Kö­zös Szen­tes–Mó­ra­kert pre­mi­er a Fruit Logisticán

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Az egész­sé­ges ét­ke­zé­si szo­ká­sok ter­je­dé­sét tük­rö­zi a Fruit Logistica irán­ti re­kord­ér­dek­lő­dés. A vi­lág leg­na­gyobb zöld­ség-gyü­mölcs szak­vá­sá­rát idén feb­ru­ár 8–10. kö­zött tart­ják Ber­lin­ben. Több mint 60 or­szág­ból 1800 ki­ál­lí­tó mu­tat­ja be áru­kí­ná­la­tát.
Némethy Már­ta, a Mes­se Ber­lin bu­da­pes­ti kép­vi­se­lő­je ar­ról tá­jé­koz­tat­ta la­pun­kat, hogy a ki­ál­lí­tók szá­ma meg­ha­lad­ja az elő­re jel­zett nö­ve­ke­dést, és ezért a vá­sár­te­rü­let leg­na­gyobb csar­no­kát is ter­ven felül a részt­ve­vők ren­del­ke­zé­sé­re bo­csát­ják.
Az AMC ál­tal tá­mo­ga­tott kö­zös ma­gyar stan­don ti­zen­egy cég ál­lít ki:
– A ta­va­lyi­nál na­gyobb, 180 négy­zet­mé­te­res te­rü­let áll ren­del­ke­zé­sünk­re – fog­lal­ja ös­­sze a szer­ve­zés hát­te­rét Ivánfalvi Ró­bert, az AMC té­ma­ve­ze­tő­je. – A részt ve­vő cé­gek­nek az AMC át­vál­lal 50 szá­za­lé­kot a te­rü­let­bér­le­ti dí­já­ból és a stand épí­té­sé­nek, va­la­mint üze­mel­te­té­sé­nek költ­sé­ge­i­ből. A Mes­se Ber­lin Ma­gyar­or­szág szá­má­ra két éve part­ner­or­szá­gi stá­tust adott, ami ki­emelt meg­je­le­né­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít.
Ígé­re­tes pre­mi­er szín­he­lye lesz a Fruit Logistica. Ott mu­tat­ko­zik be a nem­zet­kö­zi nyil­vá­nos­ság előtt a Dalza Hun­gá­ria, két is­mert szö­vet­ke­zet, a Mórakert és a szen­te­si Dél­ker­tész kö­zös ke­res­ke­del­mi vál­lal­ko­zá­sa.
– A Dél-al­föl­di Zöld­ség Alap Ke­res­ke­dő Kft.-t az­zal a cél­lal hoz­tuk lét­re ta­valy szep­tem­ber­ben, hogy egye­sít­sük erő­in­ket. Így éven­te 70 ezer ton­na árut kí­ná­lunk, min­de­nek­előtt tv-pap­ri­kát, pa­ra­di­cso­mot, ká­posz­tát, kí­nai kelt és al­mát. Ez­zel ta­valy mint­egy 45 mil­lió euró ár­be­vé­telt le­he­tett el­ér­ni – vi­lá­gít­ja meg tö­rek­vé­se­i­ket a Dalza társ­tu­laj­do­no­sa, a Mórakert TÉSZ ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja, Rácz Jó­zsef.

Kapcsolódó cikkeink