Lánc­híd Klub nyílt ülés ismét

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Trade magazin szer­ve­zé­sé­ben tartott nyílt ülést a Foo­dapest alkalmából a Lánc­híd Klub, ahol a leg­fon­to­sabb ter­­mék­ka­te­gó­ri­ák­ról adott ke­­reszt­­met­sze­tet az ACNielsen összefoglaló elem­zés­ében.A vizs­gált 86 ter­mék­ka­te­gó­ri­á­nak kö­rül­be­lül há­rom­ne­gye­dé­nél re­giszt­rál­tak nö­ve­ke­dést, egy­ne­gye­dé­nél két szám­je­gyűt. Ám ez fő­leg az im­port és a ke­res­ke­del­mi már­kák erő­sö­dé­sé­ből fa­kadt.
A vi­ta­in­dí­tó elő­adá­s után a Lánc­híd Klub tag­jai és szép­szá­mú ér­dek­lő­dők cse­réltek vé­le­ményt az el­hang­zot­tak­ról.

Kapcsolódó cikkeink