Ki­ter­jesz­tett együtt­mű­kö­dés

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Köz­vet­le­nül nem be­fo­lyá­sol­ja az Auchan ter­mék­kí­ná­la­tát a Fe­ke­te-ten­ger par­ti or­szá­gok kö­zös­sé­gi be­lé­pé­se, már csak azért sem, mert az Auchan ter­mék­po­li­ti­ká­ja sze­rint min­dig ab­ból „töl­te­ke­zik”, amit az adott or­szág­ban ter­mel­nek.– Ma­gyar­or­szá­gon ezért az Auchan Ma­gyar­or­szág Kft. 90-95 szá­za­lék­ban to­vább­ra is ma­gyar ter­mé­ke­ket kí­nál, és azt nem be­fo­lyá­sol­ja sem Ro­má­nia, sem Bul­gá­ria csat­la­ko­zá­sa, és az sem, hogy eset­le­ge­sen ezen or­szá­gok­ból bi­zo­nyos ter­mé­ke­ket ol­csób­ban le­het­ne be­sze­rez­ni – nyi­lat­koz­ta a Tra­de ma­ga­zin­nak Gillemot Ka­ta­lin.
Az Auchan szó­vi­vő­je azt azon­ban szin­te biz­tos­ra ve­szi, hogy az együtt­mű­kö­dést ki­ter­jesz­tik azon or­szá­gok kö­zött, ahol van­nak Auchan áru­há­zak. Ez azt je­len­ti, hogy adott or­szág­ban lé­vő egy­sé­ge­ik­re bíz­zák a be­szer­zést, a kí­ná­la­tot pe­dig más or­szá­gok áru­há­za­i­ban mu­tat­ják be. Így szer­vez­ték ta­valy az olasz he­te­ket is, és így akár ma­gyar he­te­ket is ren­dez­het­nek más or­szá­gok­ban.
Az Auchannak egy üz­le­te van Ro­má­ni­á­ban, amely 2006. no­vem­ber 6-án nyi­tott ki Bu­ka­rest­ben. Az üz­let­ről an­­nyit tud­ni, hogy ki­fe­je­zet­ten disz­kont­jel­le­gű áru­ház­ként épí­tet­ték, von­zás­kör­ze­te je­len­tős, eb­ből adó­dó­an for­gal­ma nagy, és na­gyon nép­sze­rű.

Kapcsolódó cikkeink