Kül­de­tés, jö­vő­kép, stra­té­gia, tak­ti­ka

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

„Nem mind­egy mi­re hány és mi­lyen évünk van!” Akár ez is le­he­tett vol­na a már­ci­usi InDeed-kon­fe­ren­cia cí­me. Csíkné Dr. Ko­vács Klá­ra ügy­ve­ze­tő be­ve­ze­tő­jét így kezd­te: ka­taszt­ro­fá­lis a gaz­da­sá­gi hely­zet! A rész­le­tek va­ló­ban sok jó­val nem biz­tat­ták a je­len­lé­vő­ket, de ha is­mer­jük a kül­de­té­sün­ket, van jö­vő­ké­pünk, a stra­té­gi­át en­nek meg­fe­le­lő­en ala­kít­juk és esze­rint cse­lek­szünk, si­ke­re­sek le­he­tünk – pél­da volt rá a Co­ca-Co­la- és a Beiersdorf-pre­zen­tá­ció.2-3 szá­za­lé­kos GDP-nö­ve­ke­dés, emel­ke­dő, 7-10 szá­za­lék kö­rü­li inf­lá­ció, az ál­lam­ház­tar­tá­si hi­ány, amely a GDP 6,5-7 szá­za­lé­kát el­éri. A 4,3 mil­lió adó­be­val­ló több mint 40 szá­za­lé­ka mi­ni­mál­bé­res, az adó­te­her nő, emel­ked­nek a köz­üze­mi dí­jak és egy­re ma­ga­sabbak az árak… – va­ló­ban nem ne­vez­he­tő ró­zsás­nak a hely­zet. Nyil­ván ilyen kör­nye­zet­ben még in­kább fon­tos a pon­tos ter­ve­zés, egy­ér­tel­mű cél­ki­tű­zé­sek, a meg­fe­le­lő kom­mu­ni­ká­ció a cég­ve­ze­tés és a tu­laj­do­no­sok kö­zött – ahol ter­mé­sze­te­sen ilyen hely­zet­ben is az emel­ke­dő pro­fit­el­vá­rás a ma­gá­tól ér­te­tő­dő.

Má­sok va­gyunk-e va­ló­já­ban?
Ezt tet­te fel el­ső kér­dés­ként pre­zen­tá­ci­ó­já­ban Szalóky Tóth Ju­dit, a Nielsen ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja. A fo­gyasz­tói vizs­gá­lat­ból ki­de­rült, hogy bi­zony úgy érez­zük, túl so­kat vál­la­lunk, már 60 szá­za­lé­kunk jár disz­kont­ba vá­sá­rol­ni, ugyan­ek­ko­ra arány­ban fé­lünk az el­sze­mély­te­le­ne­dés­től, de egy­re fon­to­sab­bá vá­lik szá­munk­ra az egész­ség és a ké­nye­lem.
A ha­zai ke­res­ke­del­mi szer­ke­ze­tet te­kint­ve a leg­fris­sebb cen­zus vizs­gá­lat ada­tai alap­ján az 50 négy­zet­mé­te­res vagy az alat­ti bol­tok a tel­jes, mint­egy 22 ez­res kis­ke­res­ke­del­mi pi­ac­nak 60 szá­za­lé­kát ad­ják, míg a for­ga­lom­nak csak kö­zel 12 szá­za­lé­kát, ugyan­ak­kor pél­dá­ul a men­­nyi­sé­gi ré­sze­se­dés sze­rint 0,5 szá­za­lé­kot ki­te­vő 2500 négy­zet­mé­te­res vagy afe­let­ti üz­le­tek az élel­mi­szer­-for­ga­lom 28,6 szá­za­lé­kát bo­nyo­lít­ják. Az elem­zés­ből jól lát­szik, hogy a 400 négy­zet­mé­ter fe­let­ti bol­tok for­gal­ma és szá­ma is nőtt az el­múlt idő­szak­ban, ugyan­ak­kor ér­de­kes­ség, hogy pél­dá­ul ve­gyi áru te­kin­te­té­ben nem nőtt sem a ha­zai bol­tok, sem a disz­kon­tok pi­ac­ré­sze.
A disz­kon­tok elő­re­tö­ré­sé­nek oka­it vizs­gál­va lát­ha­tó, hogy a fo­gyasz­tói érték­rend­változásban nem ki­zá­ró­lag az ala­csony ár­ral hoz­ha­tó ös­­sze­füg­gés­be a disz­kont­ban tör­té­nő vá­sár­lás. Ki­mu­tat­ha­tó ugyan­is, hogy a vá­sár­lá­sok al­kal­má­val en­nek a csa­tor­ná­nak a pre­fe­rá­lá­sa sem jö­ve­de­lem­mel, sem gaz­da­sá­gi kör­nye­zet­tel, sem pél­dá­ul mun­ka­nél­kü­li­sé­gi té­nye­ző­vel nem mu­tat kor­re­lá­ci­ót nem­zet­kö­zi szin­ten sem. Ugyan­ak­kor ha­zánk­ban az el­múlt egy évet te­kint­ve a csa­tor­na nö­ve­ke­dé­sét a sa­ját már­kás ter­mé­kek bő­vü­lé­se erő­sen tá­mo­gat­ta.
A vizs­gá­la­tok azt is jól mu­tat­ják, hogy a food ka­te­gó­ri­ák­ban a ké­nye­lem, egész­ség és ár/ér­ték arány az el­sőd­le­ge­sen ka­te­gó­ria­nö­ve­lő té­nye­ző, míg non-foodban in­kább az in­no­vá­ci­ó­nak van ilyen ha­tá­sa.

Több mint 120, nem akár­mi­lyen év
A sa­ját már­kás ter­mé­kek nö­ve­ke­dé­se szem­be­tű­nő, de ami a nagy, min­dig nél­kü­löz­he­tet­len már­ká­kat meg­vé­di a PL pi­ac­szer­ző tö­rek­vé­se­i­től, az a ter­mék­fej­lesz­tés, a fo­lya­ma­tos in­no­vá­ció. A már­ka­is­mert­ség né­met top­lis­tá­já­nak el­ső he­lyén az Aldi áll, má­so­dik a Co­ca-Co­la, har­ma­dik a Nivea. En­nek fé­nyé­ben hall­hat­ták a ven­dé­gek előbb Tar­soly Jó­zsef, a Co­ca-Co­la el­ső ma­gyar cég­ve­ze­tő­jé­nek elő­adá­sát, majd Bartha Fe­ren­cét, aki pe­dig a Beiersdorf ér­té­ke­sí­té­si ve­ze­tő­je.
Csak né­hány szám, a 28 or­szág­ra ki­ter­je­dő pa­lac­ko­zó évi 10 mil­li­árd li­ter üdí­tőt zár üveg­be, do­boz­ba, pa­lack­ba, és mint­egy 5 mil­li­árd dol­lár ár­be­vé­telt ter­mel. Az ér­té­ke­sí­tés 71 szá­za­lé­ka nem az ame­ri­kai kon­ti­nen­sen zaj­lik. A ter­mé­kek kö­zel 85 szá­za­lé­kát köz­vet­le­nül bolt­ra szál­lít­va ér­té­ke­sí­tik, míg 15 szá­za­lék nagy­ke­res­ke­del­mi csa­tor­nák köz­be­ik­ta­tá­sá­val ke­rül a fo­gyasz­tók­hoz.
A nagy már­kák­tól sok min­dent jó ta­nul­ni. Ahogy a be­ve­ze­tő­ben is el­hang­zott már a nap fo­lya­mán, a teg­nap di­cső­sé­ge nem ga­ran­cia a hol­nap si­ke­ré­re. Több mint 4-5 ge­ne­rá­ci­ón túl még min­dig so­kat kell ten­ni azért, hogy jó stra­té­ga­ként a min­den­nap­ok tak­ti­kai lé­pé­se­it jól ter­vez­zük. A ma­gyar­or­szá­gi Co­ca-Co­la-pa­lac­ko­zó szerepe a gyártás területén ré­gi­ós szempontból is jelen­tős­sé vá­lik a kö­zel­jö­vő­ben. Az itt dol­go­zó csa­pat már szám­ta­lan újí­tás­sal, öt­let­tel ki­vív­ta ma­gá­nak az el­is­me­rést cé­gen be­lül is, az in­teg­rá­ci­ós le­he­tő­sé­ge­ket, elő­nyö­ket pe­dig egy nagy cég­nél is ki kell hasz­nál­ni: glo­bá­lis meg­ol­dá­sok a ru­gal­mat­lan, de ol­csó ki­vi­te­le­zés­re, lokálisok pe­dig a ru­gal­mas, de drá­gább meg­ol­dá­sok­ra.
Né­hány adat a Beiersdorfról is: 4,5 mil­li­árd eurós for­ga­lom, amely­nek több mint 70 szá­za­lé­ka Eu­ró­pá­ban re­a­li­zá­ló­dik, és amely­ből 335 mil­lió euró az adó­zás utá­ni ered­mény, 16 500 al­kal­ma­zott, 150 le­ány­vál­la­lat, 120 éves fej­lő­dés in­no­vá­ci­ók­kal, fel­vá­sár­lá­sok­kal, és a mot­tó: „Szen­ve­dél­­lyel a már­ká­kért, szen­ve­dél­­lyel az em­be­re­kért és szen­ve­dél­­lyel a si­ke­rért!”
A si­ke­res ér­té­ke­sí­té­si elv a két nagy már­ka gyár­tó­já­nál alap­ja­i­ban ös­­sze­cseng, hi­szen ré­gi­ós szin­tű szem­lé­let és stra­té­gi­ai dön­té­sek alap­ján a szi­ner­gi­ák jobb ki­hasz­ná­lá­sá­val, ko­or­di­ná­ci­ós elő­nyök út­ján le­het ha­té­ko­nyab­ban fej­lőd­ni. A „best practice”-okat nem kell új­ra és új­ra fel­fe­dez­ni, a si­ke­res promóciós esz­kö­zö­ket ös­­sze­han­gol­tan is be le­het ol­csób­ban sze­rez­ni, és ter­mé­sze­tes, hogy a ka­te­gó­ria­me­nedzs­ment-pro­jek­tek ta­pasz­ta­la­ta­it nem csak egy adott or­szág­ban le­het hasz­no­sí­ta­ni. De összes­sé­gé­ben to­vább­ra is egy­sé­ges rend­szer­ben kell a ter­ve­zés, adat­ke­ze­lés és el­len­őr­zés fá­zi­sa­it tar­ta­ni.

Új fo­gyasz­tói cso­por­tok
A dél­utá­ni szek­ci­ót dr. Törőcsik Má­ria egye­te­mi ta­nár nyi­tot­ta meg az­zal, hogy a tren­dek, el­len­tren­dek és új­ra tren­dek kör­for­gás­ban kö­ve­tik egy­mást, és köz­ben a ki­szá­mít­ha­tó fo­gyasz­tó­ból tel­je­sen ki­szá­mít­ha­tat­lan lesz.
De hogy mi hat az egye­te­mi ku­ta­tá­sok alap­ján ma­nap­ság a vá­sár­lás­ra? Min­de­nekelőtt az ol­csó­ság, de je­len­té­sé­ben vis­­sza­cseng a dél­előt­ti disz­kont­vá­sár­ló ké­pe, ugyan­is az ol­csó vá­sár­lás mö­gött meg­je­le­nik az „ügyes vá­sár­ló”, és a po­la­ri­zá­ló­dás is szín­re lép, mert az ol­csót és lu­xust ugyan­az a vá­sár­ló is ve­he­ti. A má­sik az idő: „az idő pénz”, de azt, aki leg­alább az egyi­ket kí­mé­li, át­la­gon felül ér­té­keli a pi­ac. Ezt kö­ve­ti a ké­nye­lem fon­tos­sá­ga, az in­no­vá­ció ér­té­se/nem ér­té­se, és a mediatizáció, va­gyis a mé­dia ál­tal te­rem­tett vi­lág ha­tá­sa, va­la­mint a túl­kí­ná­lat – amely­nek vég­ered­mé­nye le­het a vá­sár­lás­ról va­ló le­mon­dás is.
Mind­eh­hez nem árt, ha job­ban is­mer­jük a fo­gyasz­tót. Mi is jel­lem­zi ma a ma­gyar fo­gyasz­tó­kat? El­ső­sor­ban min­dent „azon­nal” akar. Ál­lan­dó, hét nap­ból hétna­pos, 24 órá­ból 24 órás el­ér­he­tő­ség­re van szük­sé­ge, hogy sem­mi­re ne kell­jen vár­nia. Fel­ér­té­ke­lő­dik a test, az egész­ség új ér­tel­me­zést nyer: az egész­ség „csi­nál­ha­tó”, a test „ja­vít­ha­tó”. Ugyan­ak­kor ál­ta­lá­nos a nö­vek­vő el­bi­zony­ta­la­no­dás és a biz­ton­ság utá­ni vá­gya­ko­zás, amely­hez kap­cso­ló­dik a jó(l)lét új di­men­zi­ó­ja, az egyen­súly­ke­re­sés a mun­ka és a ma­gán­élet kö­zött.
A vá­sár­ló és fo­gyasz­tó ala­pos is­me­re­té­vel kön­­nyebb el­ér­ni cé­lun­kat, meg­ta­lál­ni őt, és szá­má­ra a leg­meg­fe­le­lőbb meg­ol­dást nyúj­ta­ni igé­nye­i­nek ki­elé­gí­té­sé­re. Ugyan­ak­kor ez­ál­tal a mar­ke­ting­nek egy­re kö­ze­lebb kell „nyo­mul­nia” hoz­zá.
A leg­újabb tren­di cso­por­tok kö­zül né­hány: so­ká­ig egye­te­mis­ták – akik nem is vágy­nak ar­ra, hogy ki­ke­rül­je­nek az egye­tem vi­lá­gá­ból; LOHA's (Lifestyle of Health and Sustainability) – ők az egész­sé­ges élet­mód hí­vei; elitvá­sár­lók…

A már­kák­ban rej­lő ver­seny­előny
Fe­ke­te Zol­tán, a Ma­gyar Már­ka­szö­vet­ség fő­tit­ká­ra a szö­vet­ség­nél zaj­ló lobbifeladatok és ér­dek-­kép­vi­se­le­ti ügyek rö­vid is­mer­te­té­se után a már­kák fon­tos­sá­gát a szö­vet­ség ál­tal 8. éve mű­kö­dő Már­ka­kam­pány fej­lő­dé­sén ke­resz­tül mu­tat­ta be. A kez­de­mé­nye­zés cél­ja fel­hív­ni a fo­gyasz­tók fi­gyel­mét a meg­bíz­ha­tó, mi­nő­sé­gi FMCG-márkák elő­nye­i­re. A kam­pányt az utób­bi idők élel­mi­szerbot­rá­nyai most ta­lán job­ban in­do­kol­ják, va­la­mint az uni­ós pi­ac­ról ér­ke­ző ol­csó, de rossz mi­nő­sé­gű ter­mé­kek­kel kap­cso­la­tos prob­lé­mák. Az idei kö­zel 300 mil­lió fo­rin­tot fel­emész­tő kam­pány tíz is­mert már­kát vo­nul­tat fel 2400 óri­ás­pla­ká­ton, saj­tó­hir­de­té­sek­ben. A rek­lá­mok a fo­gyasz­tói bi­za­lom és elé­ge­dett­ség fon­tos­sá­gát hang­sú­lyoz­zák, amit a gyár­tói már­kák jobb mi­nő­sé­ge és meg­bíz­ha­tó­sá­ga ga­ran­tál.

Moz­gás­ban az FMCG szak­lappi­a­c
A kon­fe­ren­cia zá­ró­ak­kord­ja­ként ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tés­re hív­ták a szer­ve­zők a ke­res­ke­del­mi szak­lap­ok fő­szer­kesz­tő­it. A meg­hí­vás oka, hogy az el­múlt hó­na­pok­ban szin­te va­la­men­­nyi ki­adó­nál sze­mé­lyi vál­to­zá­sok tör­tén­tek, új­ra szer­ve­zett stá­bok ké­szí­tik a la­po­kat, és vár­ha­tó­an a vál­to­zás a la­pok kon­cep­ci­ó­i­ban is újat ered­mé­nyez majd. Az új kon­cep­ci­ókat il­le­tőn egy kö­zös pont volt mind­egyik be­szél­ge­tő part­ner el­mon­dá­sá­ban: leg­fon­to­sabb­nak tart­ják az ol­va­sók és part­ne­re­ik meg­fe­le­lő ki­szol­gá­lá­sát.

Kapcsolódó cikkeink