Kométa Kam­ra Ja­va ken­he­tő fi­nom ser­tés­zsír

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Kométa új ter­mék­csa­lád­já­val egy új ter­mék­ka­te­gó­ri­át nyit az élel­mi­szer­pol­co­kon. A Kam­ra Ja­va: ken­he­tő fi­nom ser­tés­zsír, amely pe­cse­nyés, vö­rös­hagy­más és fok­hagy­más vál­to­zat­ban mu­tat­ko­zik be. A Kam­ra Ja­va kony­ha­mes­te­re fő­leg azok­nak ajánl­ja a ter­mék­csa­lá­dot, akik sze­re­tik a sült hús után meg­ma­ra­dó íz­le­tes zsírt, amely most a Kométa jó­vol­tá­ból ké­szen ke­rül­het az asz­tal­ra. Aján­lott fo­gyasz­tói ár: 199 Ft/150 g do­boz. Ke­res­ke­del­mi ki­sze­re­lés: 150 g/doboz, 16 doboz/karton. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2006. de­cem­ber. Be­ve­ze­té­si ked­vez­mé­nyek és tá­mo­ga­tá­sok: Saj­tó­hir­de­tés, POS-anya­gok, kós­tol­ta­tás, ke­res­ke­dői ak­ció. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Kométa 99 ZRt.; Kap­cso­lat­tar­tó: ve­vő­szol­gá­lat: (82) 502-495/447;
E-mail cím: [email protected]

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek