tő­en ha­té­ko­nyan, még­is kí­mé­le­te­sen szá­mol le a bak­té­ri­u­mok­kal, pe­nés­­szel, gom­bák­kal. Az Ult­ra Ak­tív Sző­nyeg- és Kár­pit­tisz­tí­tó spray ké­zi és gé­pi tisz­tí­tás­ra egy­aránt ki­vá­ló. Tar­tó­san, gyor­san és ha­té­ko­nyan tá­vo­lít­ja el a fol­to­kat, fel­fris­sí­ti a szö­vet­szá­la­kat, sem­le­ge­sí­ti a kel­le­met­len sza­go­kat. Az Ult­ra Ak­tív Sü­tő- és Grill­tisz­tí­tó spray pro­fes­­szi­o­ná­lis ös­­sze­té­te­le és ext­ra ere­je a rá­szá­radt, oda­égett szen­­nye­ző­dé­sek el­tá­vo­lí­tá­sá­ra is ide­á­lis. Rend­kí­vül gyor­san hat, egy­sze­rű­en, sú­ro­lás nél­kül tisz­tít, még a ne­he­zen hoz­zá­fér­he­tő he­lye­ken is.
Sz. L.

Kapcsolódó cikkeink