Kö­zép­pont­ban a kész­éte­lek

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A Sealed Air Cryovac­nak (a Sealed Air Corporation élel­mi­szer­-cso­ma­go­lá­si üz­let­ágá­nak) Pá­rizs mel­let­ti be­mu­ta­tó­köz­pont­ja a Packforum® nem­zet­kö­zi sze­mi­ná­ri­um­nak adott ott­hont no­vem­ber­ben. En­nek kö­zép­pont­já­ban a kész­étel­pi­ac állt. A ren­dez­vény­re 20 or­szág­ból több mint 80 részt­ve­vő ér­ke­zett, akik meg­is­mer­het­ték a kész­étel­pi­ac­ra jel­lem­ző leg­újabb irány­za­to­kat és meg­ol­dá­so­kat.A szu­per­mar­ke­tek­ben kap­ha­tó kész­éte­lek­től egé­szen a leg­ele­gán­sabb ét­ter­mek­ben ren­del­he­tő étel­kü­lön­le­ges­sé­ge­kig, a kész­éte­lek al­kot­ják az élel­mi­szer­ipar egyik leg­di­na­mi­ku­sab­ban fej­lő­dő pi­a­cát. Le­gyen szó ott­ho­ni vagy ét­ter­mi fo­gyasz­tás­ra szánt kész­étel­ről, a mi­nő­ség és a ké­nye­lem a si­ker kulcs­té­nye­zői.
Akár a ke­res­ke­del­mi lán­co­kat, akár a ven­dég­lá­tó-ipa­ri cé­ge­ket cé­loz­zák meg az élel­mi­szer­gyár­tók, ak­kor ér­het­nek si­ker­rel cél­ba, ha biz­to­sít­ják a vég­fo­gyasz­tók szá­má­ra a meg­bíz­ha­tó mi­nő­sé­get, szé­les vá­lasz­té­kot, fris­ses­sé­get, vál­to­za­tos ízvilágot és ter­mé­sze­te­sen a ké­nyel­met.

Egy­sze­rű­ség, egész­ség, íz
A leg­fris­sebb becs­lé­sek sze­rint a kész­éte­lek kis­ke­res­ke­del­mi ér­té­ke­sí­té­se 2007-ben el­ér­he­ti a 46 mil­li­árd dol­lárt. A di­na­mi­kus nö­ve­ke­dés az élet­vi­te­lünk­ben be­kö­vet­ke­ző gyö­ke­res vál­to­zá­sok­ban ke­re­sen­dő: egy­re több dol­go­zó nő, egy­sze­mé­lyes ház­tar­tá­sok, egy­re sze­gé­nye­sebb fő­ző­tu­do­mány, egy­re öre­ge­dő tár­sa­da­lom. Bár a jó­mó­dú, idő­hi­án­­nyal küsz­kö­dő fo­gyasz­tók szá­má­ra el­sőd­le­ges a ké­nye­lem, a mi­nő­ség leg­alább olyan fon­tos.
– A kész­étel kis­ke­res­ke­del­mét Ang­li­á­ban há­rom je­len­tős té­nye­ző ural­ja – kezd­te elő­adá­sát Francesco Arena, a Cryovac Food Solutions kész­éte­le­kért fe­le­lős mar­ke­ting­me­ne­dzse­re. – Az el­ső az idő­té­nye­ző: az étel­ada­gok el­ké­szí­té­se le­gyen rend­kí­vül gyors és egy­sze­rű. A má­so­dik a „hi­po­chon­der” té­nye­ző: a fo­gyasz­tók egy­re több in­for­má­ci­ót és vá­lasz­té­kot vár­nak el, hogy mi­nél egész­sé­ge­sebb ételt vá­sá­rol­has­sa­nak, Vé­gül, de nem utol­só­sor­ban az ízél­mény le­gyen ér­de­ke­sebb, él­ve­ze­te­sebb, szí­ne­sebb és eg­zo­ti­ku­sabb.
Peta Conn, az Euromonitor UK cso­ma­go­lás­sal fog­lal­ko­zó nem­zet­kö­zi igaz­ga­tó­ja át­fo­gó ké­pet nyúj­tott az ang­li­ai kész­étel­pi­ac je­len­le­gi hely­ze­té­ről:
– A pré­mi­um mi­nő­ség­re vá­gyók igé­nye­i­nek ki­elé­gí­té­sé­re az an­gol kis­ke­res­ke­del­mi lán­cok hí­res sza­ká­csok­kal és ét­ter­mek­kel együtt­mű­kö­dés­ben igye­kez­nek nép­sze­rű­sí­te­ni kész­ételter­mé­ke­i­ket. A ter­mé­kek zsír­tar­tal­má­nak „szám­űzé­se” a má­sik je­len­tős trend. A mi­re­lit ter­mé­kek el­adá­sa­i­ra jel­lem­ző csök­ke­nő ten­den­cia ar­ra kész­tet­te a gyár­tó­kat, hogy szé­les kör­ben hir­des­sék: a fa­gyasz­tott éte­lek táp­lá­lób­bak és meg­bíz­ha­tób­bak, mint a friss/hű­tött élel­mi­sze­rek. Mind­emel­lett, a kész­étel­pi­ac gyár­tó vál­la­la­tai sor­ra dob­ják pi­ac­ra egy­sze­mé­lyes mi­nipiz­zá­i­kat, pizza­sze­leteiket. Pi­a­ci for­rá­sok sze­rint ezek a ter­­mé­kek nem csak a fel­nőt­tek, de a gye­re­kek kö­ré­ben is na­gyon nép­sze­rű­ek.

A leg­jobb stra­té­gia: fris­ses­ség és há­zi jel­leg
A Fran­cia­or­szág­ban pi­ac­ve­ze­tő Metro szá­má­ra az iga­zi ki­hí­vást a ven­dég­lá­tó­ipar kész­éte­lek irán­ti egy­re nö­vek­vő igé­nye je­len­ti, hi­szen a ha­gyo­má­nyos fő­zést egy­re in­kább a kész étel­ös­­sze­te­vők ös­­sze­ál­lí­tá­sa vált­ja fel.
– En­nek leg­főbb oka a le­rö­vi­dült mun­ka­hét, a kép­zett mun­ka­erő hi­á­nya és az erő­tel­jes fluk­tu­á­ció – adott ma­gya­rá­za­tot Xavier Leguelinel, a fran­cia Metro friss élel­mi­sze­re­kért fe­le­lős igaz­ga­tó­ja.
A szá­mok egy­ér­tel­mű­en iga­zol­ják az egy­re nö­vek­vő ke­res­le­tet: míg 1999-ben 311 ton­na kész­ételt ér­té­ke­sí­tett a fran­cia Metro, ad­dig 2006-ra ez a szám el­ér­te az 1000 ton­nát.
Az olasz Conad ke­res­ke­del­mi lánc fő­ként sa­ját ­már­kás ter­mé­kei ré­vén igyek­szik elő­se­gí­te­ni a vá­sár­lók hű­sé­gét.
– A kész­éte­lek fon­tos ré­szét kell, hogy ké­pez­zék egy ver­seny­ké­pes, min­den igényt ki­elé­gí­tő fo­gyasz­tói ter­mék­kí­ná­lat­nak, hi­szen raj­tuk ke­resz­tül fe­lel­he­tünk meg a ké­nye­lem irán­ti egy­re nö­vek­vő igé­nyek­nek – mond­ta Giuseppe Zuliani, a Conad Italy sa­ját­ már­kás ter­mé­ke­kért fe­le­lős igaz­ga­tó­ja. – Ma már tud­juk, hogy szá­munk­ra az a leg­jobb stra­té­gia, ha a ter­mék fris­ses­sé­gé­re és a „há­zi ké­szí­té­sű” jel­leg­re össz­pon­to­sí­tunk. Ép­pen ezért igyek­szünk mi­nél ke­ve­sebb cím­két és tech­ni­kai in­for­má­ci­ót el­he­lyez­ni a cso­ma­go­lá­son, amely­nek a le­he­tő leg­át­tet­szőbb­nek kell len­nie.
A leg­na­gyobb nö­ve­ke­dés el­ső­sor­ban az egy­sze­rűbb éte­lek­nél (pl. son­kás/sza­lá­mis zöld­ség­étel) ta­pasz­tal­ha­tó. S bár az olasz vá­sár­lók szá­má­ra egy­re fon­to­sabb a ké­nye­lem, leg­alább en­­nyi­re fon­to­sak a ha­gyo­má­nyos, olasz ízek.

Ad­nak a lát­szat­ra
Az ame­ri­kai fo­gyasz­tók va­cso­rá­zá­si szo­ká­sa­it a ké­nye­lem irán­ti igény jel­lem­zi leg­in­kább. Eb­ben a szel­lem­ben a ve­ze­tő ame­ri­kai élel­mi­szer­gyár­tó Hormel Foods új ér­tel­met adott a ké­nye­lem fo­gal­má­nak, el­ső­sor­ban a Cryovac® Simple StepsTM cso­ma­go­lás ré­vén. Az új, rend­kí­vül egy­sze­rű­en ke­zel­he­tő tál­cás cso­ma­go­lás a pá­ro­lá­son ala­pul, mikrózható, a fe­dő­fó­lia pe­dig kön­­nye­dén el­tá­vo­lít­ha­tó. A Hormel meg­újult kész­éte­lei 4 per­ces me­le­gí­tést kö­ve­tő­en azon­nal fo­gyaszt­ha­tók.
– Az új ter­mék­csa­lád ré­vén a Hormel egy­részt tö­ké­le­te­sen ki­elé­gí­ti a fo­gyasz­tói igé­nye­ket, más­részt erő­sí­ti pi­a­ci po­zí­ci­ó­ját. – emel­te ki Sean Brady, a Cryovac USA mun­ka­tár­sa.
A meg­újult ter­mé­kek új kül­ső meg­je­le­nést is kap­tak. A ko­ráb­ban hasz­nált cso­ma­go­lás­hoz ké­pest a cso­mag sú­lya 6,5 szá­za­lék­kal csök­kent.
Má­ra a friss, hű­tött piz­zák nép­sze­rűb­bé vál­tak a mi­re­lit ter­mé­kek­nél. Még­pe­dig el­ső­sor­ban a ke­res­ke­del­mi lán­cok szé­les kö­rű promóciós te­vé­keny­sé­gé­nek kö­szön­he­tő­en, és mert so­kan úgy vé­lik, a hű­tött friss piz­za fris­sebb, ez­ál­tal jobb. A fo­gyasz­tók még jobb mi­nő­sé­gű, eg­zo­ti­ku­sabb, íz­le­te­sebb ter­mé­ke­ket ke­res­nek, ame­lyek jól lát­ha­tók, és nem fe­di őket kar­ton­do­boz. Ez bi­zony ko­moly ki­hí­vást je­lent a gyár­tók szá­má­ra, hi­szen a hű­tött piz­zák el­tart­ha­tó­sá­ga rö­vi­debb, mint mi­re­lit tár­sa­i­ké.
A friss piz­za el­tart­ha­tó­sá­gá­nak nö­ve­lé­sé­re szol­gá­ló védőgázas (MAP) meg­ol­dá­sok ré­vén meg­old­ha­tó a ter­mék ál­lan­dó je­len­lé­te az áru­há­zak pol­ca­in, és szé­le­sebb kör­ben ter­jeszt­he­tő.
– Vál­la­la­tunk­nál, a Geestnél a Cryovac PizzafreshTM be­ve­ze­té­sé­vel tud­juk nö­vel­ni az an­gol ke­res­ke­del­mi lán­cok­nak gyár­tott piz­zá­ink el­tart­ha­tó­sá­gát – mond­ta Sidi Chouikhi, a Geest in­no­vá­ci­ós és fej­lesz­té­si igaz­ga­tó­ja.

Új cso­ma­go­lá­sok a fo­gyasz­tók fi­gyel­mé­ért
A Schwan a vi­lág ötö­dik leg­na­gyobb mi­re­lit­élel­mi­szer-gyár­tó­ja, és egy­ben az USA pi­ac­ve­ze­tő vál­la­la­ta a ház­hoz szál­lí­tás és az is­ko­lai ét­kez­te­tés vo­nat­ko­zá­sá­ban. Vi­lág­szer­te jól is­mert ter­mé­ke­i­vel az an­gol pi­a­con is elő­ke­lő he­lyen áll.
Bár a mi­re­lit ter­mé­kek élet­cik­lu­suk érett­sé­gi sza­ka­szá­ba lép­tek, a ke­res­ke­del­mi lán­cok egy­elő­re igye­kez­nek meg­küz­de­ni a fo­gyasz­tók el­for­du­lá­sá­val, azt az üze­ne­tet köz­ve­tít­ve, hogy a fa­gyasz­tott ter­mé­kek még min­dig a leg­job­bak. Emel­lett sze­ret­né­nek ré­sze­se­dés­hez jut­ni az el­vi­tel­re szánt éte­lek és a ház­hoz szál­lí­tás pi­a­cán.
– Az in­no­va­tív cso­ma­go­lás kulcs­sze­re­pet ját­szik az élel­mi­szer­ipar nö­ve­ke­dé­sé­ben, hi­szen olyan alap­ve­tő prob­lé­mák­ra kí­nál meg­ol­dást, mint a ké­nye­lem, a mikrózhatóság, a költ­ség­ha­té­kony­ság, az új­ra­hasz­no­sí­tás és a kör­nye­zet­vé­de­lem, va­la­mint az egy­sze­rű el­ké­szí­tés – ös­­sze­gez­te Steve Freeman, a Schwan már­ka­ter­mé­ke­i­ért fe­le­lős ang­li­ai igaz­ga­tó­ja.
A kész­éte­lek mi­nő­sé­gi cso­ma­go­lá­sá­nak kul­csa az in­no­vá­ció. A Cryovac szá­mos új ter­mék­kel egé­szí­tet­te ki az egy­re bő­vü­lő kész­étel­pi­ac szá­má­ra ki­ala­kí­tott ter­mék­kí­ná­la­tát, el­ső­sor­ban az igen je­len­tős hoz­zá­adott ér­ték irán­ti ke­res­let­nek kö­szön­he­tő­en. A tel­jes­ség igé­nye nél­kül né­hány in­no­va­tív Cryovac ter­mék: ha­gyo­má­nyos és mikrosütőben is hasz­nál­ha­tó cso­ma­go­lá­sok; kü­lön­le­ges tál­cák, ame­lyek a sü­tő­ből ki­vé­ve sza­bad kéz­zel meg­fog­ha­tók, anél­kül, hogy meg­éget­nénk ma­gun­kat; pá­ro­lás­ra al­kal­mas mikrózható cso­ma­gok; védőgázas és vá­kuum­ala­pú pizza­cso­ma­golások.

Kapcsolódó cikkeink