Ki­tün­te­tett Spar-vezető

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend Lo­vag­ke­reszt­jé­vel tün­tet­ték ki Mag. Guntram Drexelt, a Spar Ma­gyar­or­szág Kft. fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak el­nö­két, az Austria Spar Inter­national AG (ASPIAG) el­nö­két. A dí­jat a ma­gyar ál­lam­el­nök ne­vé­ben Kiss Pé­ter szo­ci­á­lis és mun­ka­ügyi mi­nisz­ter ad­ta át.
A hi­va­ta­los ok­le­vél sze­rint a Spar ál­tal kép­vi­selt ki­vá­ló mi­nő­sé­gű élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem ma­gyar­or­szá­gi be­ve­ze­té­sét, és az el­múlt 15 év­ben folyt el­ter­jesz­té­sét mél­tá­nyol­ták ez­zel az el­is­me­rés­sel.
– Büszkeséggel tölt el min­ket, hogy a ma­gas mi­nő­ség­re va­ló tö­rek­vé­sünk az élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem­ben ilyen fi­gyel­met kap, és ilyen je­len­tős el­is­me­rés­ben ré­sze­sül – mond­ta el Drexel úr. – Ezt a ki­tün­te­tést a Spar Ma­gyar­or­szág Kft. és az ASPIAG min­den dol­go­zó­ja ne­vé­ben ve­szem át.

Kapcsolódó cikkeink